Słupsk.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Słupsk. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 32 z dnia 30.11.2016

Uchwała nr 394

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej

Uchwała nr 393

Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku

Uchwała nr 392

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/731/06 Rady Miejskiej w Słupsku

Uchwała nr 391

Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska

Uchwała nr 390

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Uchwała nr 388

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście" w Słupsku

Uchwała nr 387

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa Zachód" w Słupsku

Uchwała nr 386

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Słupsku

Uchwała nr 385

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Słupsku

Uchwała nr 384

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej

Uchwała nr 383

Uchwała w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk

Uchwała nr 381

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego

Uchwała nr 380

Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania

Uchwała nr 379

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/429/12 Rady Miejskiej w Słupsku

Uchwała nr 378

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny

Uchwała nr 377

Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 376

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 375

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034

Uchwała nr 373

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Uchwała nr 372

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Uchwała nr 371

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Uchwała nr 370

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na rok 2016

Uchwała nr 369

Uchwała w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska
Zobacz pozostałe
Zwiń

Najbliższa sesja

Projekt uchwały

(35-3) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2017 rok

Projekt uchwały

(35-4) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku

Projekt uchwały

(35-3) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2017 rok

Projekt uchwały

(35-2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk.

Projekt uchwały

(35-1) w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2017r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku

Projekt uchwały

(34-17) w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Słupskie kliny zieleni — urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”

Projekt uchwały

(34-16) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034

Projekt uchwały

(34-15) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016r.

Projekt uchwały

(34-14) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016r.

Projekt uchwały

(34-13) W sprawie przyznania w 2016 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska

Projekt uchwały

(34-12) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034

Projekt uchwały

(34-11-a) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2017 rok

Projekt uchwały

(34-9) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016r.

Projekt uchwały

(34-7) w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku

Projekt uchwały

(34-10) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016r.

Projekt uchwały

(34-8) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016r.

Projekt uchwały

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Śródmieście” w Słupsku

Projekt uchwały

(34-6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ — A” w Słupsku

Projekt uchwały

(34-4) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego

Projekt uchwały

(34-3) w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2017-2021”

Projekt uchwały

(34-2) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka"

Projekt uchwały

(34-1) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku i wyboru w jej skład przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Słupsku

Projekt uchwały

(33-3) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk

Projekt uchwały

(33-2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034

Projekt uchwały

(33-1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(32-32) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(32-31) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(32-30) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(32-29) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(32-18) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(32-27) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(32-26) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały

(32-25) w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/731/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Projekt uchwały

(32-24) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego 1 sierpnia 2006 roku

Projekt uchwały

(32-23) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania

Projekt uchwały

(32-22) w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej

Projekt uchwały

(32-21) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Francesco Nullo

Projekt uchwały

(32-20) w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną gminną

Projekt uchwały

(32-19) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Projekt uchwały

(32-18) w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Projekt uchwały

(32-17) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Projekt uchwały

(32-16) w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk

Projekt uchwały

(32-15) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny

Projekt uchwały

(32-14) w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały

(32-13) w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Projekt uchwały

(32-12) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Plac Zwycięstwa" w Słupsku

Projekt uchwały

(32-11) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa Zachód" w Słupsku

Projekt uchwały

(32-10) w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 marca 2015 r.

Projekt uchwały

(32-9) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r.

Projekt uchwały

(32-8) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Projekt uchwały

(32-7) w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/631/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 r.

Projekt uchwały

(32-6) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/606/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2013 r.

Projekt uchwały

(32-5) w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/429/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2012 r.

Projekt uchwały

(32-4) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r.

Projekt uchwały

(32-3) w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Projekt uchwały

(32-2) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście" w Słupsku

Projekt uchwały

(32-1) w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXI/787/14 Rady Miejskiej

Projekt uchwały

(31-20) w sprawie budowy drogi ekspresowej S-6

Projekt uchwały

(31-19) w sprawie planowanego przebiegu drogi ekspresowej S-11

Projekt uchwały

(31-18) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034

Projekt uchwały

(31-17) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(31-16) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(31-15) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(31-14) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/466/98 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk"

Projekt uchwały

(31-13) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Projekt uchwały

(31-12) w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku „Wystartuj w Słupsku”

Projekt uchwały

(31-11) w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 18

Projekt uchwały

(31-10) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(31-9) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(31-8) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(31-7) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(31-6) w sprawie przekazania skargi radnego Andrzeja Obecnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę

Projekt uchwały

(31-5) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022

Projekt uchwały

(31-4) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzielnica Północ" w Słupsku

Projekt uchwały

(31-3) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód" w Słupsku

Projekt uchwały

(31-2) w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska

Projekt uchwały

(31-1) w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku

Projekt uchwały

(30-20) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Długiej.

Projekt uchwały

(30-5) w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017 — 2021” WYCOFANY

Projekt uchwały

(30-16) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Projekt uchwały

(30-19) w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Przemysłowej.

Projekt uchwały

(30-18) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” planowanego do złożenia w ramach działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt uchwały

(30-17) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”

Projekt uchwały

(30-15) w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska

Projekt uchwały

(30-14) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034

Projekt uchwały

(30-13) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(30-12)w sprawie zmiany uchwały LIX/775/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy Miasta Słupska z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku na rzecz rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem Słupskiego Inkubatora Technologicznego oraz zawarcia Aneksu do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku o wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych warunków dla absolwentów uczelni wyższych podejmujących działalność gospodarczą

Projekt uchwały

(30-11) w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022

Projekt uchwały

(30-9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu".

Projekt uchwały

(30-10) w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2016 roku.

Projekt uchwały

(30-8) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Projekt uchwały

(30-7) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum-Południe A" w Słupsku

Projekt uchwały

(30-6) w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku

Projekt uchwały

(30-4) w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Czesława Niemena

Projekt uchwały

(30-3) w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej

Projekt uchwały

(30-2) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Długiej i Jana III Sobieskiego

Projekt uchwały

(30-1) w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie miasta Słupska

Projekt uchwały

(29-4) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Projekt uchwały

(29-3) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Projekt uchwały

(29-2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034.

Projekt uchwały

(29-1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(28-2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034.

Projekt uchwały

(28-1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(27-6) sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r., znak: PN-IV.4131.26.2016.MP, stwierdzające nieważność Stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie stosowania się władz Miasta Słupska do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt uchwały

(27-5) Projekt Apelu Rady Miejskiej w Słupsku do Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz pomorskich parlamentarzystów z dnia ……………………… w sprawie rekompensat dla Ziemi Słupskiej w związku z lokalizacją Tarczy antyrakietowej w Redzikowie

Projekt uchwały

(27-4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034.

Projekt uchwały

(27-3) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(27-2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(27-1) w sprawie utworzenia przez Miasto Słupsk spółki działającej pod firmą Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt uchwały

(26-26) w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r., znak: PN-IV.4131.26.2016.MP, stwierdzające nieważność Stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie stosowania się władz Miasta Słupska do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Projekt uchwały

(26-25) projekt apelu Rady Miejskiej w Słupsku dotyczący wprowadzenia zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Projekt uchwały

(26-24) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Projekt uchwały

(26-23) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034.

Projekt uchwały

(26-22) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(26-21) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.

Projekt uchwały

(26-20) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Projekt uchwały

(26-19) Projekt Apelu Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie rekompensat dla Miasta Słupska w związku z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie

Projekt uchwały

(26-18) w sprawie utworzenia przez Miasto Słupsk spółki działającej pod firmą Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Projekt uchwały

(26-17) w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2015 rok

Projekt uchwały

(26-16) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2015

Projekt uchwały

(26-15) w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska

Projekt uchwały

(26-14) w sprawie nadania nazw ulicom i rondom w Słupsku.

Projekt uchwały

(26-13) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku

Projekt uchwały

(26-12) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku

Projekt uchwały

(26-11) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku

Projekt uchwały

(26-10) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku

Projekt uchwały

(26-9) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Projekt uchwały

(26-8) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury

Projekt uchwały

(26-7) w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok.

Projekt uchwały

(26-6) w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D

Projekt uchwały

(26-5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Gdańskiej.

Projekt uchwały

(26-4) w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku stanowiących własność Skarbu Państwa.

Projekt uchwały

(26-3) w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku przyjętego Uchwałą Nr XXIX/409/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku.

Projekt uchwały

(26-2) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska na rzecz "Wodociągi Słupsk" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku.

Projekt uchwały

(26-1) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu mienia komunalnego prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte.

Projekt uchwały

(25-12) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034 — autopoprawka

Projekt uchwały

(25-12) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034.

Projekt uchwały

(25-11) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(25-10) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(25-9) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/274/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 roku.

Projekt uchwały

(25-8) w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 18

Projekt uchwały

(25-7) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Projekt uchwały

(25-6) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego-C” w Słupsku

Projekt uchwały

(25-5) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku

Projekt uchwały

(25-4) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na wzgórzu” w Słupsku

Projekt uchwały

(25-3) w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska

Projekt uchwały

(25-2) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska.

Projekt uchwały

(25-1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Projekt uchwały

Stanowisko w sprawie stosowania się władz miasta Słupska do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Projekt uchwały

(24-10) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020

Projekt uchwały

(24-3) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przeszłość” w Słupsku.

Projekt uchwały

(24-2) w sprawie zniesienia ochrony prawnej z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych miasta Słupska

Projekt uchwały

(24-1) w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy św. Klary z Asyżu.

Projekt uchwały

(23-19) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”.

Projekt uchwały

(23-22) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Projekt uchwały

(23-21) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały

(23-20) w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 roku.

Projekt uchwały

(23-18) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2029.

Projekt uchwały

(23-17) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska

Projekt uchwały

(23-16) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(23-15) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(23-14) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Słupska

Projekt uchwały

(23-13) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji i działalności badawczo-rozwojowej na terenie miasta Słupska

Projekt uchwały

(23-12) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych na wskazanym obszarze w centrum miasta Słupska

Projekt uchwały

(23-11) w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2

Projekt uchwały

(23-10) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

Projekt uchwały

(23-9) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ” w Słupsku

Projekt uchwały

(23-8) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku.

Projekt uchwały

Projekt uchwały

(23-6) w sprawie w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej 18

Projekt uchwały

(23-5) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Projekt uchwały

(23-4) w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/795/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Słupsku prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów.

Projekt uchwały

(23-3) w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Projekt uchwały

(23-2) w sprawie zmiany siedziby Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Projekt uchwały

(23-1) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku

Projekt uchwały

(22-22) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2028

Projekt uchwały

(22-21) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

Projekt uchwały

(22-20) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(22-19) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ” w Słupsku

Projekt uchwały

(22-18) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Projekt uchwały

(22-17) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(22-16) w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy na wspólną realizację zadania pn. „Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją antyrakietowej w Redzikowie”

Projekt uchwały

(22-15) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały

(22-14) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały

(22-13) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały

(22-12) w sprawie zmiany siedziby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku przy ul. Artura Grottgera 13 i likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej–Curie z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w Słupsku.

Projekt uchwały

(22-11) w sprawie zmiany siedziby placówki oświatowej Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku, I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku przy ul. Bolesława Krzywoustego 6.

Projekt uchwały

(22-10) likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku.

Projekt uchwały

(22-9) w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska.

Projekt uchwały

(22-8) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska

Projekt uchwały

(22-7) w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej terenie miasta Słupska na działce nr 627 w obrębie 12

Projekt uchwały

(22-6) w sprawie zmiany załączników nr 2 oraz nr 5 do uchwały Nr LXI/795/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Słupsku prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów.

Projekt uchwały

(22-5) w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Projekt uchwały

(22-4) w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Projekt uchwały

(22-3) w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Projekt uchwały

(22-2) w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

Projekt uchwały

(22-1) w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVIII/401/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fabryczna" w Słupsku

Projekt uchwały

(21-15) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2030

Projekt uchwały

(21-14) w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku.

Projekt uchwały

(21-12) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały

(21-11) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/220/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie finansowane częściowo ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt uchwały

(21-13) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(21-10) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2, zamiaru zmiany siedziby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku przy ul. Artura Grottgera 13, zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej–Curie z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w Słupsku.

Projekt uchwały

(21-9) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Słupsku i Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku oraz utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego pod nazwą: Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Słupsku.

Projekt uchwały

(21-8) zamiaru zmiany siedziby placówki oświatowej Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku, I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku przy ul. Bolesława Krzywoustego 6.

Projekt uchwały

(21-7) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku.

Projekt uchwały

(21-6) w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”

Projekt uchwały

(21-5) w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia w sprawie zasad realizacji projektów partnerskich jst w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Projekt uchwały

(21-4) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych

Projekt uchwały

(21-3) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku.

Projekt uchwały

(21-2) w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w latach 2016-2018

Projekt uchwały

(21-1) w sprawie przyjęcia „Kierunków działań na rzecz osób z niepełnoprawnościami w Słupsku na lata 2016–2020”

Projekt uchwały

(20-23) w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Miasta.

Projekt uchwały

(20-22) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/121/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Projekt uchwały

(20-21) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Projekt uchwały

(20-20) w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów kandydatów zgłoszonych na ławników.

Projekt uchwały

(20-19) w sprawie udzielenia dotacji na zadanie finansowane częściowo ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt uchwały

(20-18) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030.

Projekt uchwały

(20-17) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok.

Projekt uchwały

(20-16) w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/695/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Projekt uchwały

(20-15) w sprawie zmiany uchwały NR XXX/429/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalania ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Projekt uchwały

(20-14) w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo — rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia”.

Projekt uchwały

(24-9) w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Projekt uchwały

(24-8) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu

Projekt uchwały

(24-7) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(24-6) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(24-5) w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska

Projekt uchwały

(24-4) w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska.

Projekt uchwały

(20-13) w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Projekt uchwały

(20-12) w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVI/176/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Projekt uchwały

(20-3) w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane.

Projekt uchwały

(20-11) w sprawie przyjęcia Pakietu zmian w strukturze oświaty i analizy strategicznej zmian w oświacie na lata 2015-2022.

Projekt uchwały

(20-10) w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku

Projekt uchwały

(20-9) w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania w 2015 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Słupska.

Projekt uchwały

(20-8) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego

Projekt uchwały

(20-7) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2016 rok.

Projekt uchwały

(20-6) w sprawie przyjęcia "Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w latach 2015-2018."

Projekt uchwały

(20-5) w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Projekt uchwały

(19-1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniaziewicza C” w Słupsku

Projekt uchwały

(19-3) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(19-4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2030

Projekt uchwały

(20-1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniaziewicza C” w Słupsku

Projekt uchwały

(20-4) w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska

Projekt uchwały

(20-2) w sprawie ustanowienia 13 lipca Świętem Dwumiasta Słupsk — Ustka.

Projekt uchwały

(19-2) w sprawie ustanowienia 13 lipca Świętem Dwumiasta Słupsk — Ustka.

Projekt uchwały

(15-22) w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/718/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie budowy „Centrum Rekreacji Sportowej i Rehabilitacji w Słupsku”

Projekt uchwały

(15-21) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/378/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście " w rejonie Starego Rynku w Słupsku

Projekt uchwały

(16-4) w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Słupsku do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Projekt uchwały

(15-17) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030

Projekt uchwały

(15-16) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(15-15) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(V-12) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały

(16-15) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(18-16) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska

Projekt uchwały

(15-28) w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku

Projekt uchwały

(14-8) w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka Sp. z o.o., Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 roku.

Projekt uchwały

(15-18) w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2015 roku.

Projekt uchwały

(15-13) w sprawie: porozumienia o zawarciu partnerstwa pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku a Miastem Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” planowanego do złożenia do konkursu w ramach Poddziałania 11.4 „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Projekt uchwały

(15-24) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały

(15-25) w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska

Projekt uchwały

(15-2) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Słupsk prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Głobinie.

Projekt uchwały

(15-3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przy cmentarzu"

Projekt uchwały

(15-1) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/15Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2015.

Projekt uchwały

(15-10) w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/245/12 Rady Miasta Słupsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu.

Projekt uchwały

(15-12) w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku

Projekt uchwały

(15-14) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(15-31) w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany siedziby jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku oraz w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

Projekt uchwały

(18-22) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu"

Projekt uchwały

(18-21) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/466/98 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk"

Projekt uchwały

(18-20) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030

Projekt uchwały

(18-19) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(18-18) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny.

Projekt uchwały

(18-17) w sprawie poparcia utworzenia 17. województwa z miastami wojewódzkimi w Słupsku i Koszalinie

Projekt uchwały

(18-15) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

Projekt uchwały

(18-14) w sprawie poparcia ustanowienia ministerstwa właściwego do spraw gospodarki morskiej z siedzibą w Mieście Słupsk.

Projekt uchwały

(18-13) w sprawie uchylenia uchwały Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Miast Bałtyckich z siedzibą w Gdańsku

Projekt uchwały

(18-12) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2016 roku.

Projekt uchwały

(18-11) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Słupska w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją

Projekt uchwały

(18-10) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 — 2020"

Projekt uchwały

(18-9) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok"

Projekt uchwały

(18-8) w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały

(18-7) w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały

(18-6) w sprawie przyjęcia kierunkowych założeń polityki podatkowej Miasta Słupska na lata 2016-2018.

Projekt uchwały

(18-5) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Prof. Lotha.

Projekt uchwały

(18-4) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku.

Projekt uchwały

(18-3) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” w Słupsku.

Projekt uchwały

(18-2) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/589/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Słupska na lata 2014-2016 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział słupskich drużyn na meczach najwyższej klasy rozgrywkowej.

Projekt uchwały

(18-1) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku.

Projekt uchwały

(17-3) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030.

Projekt uchwały

(17-2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(17-1) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku

Projekt uchwały

(16-20) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na rok 2015

Projekt uchwały

(16-19) w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Miastem Słupsk, a Powiatem Słupskim, Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Smołdzino, Gminą Główczyce, Gminą Kępice oraz Gminą Potęgowo dotyczącej opracowania aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego” (planu transportowego) wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk.

Projekt uchwały

(16-18) w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Miejskiej w Siemianicach” planowanego do złożenia przez Gminę Słupsk do konkursu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 — 2019

Projekt uchwały

(16-17) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030

Projekt uchwały

(16-16) w sprawie z zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(16-14) w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Słupsku na kadencję 2016-2019

Projekt uchwały

(16-13) w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Słupsku

Projekt uchwały

(16-12) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej

Projekt uchwały

(16-11) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały

(16-10) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały

(16-9) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Grodzkiej i Juliana Tuwima

Projekt uchwały

(16-8) uchwała w sprawie przyjęcia kierunkowych założeń polityki podatkowej Miasta Słupska na lata 2016-2018

Projekt uchwały

(16-7) w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska”

Projekt uchwały

(16-6) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Słupska w przedmiocie zmiany granic miasta Słupska.

Projekt uchwały

(16-5) w sprawie przystąpienia do zmiany granic miasta Słupska.

Projekt uchwały

(V-10) w sprawie podziału obszaru Miasta Słupska na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Projekt uchwały

(IX-11) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska

Projekt uchwały

(V-7) w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego.

Projekt uchwały

(IX-4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa A” w Słupsku

Projekt uchwały

(VII-13) w sprawie zmiany siedziby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ulicy Artura Grottgera 13 w Słupsku

Projekt uchwały

(IV-13) w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku – „WySTARTuj w Słupsku

Projekt uchwały

(III-2) w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska

Projekt uchwały

(III-1) w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku

Projekt uchwały

(III-5) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok

Projekt uchwały

(III-6) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2014-2029

Projekt uchwały

(IV-6) w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku

Projekt uchwały

(III-7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia

Projekt uchwały

(IV-1) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ul. Gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego 2.

Projekt uchwały

(IV-14) w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/614/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku

Projekt uchwały

(IV-2) w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego

Projekt uchwały

(IV-10) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok

Projekt uchwały

(IV-3) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok

Projekt uchwały

(V-4) w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do Stowarzyszenia „HanseVerein – Verein zur Förderung des internationalen Städtebunds DIE HANSE e.V.“

Projekt uchwały

(V-11) w sprawie zmiany uchwały Nr IV/10/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/614/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku

Projekt uchwały

(IX-3) zmieniająca Uchwałę Nr XLI/589/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Słupska na lata 2014-2016 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział słupskich drużyn na meczach najwyższej klasy rozgrywkowej.

Projekt uchwały

(IX-5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy oczyszczalni” w Słupsku.

Projekt uchwały

(IX-8) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska.

Projekt uchwały

(V-13A) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

Projekt uchwały

(V-15) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2015 rok.

Projekt uchwały

(V-16) w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” planowanego do złożenia w ramach konkursu nr 5.5_2 dla działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt uchwały

(VII-1) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska

Projekt uchwały

(VII-3) w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku i wyboru w jej skład przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Słupsku

Projekt uchwały

(VII-4) w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu — wycofany 18.02.2015.

Projekt uchwały

(IX-10) w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku

Projekt uchwały

(VII-5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-B” w Słupsku

Projekt uchwały

(VII-7) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(VII-14) w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

Projekt uchwały

(VIII-1) w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/429/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalania ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Projekt uchwały

(IX-1) w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020”

Projekt uchwały

(13-30) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030

Projekt uchwały

(X-14) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały

(X-15) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały

(13-33) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/586.09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2009 r.

Projekt uchwały

(IX-12) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(V-9) w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska.

Projekt uchwały

(V-13) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

Projekt uchwały

(13-31)w sprawie rozwiązania Rejonowego Zarządu Inwestycji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku

Projekt uchwały

(VI-1) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Projekt uchwały

(13-34) w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych położonych w Słupsku przy ulicy Świętego Piotra i Lelewela.

Projekt uchwały

(14-1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(13-35) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(VII-2) w sprawie przyjęcia od Wojewody Pomorskiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

Projekt uchwały

(III-4) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok

Projekt uchwały

(III-3) w sprawie ustalenia niektórych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Projekt uchwały

(IV-8) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok

Projekt uchwały

(IV-5) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

Projekt uchwały

(IV-9) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok

Projekt uchwały

(IV-11) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2014-2029

Projekt uchwały

(IX-7) w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Projekt uchwały

(IX-9) w sprawie zmiany uchwały Nr L/677/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

Projekt uchwały

(IV-7) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(IV-4) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok

Projekt uchwały

(IV-12) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030

Projekt uchwały

(V-1) w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt uchwały

(V-2) w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Miasta Słupska w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich

Projekt uchwały

(V-3) w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Miast Bałtyckich z siedzibą w Gdańsku

Projekt uchwały

(V-5) w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w 2015 roku

Projekt uchwały

(V-6) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/298/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia kryteriów i zasad odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk

Projekt uchwały

(V-8) w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej.

Projekt uchwały

(VII-6) w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska

Projekt uchwały

(VII-8) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030

Projekt uchwały

(VII-9) w sprawie przyjęcia Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017 — wycofany 18.02.2015 r.

Projekt uchwały

(VII-10) w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku

Projekt uchwały

(VII-11) w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

Projekt uchwały

(VII-12) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska

Projekt uchwały

(VII-15) w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2015.

Projekt uchwały

(VIII-2) w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku

Projekt uchwały

(IX-2) w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku

Projekt uchwały

(IX-14) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Słupsk przez Gminę Słupsk zadania własnego z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w części związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"

Projekt uchwały

(IX-15) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały

(14-2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(13-36) w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania

Projekt uchwały

(14-3) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030

Projekt uchwały

(13-32) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk

Projekt uchwały

(14-6) W sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska

Projekt uchwały

(X-2) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Słupska

Projekt uchwały

(IX-16) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji

Projekt uchwały

(IX-13) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030

Projekt uchwały

(X-4) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska

Projekt uchwały

(X-5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/209/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2012 – 2016”

Projekt uchwały

(X-8) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.

Projekt uchwały

(X-1) W sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 19 w Słupsku przy ul. Norwida 4

Projekt uchwały

(X-3) w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa uznanego za pomnik przyrody

Projekt uchwały

(X-6) w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Projekt uchwały

(X-7) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/298/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia kryteriów i zasad odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk

Projekt uchwały

(X-9) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Projekt uchwały

(14-4) w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Projekt uchwały

(X-10) w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Słupska

Projekt uchwały

(14-5) w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Słupska

Projekt uchwały

(X-11) w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5

Projekt uchwały

(X-12) w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska

Projekt uchwały

(X-13) w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa” w Słupsku.

Projekt uchwały

(X-16) w sprawie przyznania w 2015 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska.

Projekt uchwały

(X-17) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(X-18) w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk

Projekt uchwały

(X-19) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(X-20) Rezolucja skierowana do Ministra Środowiska oraz Wojewody Pomorskiego w sprawie lokalizacji na terenie Słupsk-Redzikowo Amerykańskiej Tarczy Antyrakietowej

Projekt uchwały

(X-21) Rezolucja skierowana do Prezydenta RP, Parlamentarzystów RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, w sprawie lokalizacji na terenie Słupsk-Redzikowo Amerykańskiej Tarczy Antyrakietowej

Projekt uchwały

(X-22) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(X-23) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030

Projekt uchwały

(X-24) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(12-2) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVI/367/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału miasta Słupska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Projekt uchwały

(16-3) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Projekt uchwały

(12-3) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska

Projekt uchwały

(12-4) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty

Projekt uchwały

(12-5) w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu

Projekt uchwały

(12-6) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Projekt uchwały

(12-7) w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Projekt uchwały

(12-8) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska

Projekt uchwały

(12-9) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(12-10) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(12-11) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(12-12) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(12-13) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(12-14) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(12-16) w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

Projekt uchwały

(12-18) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5.

Projekt uchwały

(12-15) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030

Projekt uchwały

(12-17) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska

Projekt uchwały

(12-19) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(13-1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(13-13) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska.

Projekt uchwały

(13-2) w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podgrodzie II" w Słupsku

Projekt uchwały

(13-3) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

Projekt uchwały

(13-4) w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska za rok 2014

Projekt uchwały

(13-5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

Projekt uchwały

(13-6) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2014

Projekt uchwały

(13-7) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Miejskiej Biblioteki Publicznej

Projekt uchwały

(13-8) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Państwowego Teatru Lalki „Tęcza"

Projekt uchwały

(13-9) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Słupskiego Ośrodka Kultury

Projekt uchwały

(13-10) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury

Projekt uchwały

(13-11) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku

Projekt uchwały

(13-12) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica ” w Słupsku

Projekt uchwały

(13-27) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(13-14) w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska

Projekt uchwały

(13-15) w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

Projekt uchwały

(13-28) w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały Nr XXXIV/481/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013 r

Projekt uchwały

(12-1) w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2016 rok

Projekt uchwały

(15-19) w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/731/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie reaktywowania portu lotniczego w Redzikowie na Port Lotniczy Słupsk — Redzikowo — lotniska posiłkowego w sieci portów regionalnych

Projekt uchwały

(15-20) w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/730/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie realizacji założeń koncepcji funkcjonalno-finansowej dla obszaru "Podgrodzia" uwzględniającej poprawę układu komunikacyjnego miasta

Projekt uchwały

(15-23) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/358/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie realizacji inwestycji pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”

Projekt uchwały

(15-24a) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały

(15-26) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Projekt uchwały

(15-27) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Projekt uchwały

(13-29) w sprawie umowy dot. rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej

Projekt uchwały

(13-16) w sprawie: zmiany uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Projekt uchwały

(13-18) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały

(13-17) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały

(13-19) w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”

Projekt uchwały

(13-20) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/15 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2015.

Projekt uchwały

(13-21) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk.

Projekt uchwały

(13-22) w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 1 w Słupsku przy ul. Jana Kilińskiego 33.

Projekt uchwały

(13-23) w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Słupsku na kadencję 2016-2019

Projekt uchwały

(13-24) w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Projekt uchwały

(13-25) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(13-26) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, za I półrocze roku budżetowego

Projekt uchwały

(14-7) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(15-4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna-A” w Słupsku

Projekt uchwały

(15-5) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piłsudskiego-Banacha II” w Słupsku

Projekt uchwały

(15-6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniaziewicza C” w Słupsku

Projekt uchwały

(15-7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Miasta Słupska nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Westerplatte 68-69 w Słupsku.

Projekt uchwały

(15-8) w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Słupsku do Słupskiej Rady Seniorów

Projekt uchwały

(15-9) w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska

Projekt uchwały

(15-11) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(15-13) w sprawie: porozumienia o zawarciu partnerstwa pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku a Miastem Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” planowanego do złożenia do konkursu w ramach Poddziałania 11.4 „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Projekt uchwały

(15-29) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Projekt uchwały

(15-30) w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku

Projekt uchwały

(16-1) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Projekt uchwały

(16-2) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Słupsk do współrealizacji projektu partnerskiego "Zdolni z Pomorza" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności

Przedświąteczne zmiany

Obywatelski serwis o pracy radnych od dziś w nowej szacie graficznej.

Nowa radna już w klubie

Na 30. Sesji Rady Miejskiej ślubowanie na radnego przyjęła Aldona Żurawska. Dziś dołączyła do Kazimierza Czyża oraz Andrzeja Obecnego jako nowy członek Klubu KWW Roberta Biedronia.

Twoi reprezentanci