Słupsk.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Słupsk. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Edukacja ekologiczna

W Mieście Słupsku

XXXVI sesja Rady Mieskiej

W przyszłym tygodniu.

Ślubowanie nowego radnego

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 35 z dnia 2017-01-25

Uchwała nr 422

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/377/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych / U:422

Uchwała nr 423

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku / U:423

Uchwała nr 414

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 / U:414

Uchwała nr 417

w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2017 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku / U:417

Uchwała nr 418

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji oraz posiłki z miejscami całodobowego okresowego pobytu (Dz. Urz. Woj. 2017.576) / U:418

Uchwała nr 420

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk / U:420

Uchwała nr 421

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania / U:421

Uchwała nr 416

w sprawie ustanowienia roku 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa w Mieście Słupsku / U:416

Uchwała nr 415

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2017-2022 U:415

Uchwała nr 419

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2017 rok / 419

Uchwała nr 413

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok / U:413
Zobacz pozostałe
Zwiń

Najbliższa sesja

Projekt uchwały nr 36/13

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.

Projekt uchwały nr 36/15

w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk".

Projekt uchwały nr 36/14

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034.

Projekt uchwały nr 36/12

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zmienionej uchwałą Nr XXXII/397/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk.

Projekt uchwały nr 36/11

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Projekt uchwały nr 36/10

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Projekt uchwały nr 36/9

w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

Projekt uchwały nr 36/8

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok.

Projekt uchwały nr 36/7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok.

Projekt uchwały nr 36/6

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok.

Projekt uchwały nr 36/5

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Słupsku.

Projekt uchwały nr 36/2

w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021”.

Projekt uchwały nr 36/4

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jaracza" w Słupsku.

Projekt uchwały nr 36/3

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Projekt uchwały nr 36/1

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku.
Zobacz pozostałe
Zwiń