XXXVII Sesja Rady Miejskiej

MPW
2017-03-23
29 marca 2017, 9:00

W przyszłym tygodniu radni po raz kolejny spotkają się na posiedzeniu. Tym razem planują poruszyć aż 40 projektów uchwał, a zatem zapowiada się naprawdę ciekawa sesja. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.

Porządek obrad:

1.Sprawy regulaminowe.

2.Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego w 2016 r.

3.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji w 2016 r. „Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017.”

4.Informacja zbiorcza Prezydenta Miasta Słupska o ulgach zastosowanych na podstawie Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

5.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach 14 i 28 grudnia 2016 r. (stan na 10 marca 2017 r.).

6.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niezrealizowanych uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999-2016 (stan na dzień 13.03.2017 r.).

7.Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/21),
 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/22),
 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/23),
 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/24),
 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/39),
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie i zrefinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków” (druk nr 37/38)
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 37/40),
 • w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 37/12),
 • w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez
 • Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 37/13),
 • w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzonego przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 37/14),
 • w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Internatu: Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. UNICEF prowadzonych przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 37/15),
 • w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 37/16),
 • w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk dla kandydatów spoza obwodu, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 37/17),
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków 7 (druk nr 37/20),
 • w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku (druk nr 37/2),
 • w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody — drzewa gatunku jesion wyniosły, znajdującego się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 278 (druk nr 37/18),
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska (druk nr 37/19),
 • w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Długiej i Stanisława Moniuszki (druk nr 37/1),
 • w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/370/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej (druk nr 37/4),
 • w sprawie zaopiniowania projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (druk nr 37/33),
 • w sprawie zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych (druk nr 37/34),
 • w sprawie pozbawienia ulic w Słupsku kategorii dróg gminnych (druk nr 37/35),
 • w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej (druk nr 37/36),
 • w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg krajowych (druk nr 37/37),
 • w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jaracza" w Słupsku (druk nr 37/5),
 • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” w Słupsku (druk nr 37/8),
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/432/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku (druk nr 37/6),
 • w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (druk nr 37/7),
 • w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2020 (druk nr 37/9),
 • w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku (druk nr 37/10),
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/25),
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/26),
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/27),
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/28),
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/29),
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/30),
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/31),
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/32),
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 37/3),
 • w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 37/11).

8.Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej) w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

9.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.