Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 44 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 17 — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego / U17 …4/2 17 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego / U17 budżet prezydent kredyt budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
budżet prezydent
2. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 465 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …37/25 W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska 465 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
3. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Projekt uchwały nr 40/15 — w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2016 rok …40/15 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet
4. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 503 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …39/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. 503 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
5. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 599 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …44/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska 599 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska skargi…
skargi
6. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 382 — 382 — w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości …urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości 382 sport opłaty sport…
opłaty sport
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 435 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U:435 …36/13 W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. 435 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U:435 prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
8. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 305 — 305 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 134 — 134 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …13/17 134 134 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
10. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 183 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydent Miasta Słupska …16/10 183 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydent Miasta Słupska skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …budżetu miasta za 2014, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-06-19 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, informacja Prezydenta Miasta odnośnie wyroku sądu dot. budowy aquaparku, dyskusja dot. ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych, analiza działań na […] rzecz przeciwdziałania bezrobociu, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-08-28 9:00 Sprawy regulaminowe, przekazanie Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących projektu budżetu Miasta na 2016. 2015-09-25 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, wniosek do RM […] projektów uchwał (w tym opinia Komisji dotycząca realizacji budżetu Miasta Słupska w 2015 roku), sprawy bieżące: informacja Prezydenta Miasta Słupska dot. reorganizacji UM w Słupsku. 2016-06-24 9:00 Sprawy regulaminowe, analiza wniosków do…
2. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna Przedmiotem działania komisji jest kontrola Prezydenta Miasta i podległych mu Jednostek według regulaminu stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Słupska. 2015-12-19 11:30 Sprawy regulaminowe, złożenie do Rady wniosku o […] Rady wniosku o wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-16 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr […] protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy…
3. Komisja Edukacji …Nowego Teatru im.Witkacego w Słupsku, informacja Dyrektora Wydziału Edukacji na temat przewidywanych skutków realizacji zarządzenia Nr 613/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska (w tym dot. zatrudnienia i wynagrodzenia) w odniesieniu do pracowników obsługi w szkołach publicznych z […] Wydział Edukacji i placówki oświatowe Miasta Słupska projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Omówienie i zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i […] w Słupsku. Diagnoza stanu technicznego obiektów szkolnych Miasta Słupska. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym: sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. Sprawy bieżące…
4. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …w tym m.in.: - sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności w 2016 roku - sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska za 2016 rok z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Słupsku na lata […] sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Programu Lokalnej Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych - PLATON na lata 2012-2016, - sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wykonania zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2016 rok, - sprawozdanie […] Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Sprawy bieżące. 2017-05-24 10:00 Sprawy regulaminowe. Działalność Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych…
5. Komisja Gospodarki Komunalnej …MZK, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-10-22 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta o podjętych działaniach zmierzających do rozwoju w mieście technologii […] w Słupsku w oparciu o regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta odnośnie wyodrębnienia Cmentarzy z zarządu Infrastruktury Miejskiej. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Sesja nadzwyczajna 2016-07-13 …Własnie rozpoczyna się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Słupsku zwołana na wniosek Prezydenta Miasta…zapraszamy do śledzenia obrad  on-line…
2. Kolejna sesja… 2016-06-22 …między innymi Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska, nadanie nazw ulicom oraz uchwała w sprawie udzielania Prezydentowi absolutorium. Oprócz tego Miasto chce utworzyć spółkę (z o.o.) Trzy Fale oraz…
3. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …oraz złożą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, a także rozpatrzą skargę na Prezydenta. Szczegóły znajdują się poniżej. Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Ślubowanie radnego Daniela Jurszy. Sprawozdanie z działalności Komendanta […] w Słupsku w 2016 roku. Sprawozdanie Komendanta z działalności Straży Miejskiej w Słupsku za rok 2016. Raport Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Rocznego Planu Konsultacji Społecznych za 2016 rok. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wysokości […] poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Słupsk. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 30 listopada 2016 r. (wg…
4. XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2017-10-06 …tj. 11. października, o godz. 12:00, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słupsku zwołana przez Prezydenta Miasta Słupska. Na sesji rozpatrywane będą cztery projekty uchwał, w tym uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody…
5. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego w 2016 r. 3.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji w 2016 r. „Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na […] lata 2015-2017.” 4.Informacja zbiorcza Prezydenta Miasta Słupska o ulgach zastosowanych na podstawie Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i […] organów do tego uprawnionych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. 5.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach 14 i 28 grudnia…
6. Edukacja ekologiczna 2017-02-17 …Edukacja ekologiczna 2017-02-17 Prezydent o zintegrowanej edukacji ekologicznej Prezydent Robert Biedroń ogłosił, że w Słupsku wprowadza się zintegrowaną edukację ekologiczną. Ma to związek ze Strategią Rozwoju Miasta Słupska na lata 2017-2022 (dokument […] zielone punkty, które powstają w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Pismo okólne Prezydenta w sprawie wprowadzenia zintegrowanej edukacji ekologicznej w Słupsku znajduje się do pobrania (w formacie PDF) pod tym…
7. Koszty delegacji służbowych Macieja Kobylińskiego i Roberta Biedronia 2017-12-04 …delegacji służbowych, wydał 29 304,58 zł.  Podróże służbowe jego następcy na stanowisku Prezydenta Miasta Słupska, Roberta Biedronia, w okresie od grudnia 2014 do listopada 2017 roku, kosztowały miasto…
8. VIII Sesja Rady Miejskiej 2015-03-11 …VIII Sesja Rady Miejskiej 2015-03-11 Prezydent miasta Robert Biedroń zwołał na dzień 16 marca 2015, na godzinę 15:00,  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, podczas której zostanie przedstawiona […] Społecznej “Leśna Oaza” i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. ( druk nr 8/2 ). Zachęcamy do oglądania…
9. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej 2018-01-04 …o godz. 14:00 Podczas sesji: Prezes Andrzej Twardowski przedstawi sytuację prawną i finansową Klubu Czarni Słupsk Prezydent Miasta Robert Biedroń przedstawi zakres działań wspierających Klub prowadzonych przez Miasto oraz radni będą podejmować apel do […] Prezydenta Miasta Słupska o wsparcie zarówno moralne, organizacyjne jak i finansowe Klubu Czarni Słupsk. Treść apelu w załączniku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 54 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1.
Robert Kujawski
13. dot. przekazania informacji na temat powołanych przez Prezydenta Miasta rad, udostępnienia sprawozdań z ich działalności oraz wykazania efektów ich działań
2017-05-31 …interpelacja 2017-05-31 13. dot. przekazania informacji na temat powołanych przez Prezydenta Miasta rad, udostępnienia sprawozdań z ich działalności oraz wykazania efektów ich działań…
2.
Marcin Dadel
12. dot. zarządzeń Prezydenta Miasta wysyłanych do dyrektorów szkół, podpisanych przez Z-cę Prezydenta i nie umieszczane w BIP-ie
…dot. zarządzeń Prezydenta Miasta wysyłanych do dyrektorów szkół, podpisanych przez Z-cę Prezydenta i nie umieszczane w BIP-ie…
3.
Jerzy Mazurek
38. Radny zgłosił interpelację w sprawie Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. W nawiązaniu do listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie, uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku do tego Stowarzyszenia
2017-02-22 …Radny zgłosił interpelację w sprawie Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. W nawiązaniu do listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie […] uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku do tego Stowarzyszenia…
4.
Jerzy Mazurek
29. dot. umowy z Fundacją Partnerstwo Dorzecza Słupi oraz projektów, którymi będzie się zajmował asystent Prezydenta Miasta — kierownik projektów strategicznych
2016-03-01 …dot. umowy z Fundacją Partnerstwo Dorzecza Słupi oraz projektów, którymi będzie się zajmował asystent Prezydenta Miasta - kierownik projektów strategicznych…
5.
Zbigniew Wojciechowicz
6. dot. wykorzystania przez Prezydenta godła Rzeczypospolitej Polskiej do akcji happeningowej
2015-05-28 …dot. wykorzystania przez Prezydenta godła Rzeczypospolitej Polskiej do akcji happeningowej…
6.
Wojciech Lewenstam
7. dot. problemu rezygnacji z pracy, o których mówił Prezydent Miasta w wywiadzie
2016-11-30 …dot. problemu rezygnacji z pracy, o których mówił Prezydent Miasta w wywiadzie…
7.
Andrzej Obecny
12. dot. dewastacji na cmentarzu słupskim trzech niemieckich grobowców przez Zarząd Inwestycji Miejskiej, który w tym miejscu chce wybudować kolumbarium. Radny zawnioskował o pilne działanie Prezydenta Miasta w tej sprawie, w tym o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich robót. Radny, po sesji, uzupełnił swoje wystąpienie o wnioski dot. przeniesienia inwestycji w inne miejsce i odrestaurowania zniszczonych grobowców, wydzielenia Działu Cmentarzy Komunalnych jako odrębnej jednostki i powołania w ramach jej działania Izby Pamięci Słupszczan.
2016-12-28 …grobowców przez Zarząd Inwestycji Miejskiej, który w tym miejscu chce wybudować kolumbarium. Radny zawnioskował o pilne działanie Prezydenta Miasta w tej sprawie, w tym o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich robót. Radny, po sesji, uzupełnił swoje wystąpienie…
8.
Anna Rożek
80. Radna zawnioskowała, aby Prezydent Miasta raz jeszcze odniósł się do zapytania i odpowiedział, czy w 2018 roku będą miejsca parkingowe na ulicy Władysława IV?
2017-09-07 …interpelacja 2017-09-07 80. Radna zawnioskowała, aby Prezydent Miasta raz jeszcze odniósł się do zapytania i odpowiedział, czy w 2018 roku będą miejsca parkingowe na ulicy Władysława IV…
9.
Bogusław Dobkowski
85. Radny zwrócił się do Prezydenta Miasta o przedstawienie informacji na temat planowanej realizacji przebudowy ulicy Piłsudskiego wraz z ulicą Legionów Polskich oraz zwrócił się o sprawdzenie stanu nawierzchni ulicy Chełmońskiego.
2017-05-31 …interpelacja 2017-05-31 85. Radny zwrócił się do Prezydenta Miasta o przedstawienie informacji na temat planowanej realizacji przebudowy ulicy Piłsudskiego wraz z ulicą Legionów Polskich oraz zwrócił się o sprawdzenie stanu nawierzchni ulicy Chełmońskiego…
10.
Anna Mrowińska
5. dot. oświadczenia Prezydenta Miasta przedstawionego podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2015 r. w sprawie woli podpisania karty równości w życiu lokalnym
2015-05-29 …dot. oświadczenia Prezydenta Miasta przedstawionego podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2015 r. w sprawie woli podpisania karty równości w życiu lokalnym…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Inne strony

Brak wyników