Wyniki wyszukiwania dla tagu: spółki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 573 — w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Miasto Słupsk …42/34 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Miasto Słupsk 573 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Miasto […] Słupsk spółki
spółki
2. Sesja nr z dnia
Uchwała nr L/681/18 — w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Drabina” z siedzibą w Ustce …z siedzibą w Ustce L/681/18 w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Drabina” z siedzibą w Ustce Wynik głosowania spółki
spółki
3. Sesja nr 27 z dnia
2016-07-01
Uchwała nr 327 — 327 — w sprawie utworzenia przez Miasto Słupsk spółki działającej pod firmą Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. …27/1 327 327 - w sprawie utworzenia przez Miasto Słupsk spółki działającej pod firmą Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. spółka spółki
spółki
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/63/15 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji / U63 …przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji / U63 skarga ZIM komunikacja miejska spółki skargi…
komunikacja miejska skargi spółki
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 498 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. …przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 498 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa […] użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki
nieruchomości spółki
6. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 449 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku …sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku. 449 w […] sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku woda i…
woda i ścieki
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 119 — 119 — w sprawie rozwiązania Rejonowego Zarządu Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku …13/31 119 119 - w sprawie rozwiązania Rejonowego Zarządu Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku Rejonowy Zarząd Inwestycji Spółka z o.o. w Słupsku inwestycje spółki
inwestycje spółki
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/55/15 — w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku / U55 …uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku w sprawie […] uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku IX/55/15 w […] uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku / U55 Wykaz…
spółki woda i ścieki
9. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 141 — 141 — w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Słupsk umowy wykonawczej. …14/4 141 141 - w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto […] Słupsk umowy wykonawczej. odpady komunalne projekty unijne spółki odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady projekty unijne spółki
10. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 658 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu " Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku …sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku. 658 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń […] wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu " Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku woda i ścieki…
woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Gospodarki Komunalnej …sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-02-19 9:00 Sprawy regulaminowe, dyskusja na temat podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. oraz jej restrukturyzacji, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące […] Sprawy regulaminowe, wpływ inwestycji w Spółce "Wodociągi Słupsk" na oferowane przez nią ceny, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-04-23 9:00 Sprawy regulaminowe, analiza realizacji przez PGM umowy o zarządzanie mieniem…
2. Komisja Rewizyjna …bieżące, w tym zapoznanie się z pismem kierowanym do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w PGM Spółce z o.o. w Słupsku. 2015-03-13 9:00 Sprawy regulaminowe, ponowne rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta […] z przebiegu kontroli w zakresie realizacji zobowiązań miasta Słupska z tytułu mienia komunalnego będącego w zarządzaniu PGM Spółka z o.o. w Słupsku, rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVIII/401/08 Rady Miejskiej w […] z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zobowiązań miasta Słupska z tytułu mienia komunalnego będącego w zarządzaniu PGM Spółka z o.o. w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał, w tym: zbiorczej informacji Prezydenta Miasta Słupska o…
3. Komisja Finansów …na lata 2016-2022, sprawy bieżące. 2016-09-23 9:00 Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z wynikami spółek prawa handlowego z udziałem Miasta za 2015 rok, ocena wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 roku […] sprawy regulaminowe, zapoznanie się z informacją o wynikach abolicji i restrukturyzacji zadłużenia w PGM Spółka z o.o. w Słupsku, zapoznanie się z projektem budżetu Miasta Słupska na 2017 rok oraz wnioskami i opiniami Komisji Rady […] Sprawy regulaminowe. Informacja dotycząca organizacji lodowiska w sezonie 2017-2018. Zapoznanie się z wynikami spółek miejskich prawa handlowego z udziałem Miasta za 2016 rok. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym ocena wykonania budżetu Miasta…
4. Komisja Edukacji …Młodzieżowym Centrum Kultury. Sprawy bieżące. 2017-09-19 9:00 Sprawy regulaminowe. Informacja o funkcjonowaniu Trzech Fal spółki z o.o. w Słupsku. Rozpatrzenie wniosku Rady Kultury o zmianę nazwy Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 15 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Zbigniew Wojciechowicz
18. Radny w imieniu radnego Roberta Danielkiewicza zapytał o realizację wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 czerwca 2016 r. w zakresie pobieranego przez radnych wynagrodzenia w spółce miejskiej za czas, w którym pracowali jako radni. Zapytał, jak Spółka rozwiąże ten problem.
2017-01-27 …wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 czerwca 2016 r. w zakresie pobieranego przez radnych wynagrodzenia w spółce miejskiej za czas, w którym pracowali jako radni. Zapytał, jak Spółka rozwiąże ten problem…
2.
Tadeusz Bobrowski
33. dot. udzielenia informacji dot. Spółki Akcyjnej Czarni — Energa.
2017-06-02 …dot. udzielenia informacji dot. Spółki Akcyjnej Czarni - Energa…
3.
Paweł Szewczyk
15.dot. podziału na poszczególne spółki miejskie kwoty zysku planowanej w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2018 r.
2018-12-10 …interpelacja 2018-12-10 15.dot. podziału na poszczególne spółki miejskie kwoty zysku planowanej w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2018 r. spółki
4.
Anna Rożek
101. dot. nielegalnej wycinki drzew w Bierkowie przez Spółkę PGK
2018-04-22 …dot. nielegalnej wycinki drzew w Bierkowie przez Spółkę PGK…
5.
Tadeusz Bobrowski
40. dot. prośby o informacje w zakresie wspierania Klubu Czarni Słupsk przez spółki miejskie, rozliczenia dotacji, rozliczenia dochodów uzyskanych przez Klub z tyt. dysponowania bazą Hali Gryfia, zasad wyposażenia hali Gryfia Hali w środki trwałe nie będące własnością samorządu
2018-01-11 …interpelacja 2018-01-11 40. dot. prośby o informacje w zakresie wspierania Klubu Czarni Słupsk przez spółki miejskie, rozliczenia dotacji, rozliczenia dochodów uzyskanych przez Klub z tyt. dysponowania bazą Hali Gryfia, zasad wyposażenia hali Gryfia…
6.
Zbigniew Wojciechowicz
22. dot. kosztów ponoszonych przez spółki Miasta w projektach promujących Miasto Słupsk
2018-03-08 …interpelacja 2018-03-08 22. dot. kosztów ponoszonych przez spółki Miasta w projektach promujących Miasto Słupsk…
7.
Jerzy Mazurek
5. w sprawie realizacji zalecenia NIK, dot. kontroli prywatyzacji spółki „Drogi i Mosty”
2014-12-17 …w sprawie realizacji zalecenia NIK, dot. kontroli prywatyzacji spółki „Drogi i Mosty…
8.
Jerzy Mazurek
41. W dyskusji nad informacją bieżącą Prezydenta Miasta nt. stanu realizacji budowy Parku Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził te wycenę? Jaka firma lub jaki rzeczoznawca? 3. Jaka była czy jest wartość księgowa aquaparku?
2017-04-27 …Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził te wycenę? Jaka firma lub jaki rzeczoznawca? 3. Jaka była czy jest…
9.
Paweł Szewczyk
40. Radny zgłosił interpelację w sprawie związanej z rewitalizacją ulicy Długiej. Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł w budżecie Miasta przeznaczono na zwiększenie kapitału tej Spółki i mówi się o przekazaniu kolejnych działek aportem do tej Spółki, jednak brakuje odpowiedzi, jakie Miasto będzie ponosić koszty w związku z wynajmem od Spółki mieszkań komunalnych, jak będą wyglądały rozliczenia, w jaki sposób Miasto chce pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Radny poprosił o szczegółową informację na ten temat, aby radni mieli podstawę do dalszej dyskusji.
2017-02-22 …Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł w budżecie Miasta przeznaczono na zwiększenie kapitału tej Spółki i […] mówi się o przekazaniu kolejnych działek aportem do tej Spółki, jednak brakuje odpowiedzi, jakie Miasto będzie ponosić koszty w związku z wynajmem od Spółki mieszkań komunalnych, jak będą wyglądały rozliczenia, w jaki sposób Miasto chce…
10.
Anna Mrowińska
39. dot. zakupionych biletów lotniczych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku w terminie od 1.12.2014 do 28.02.2017 oraz uzupełnienia odpowiedzi w spr. zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki miejskie.
2017-03-14 …Słupsku w terminie od 1.12.2014 do 28.02.2017 oraz uzupełnienia odpowiedzi w spr. zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki miejskie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników