Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 62 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr — Wycofane z porządku obrad …55/1 W sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi". W sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do złożenia wniosku…
woda i ścieki
2. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 468 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …37/28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska 468 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
3. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Projekt uchwały nr 40/15 — w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2016 rok …40/15 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2016 rok 9 6 6 2 0 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 469 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …37/29 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska 469 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
5. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Projekt uchwały nr 53/11 — w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2017 rok. …w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2017 rok. 53/11 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
finanse prezydent
6. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 467 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …37/27 W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. 467 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
7. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 369 — w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U:369 …32/26 369 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U:369 skarga prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
8. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/754/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. …53/27 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. LIII/754/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. 12 3 4 3 1 prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
9. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 258 — 258 — w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości …urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości SOSiR opłaty sport…
opłaty sport
10. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 382 — 382 — w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości …urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości 382 sport opłaty sport…
opłaty sport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Gospodarki Komunalnej …MZK, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-10-22 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta o podjętych działaniach zmierzających do rozwoju w mieście technologii […] w Słupsku w oparciu o regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta odnośnie wyodrębnienia Cmentarzy z zarządu Infrastruktury Miejskiej. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące […] Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 4. Sprawy bieżące. 2018-08-21 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn.”Zarządzanie wodami opadowymi na…
2. Komisja Edukacji …Nowego Teatru im.Witkacego w Słupsku, informacja Dyrektora Wydziału Edukacji na temat przewidywanych skutków realizacji zarządzenia Nr 613/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska (w tym dot. zatrudnienia i wynagrodzenia) w odniesieniu do pracowników obsługi w szkołach publicznych z […] Wydział Edukacji i placówki oświatowe Miasta Słupska projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Omówienie i zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i […] w Słupsku. Diagnoza stanu technicznego obiektów szkolnych Miasta Słupska. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym: sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. Sprawy bieżące…
3. Komisja Finansów …budżetu miasta za 2014, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-06-19 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, informacja Prezydenta Miasta odnośnie wyroku sądu dot. budowy aquaparku, dyskusja dot. ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych, analiza działań na […] rzecz przeciwdziałania bezrobociu, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-08-28 9:00 Sprawy regulaminowe, przekazanie Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących projektu budżetu Miasta na 2016. 2015-09-25 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, wniosek do RM […] projektów uchwał (w tym opinia Komisji dotycząca realizacji budżetu Miasta Słupska w 2015 roku), sprawy bieżące: informacja Prezydenta Miasta Słupska dot. reorganizacji UM w Słupsku. 2016-06-24 9:00 Sprawy regulaminowe, analiza wniosków do…
4. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …w tym m.in.: - sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności w 2016 roku - sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska za 2016 rok z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Słupsku na lata […] sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Programu Lokalnej Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych - PLATON na lata 2012-2016, - sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wykonania zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2016 rok, - sprawozdanie […] Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Sprawy bieżące. 2017-05-24 10:00 Sprawy regulaminowe. Działalność Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych…
5. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna Przedmiotem działania komisji jest kontrola Prezydenta Miasta i podległych mu Jednostek według regulaminu stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Słupska. 2015-12-19 11:30 Sprawy regulaminowe, złożenie do Rady wniosku o […] Rady wniosku o wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-16 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr […] protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy…
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie dostępności dróg dojazdowych do firm usytuowanych przy ul. Borchardta od ul. Portowej w…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …Rozpocznie się kolejna esja Rady Miasta w Słupsku.  Porządek obrad Sprawy regulaminowe. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za pierwsze półrocze 2018 roku. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska […] maja, 27 czerwca i 10 lipca 2018 r. wg stanu na dzień 10 września 2018 r. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niezrealizowanych uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999-2017 wg stanu na […] Słupska (druk nr 57/13); w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 57/14). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 57/19). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z…
2. Sesja nadzwyczajna 2016-07-13 …Własnie rozpoczyna się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Słupsku zwołana na wniosek Prezydenta Miasta…zapraszamy do śledzenia obrad  on-line…
3. Kolejna sesja… 2016-06-22 …między innymi Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska, nadanie nazw ulicom oraz uchwała w sprawie udzielania Prezydentowi absolutorium. Oprócz tego Miasto chce utworzyć spółkę (z o.o.) Trzy Fale oraz…
4. VIII Sesja Rady Miejskiej 2015-03-11 …VIII Sesja Rady Miejskiej 2015-03-11 Prezydent miasta Robert Biedroń zwołał na dzień 16 marca 2015, na godzinę 15:00,  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, podczas której zostanie przedstawiona […] Społecznej “Leśna Oaza” i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. ( druk nr 8/2 ). Zachęcamy do oglądania…
5. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …oraz złożą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, a także rozpatrzą skargę na Prezydenta. Szczegóły znajdują się poniżej. Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Ślubowanie radnego Daniela Jurszy. Sprawozdanie z działalności Komendanta […] w Słupsku w 2016 roku. Sprawozdanie Komendanta z działalności Straży Miejskiej w Słupsku za rok 2016. Raport Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Rocznego Planu Konsultacji Społecznych za 2016 rok. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wysokości […] poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Słupsk. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 30 listopada 2016 r. (wg…
6. Edukacja ekologiczna 2017-02-17 …Edukacja ekologiczna 2017-02-17 Prezydent o zintegrowanej edukacji ekologicznej Prezydent Robert Biedroń ogłosił, że w Słupsku wprowadza się zintegrowaną edukację ekologiczną. Ma to związek ze Strategią Rozwoju Miasta Słupska na lata 2017-2022 (dokument […] zielone punkty, które powstają w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Pismo okólne Prezydenta w sprawie wprowadzenia zintegrowanej edukacji ekologicznej w Słupsku znajduje się do pobrania (w formacie PDF) pod tym…
7. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …grudnia odbyła się 3 sesja Rady Miejskiej w Słupsku. Porządek obrad 1. Sprawy regulaminowe. 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Słupska w roku szkolnym 2017/2018. 3. Informacje urzędów […] skarbowych o wynikach analiz oświadczeń majątkowych. 4. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o miejskich jednostkach organizacyjnych, które zgłosiły zapotrzebowanie na organizację pracy ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej przez skazanych w 2019 roku […] Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 26 września 2018 r. (stan na dzień 12 grudnia 2018 r.). 6. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie…
8. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego w 2016 r. 3.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji w 2016 r. „Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na […] lata 2015-2017.” 4.Informacja zbiorcza Prezydenta Miasta Słupska o ulgach zastosowanych na podstawie Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i […] organów do tego uprawnionych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. 5.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach 14 i 28 grudnia…
9. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …się o godzinie 9:00 w sali 211 Urzędu Miasta Słupsk.  Porządek obrad Sprawy regulaminowe. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 28 marca 2018 r. (stan […] ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2017 (druk nr 53/17), w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2017 rok (druk nr 53/11), w sprawie kierunkowych […] emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 53/35), w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia (druk nr 53/36), w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska i…
10. Inicjatywy uchwałodawcze radnych 2018-09-07 …UM Słupsk Jednocześnie przypominamy, że inicjatywę uchwałodawczą, poza podmiotami wskazanymi w przepisach szczególnych, posiada Przewodniczący, Prezydent, Komisje, Kluby radnych, grupa co najmniej 5 radnych oraz 400 mieszkańców wpisanych do rejestru wyborc…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Wyniki 1–10 z 65 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Mrowińska
59. dot. Zarządzenia Nr 1008/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku
2017-10-06 …interpelacja 2017-10-06 59. dot. Zarządzenia Nr 1008/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku…
2.
Daniel Jursza
19.dot. wniosku do Prezydenta Miasta Słupska o przygotowanie analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży
2018-09-28 …19.dot. wniosku do Prezydenta Miasta Słupska o przygotowanie analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży komunikacja miejska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
3.
Robert Danielkiewicz
7. dot. trudnej sytuacji mieszkaniowej rodziny, która w kwietniu była na spotkaniu u Prezydenta Miasta.
2015-09-30 …dot. trudnej sytuacji mieszkaniowej rodziny, która w kwietniu była na spotkaniu u Prezydenta Miasta…
4.
Tadeusz Bobrowski
30. dot. dni nieobecności Prezydenta Miasta w pracy
2017-05-08 …dot. dni nieobecności Prezydenta Miasta w pracy…
5.
Tadeusz Bobrowski
22. dot. wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Słupska podległym pracownikom
2016-10-17 …dot. wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Słupska podległym pracownikom…
6.
Robert Kujawski
14. dot. przekazania informacji na temat nowych inwestycji oraz inwestorów pozyskanych w wyniku wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta oraz wysokości pozyskanych przez Prezydenta Miasta środków z Unii Europejskiej w latach 2015, 2016 oraz w okresie od 1.01.2017 do 31.05.2017 r.
2017-06-01 …dot. przekazania informacji na temat nowych inwestycji oraz inwestorów pozyskanych w wyniku wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta oraz wysokości pozyskanych przez Prezydenta Miasta środków z Unii Europejskiej w latach 2015, 2016 oraz w okresie od…
7.
Anna Rożek
119. dot. inwestora pozyskanego przez Prezydenta Miasta
2018-07-18 …dot. inwestora pozyskanego przez Prezydenta Miasta…
8.
Daniel Jursza
17.dot. przedstawienia raportu z działań podjętych w MBP oraz stanowiska Prezydenta Miasta
2018-09-26 …17.dot. przedstawienia raportu z działań podjętych w MBP oraz stanowiska Prezydenta Miasta kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
9.
Andrzej Obecny
16. Radny zapytał o deklarację Prezydenta Miasta w kwestii ochrony mozaiki ceramicznej na elewacji MCK-u.
2017-10-26 …interpelacja 2017-10-26 16. Radny zapytał o deklarację Prezydenta Miasta w kwestii ochrony mozaiki ceramicznej na elewacji MCK-u…
10.
Robert Kujawski
13. dot. przekazania informacji na temat powołanych przez Prezydenta Miasta rad, udostępnienia sprawozdań z ich działalności oraz wykazania efektów ich działań
2017-05-31 …interpelacja 2017-05-31 13. dot. przekazania informacji na temat powołanych przez Prezydenta Miasta rad, udostępnienia sprawozdań z ich działalności oraz wykazania efektów ich działań…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Inne strony

Brak wyników