Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 102
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-17
Uchwała nr III/6/18 — w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia / U6 …3/7 III/6/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia / U6 wynagrodzenia prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
prezydent wynagrodzenia
2. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/17/14 — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego / U17 …w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2014-2029 IV/17/14 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego / U17 budżet […] prezydent kredyt budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
budżet prezydent
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/22/15 — w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Miasta Słupska w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich / U22 …sprawie wyboru delegata do reprezentowania Miasta Słupska w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich / U22 Związek Miast Polskich prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/32/15 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …5/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska V/32/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium…
prezydent skargi
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-16
Uchwała nr VIII/48/15 — w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku / U48 …Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów […] Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku VIII/48/15 w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych […] Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku / U48 obwody głosowania wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne…
wybory
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/62/15 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U62 …9/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska IX/62/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U62 skarga prezydent skargi prezydent głównie…
prezydent skargi
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 83 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U83 …10/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska 83 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U83 prezydent skarga skargi prezydent głównie…
prezydent skargi
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 84 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U84 …10/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska 84 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U84 prezydent skarga skargi prezydent głównie…
prezydent skargi
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 123 — 123 — w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. …zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. nauczyciele wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata przedszkola wynagrodzenia
10. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 134 — 134 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …13/17 134 134 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska skarga prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Komisje

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …budżetu miasta za 2014, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-06-19 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, informacja Prezydenta Miasta odnośnie wyroku sądu dot. budowy aquaparku, dyskusja dot. ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych, analiza działań na […] rzecz przeciwdziałania bezrobociu, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-08-28 9:00 Sprawy regulaminowe, przekazanie Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących projektu budżetu Miasta na 2016. 2015-09-25 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, wniosek do RM […] projektów uchwał (w tym opinia Komisji dotycząca realizacji budżetu Miasta Słupska w 2015 roku), sprawy bieżące: informacja Prezydenta Miasta Słupska dot. reorganizacji UM w Słupsku. 2016-06-24 9:00 Sprawy regulaminowe, analiza wniosków do…
2. Komisja Gospodarki Komunalnej …MZK, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-10-22 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta o podjętych działaniach zmierzających do rozwoju w mieście technologii […] w Słupsku w oparciu o regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta odnośnie wyodrębnienia Cmentarzy z zarządu Infrastruktury Miejskiej. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące […] Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 4. Sprawy bieżące. 2018-08-21 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn.”Zarządzanie wodami opadowymi na…
3. Komisja Edukacji …Nowego Teatru im.Witkacego w Słupsku, informacja Dyrektora Wydziału Edukacji na temat przewidywanych skutków realizacji zarządzenia Nr 613/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska (w tym dot. zatrudnienia i wynagrodzenia) w odniesieniu do pracowników obsługi w szkołach publicznych z […] Wydział Edukacji i placówki oświatowe Miasta Słupska projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Omówienie i zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i […] w Słupsku. Diagnoza stanu technicznego obiektów szkolnych Miasta Słupska. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym: sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. Sprawy bieżące…
4. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna Przedmiotem działania komisji jest kontrola Prezydenta Miasta i podległych mu Jednostek według regulaminu stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Słupska. 2015-12-19 11:30 Sprawy regulaminowe, złożenie do Rady wniosku o […] Rady wniosku o wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-16 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr […] protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy…
5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …w tym m.in.: - sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności w 2016 roku - sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska za 2016 rok z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Słupsku na lata […] sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Programu Lokalnej Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych - PLATON na lata 2012-2016, - sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wykonania zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2016 rok, - sprawozdanie […] Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Sprawy bieżące. 2017-05-24 10:00 Sprawy regulaminowe. Działalność Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych…
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie dostępności dróg dojazdowych do firm usytuowanych przy ul. Borchardta od ul. Portowej w…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 24
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …Rozpocznie się kolejna esja Rady Miasta w Słupsku.  Porządek obrad Sprawy regulaminowe. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za pierwsze półrocze 2018 roku. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska […] maja, 27 czerwca i 10 lipca 2018 r. wg stanu na dzień 10 września 2018 r. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niezrealizowanych uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999-2017 wg stanu na […] Słupska (druk nr 57/13); w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 57/14). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 57/19). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z…
2. Sesja nadzwyczajna 2016-07-13 …Własnie rozpoczyna się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Słupsku zwołana na wniosek Prezydenta Miasta…zapraszamy do śledzenia obrad  on-line…
3. Kolejna sesja… 2016-06-22 …między innymi Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska, nadanie nazw ulicom oraz uchwała w sprawie udzielania Prezydentowi absolutorium. Oprócz tego Miasto chce utworzyć spółkę (z o.o.) Trzy Fale oraz…
4. VIII Sesja Rady Miejskiej 2015-03-11 …VIII Sesja Rady Miejskiej 2015-03-11 Prezydent miasta Robert Biedroń zwołał na dzień 16 marca 2015, na godzinę 15:00,  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, podczas której zostanie przedstawiona […] Społecznej “Leśna Oaza” i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. ( druk nr 8/2 ). Zachęcamy do oglądania…
5. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …oraz złożą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, a także rozpatrzą skargę na Prezydenta. Szczegóły znajdują się poniżej. Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Ślubowanie radnego Daniela Jurszy. Sprawozdanie z działalności Komendanta […] w Słupsku w 2016 roku. Sprawozdanie Komendanta z działalności Straży Miejskiej w Słupsku za rok 2016. Raport Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Rocznego Planu Konsultacji Społecznych za 2016 rok. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wysokości […] poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Słupsk. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 30 listopada 2016 r. (wg…
6. Edukacja ekologiczna 2017-02-17 …Edukacja ekologiczna 2017-02-17 Prezydent o zintegrowanej edukacji ekologicznej Prezydent Robert Biedroń ogłosił, że w Słupsku wprowadza się zintegrowaną edukację ekologiczną. Ma to związek ze Strategią Rozwoju Miasta Słupska na lata 2017-2022 (dokument […] zielone punkty, które powstają w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Pismo okólne Prezydenta w sprawie wprowadzenia zintegrowanej edukacji ekologicznej w Słupsku znajduje się do pobrania (w formacie PDF) pod tym…
7. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …grudnia odbyła się 3 sesja Rady Miejskiej w Słupsku. Porządek obrad 1. Sprawy regulaminowe. 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Słupska w roku szkolnym 2017/2018. 3. Informacje urzędów […] skarbowych o wynikach analiz oświadczeń majątkowych. 4. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o miejskich jednostkach organizacyjnych, które zgłosiły zapotrzebowanie na organizację pracy ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej przez skazanych w 2019 roku […] Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 26 września 2018 r. (stan na dzień 12 grudnia 2018 r.). 6. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie…
8. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego w 2016 r. 3.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji w 2016 r. „Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na […] lata 2015-2017.” 4.Informacja zbiorcza Prezydenta Miasta Słupska o ulgach zastosowanych na podstawie Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i […] organów do tego uprawnionych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. 5.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach 14 i 28 grudnia…
9. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …się o godzinie 9:00 w sali 211 Urzędu Miasta Słupsk.  Porządek obrad Sprawy regulaminowe. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 28 marca 2018 r. (stan […] ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2017 (druk nr 53/17), w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2017 rok (druk nr 53/11), w sprawie kierunkowych […] emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 53/35), w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia (druk nr 53/36), w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska i…
10. Inicjatywy uchwałodawcze radnych 2018-09-07 …UM Słupsk Jednocześnie przypominamy, że inicjatywę uchwałodawczą, poza podmiotami wskazanymi w przepisach szczególnych, posiada Przewodniczący, Prezydent, Komisje, Kluby radnych, grupa co najmniej 5 radnych oraz 400 mieszkańców wpisanych do rejestru wyborc…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Wyniki 1–10 z 66
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Tytuł Data
1.
Jerzy Mazurek
23. dot. liczby etatów, funduszu płac i dodatków specjalnych w Urzędzie Miejskim, w tym w Biurze Prezydenta Miasta, w 2014 i 2015 roku
2016-02-10 …dot. liczby etatów, funduszu płac i dodatków specjalnych w Urzędzie Miejskim, w tym w Biurze Prezydenta Miasta, w 2014 i 2015 roku…
2.
Jerzy Mazurek
25. dot. nieobecności Prezydenta na sesji Rady Miejskiej
2016-02-24 …dot. nieobecności Prezydenta na sesji Rady Miejskiej…
3.
Jerzy Mazurek
29. dot. umowy z Fundacją Partnerstwo Dorzecza Słupi oraz projektów, którymi będzie się zajmował asystent Prezydenta Miasta — kierownik projektów strategicznych
2016-03-01 …dot. umowy z Fundacją Partnerstwo Dorzecza Słupi oraz projektów, którymi będzie się zajmował asystent Prezydenta Miasta - kierownik projektów strategicznych…
4.
Jerzy Mazurek
37. Radny zwrócił uwagę, że Miasto znów nie ma przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin RP „Euroregion Bałtyk”. Radny zapytał Prezydenta Miasta, jakie są efekty przynależności Miasta do tego Stowarzyszenia? Ile wynoszą składki? Poprosił o pisemną informację za okres 2015 i 2016 roku.
2017-01-25 …Radny zwrócił uwagę, że Miasto znów nie ma przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin RP „Euroregion Bałtyk”. Radny zapytał Prezydenta Miasta, jakie są efekty przynależności Miasta do tego Stowarzyszenia? Ile wynoszą składki? Poprosił o pisemną informację za…
5.
Jerzy Mazurek
38. Radny zgłosił interpelację w sprawie Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. W nawiązaniu do listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie, uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku do tego Stowarzyszenia
2017-02-22 …Radny zgłosił interpelację w sprawie Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. W nawiązaniu do listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie […] uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku do tego Stowarzyszenia…
6.
Bogusław Dobkowski
6. dot. działań Urzędu Miejskiego mających na celu rozliczenie byłego Prezydenta Miasta Słupska w zakresie prowadzenia inwestycji "Park Wodny"
2015-02-13 …dot. działań Urzędu Miejskiego mających na celu rozliczenie byłego Prezydenta Miasta Słupska w zakresie prowadzenia inwestycji "Park Wodny…
7.
Bogusław Dobkowski
27. dot. Z-cy Prezydenta Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, która do końca września miała przedstawić zamiary i oszczędności w Oświacie.
2015-09-29 …dot. Z-cy Prezydenta Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, która do końca września miała przedstawić zamiary i oszczędności w Oświacie…
8.
Anna Rożek
1. dot. zaproszenie na spotkanie z wyborcami Pana Prezydenta w związku ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych Miasta – wykreśleniem kwoty 500 000 zł na budowę ulic: Biernackiego, Modrzejewskiego oraz ulicy Orłowskiego wraz z budową oświetlenia na ulicy Lipowej na odcinku od ulicy Lelewela do ulicy Raszyńskiej.
2015-01-12 …dot. zaproszenie na spotkanie z wyborcami Pana Prezydenta w związku ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych Miasta – wykreśleniem kwoty 500 000 zł na budowę ulic: Biernackiego, Modrzejewskiego oraz ulicy Orłowskiego wraz z budową oświetlenia na ulicy…
9.
Anna Rożek
65. Radna, odnosząc się do niepokojących informacji przedstawionych podczas konferencji Prezydenta Miasta, dotyczących węzła transportowego, wyraziła nadzieję, że na tym projekcie nie zaważą kwestie polityczne, ponieważ samorząd słupski przede wszystkim musi myśleć o Słupsku. Radna zapytała, czy jest już jakiś harmonogram działań, żeby jednak walczyć o węzeł transportowy, bo to jest naprawdę piękny projekt, i bardzo szkoda byłoby, gdyby przepadł.
2017-01-24 …Radna, odnosząc się do niepokojących informacji przedstawionych podczas konferencji Prezydenta Miasta, dotyczących węzła transportowego, wyraziła nadzieję, że na tym projekcie nie zaważą kwestie polityczne, ponieważ samorząd słupski przede wszystkim musi myśleć o Słupsku. Radna zapytała…
10.
Marcin Dadel
12. dot. zarządzeń Prezydenta Miasta wysyłanych do dyrektorów szkół, podpisanych przez Z-cę Prezydenta i nie umieszczane w BIP-ie
…dot. zarządzeń Prezydenta Miasta wysyłanych do dyrektorów szkół, podpisanych przez Z-cę Prezydenta i nie umieszczane w BIP-ie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Inne strony

Brak wyników