53 Sesja Rady Miasta

2018-06-27

Dnia 27.06.2018 roku Odbędzie sie 53 sesja Rady Miasta. Serdecznie zapraszamy, sesja rozpocznei się o godzinie 9:00 w sali 211 Urzędu Miasta Słupsk. 

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 28 marca 2018 r. (stan na dzień 11 czerwca 2018 r.)

 3. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2017 (druk nr 53/17),

 2. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2017 rok (druk nr 53/11),

 3. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 53/12),

 4. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 53/21),

 5. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego” (druk nr 53/20),

 6. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 53/29),

 7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kolekcji srebrnych i platerowych sztućców z kolekcji słupskiego kolekcjonera na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (druk nr 53/18),

 8. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 53/30),

 9. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 53/31),

 10. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 53/32),

 11. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 53/33),

 12. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 53/34),

 13. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 53/35),

 14. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia (druk nr 53/36),

 15. w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska i Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka” w 2018 roku (druk nr 53/19),

 16. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (druk nr 53/1),

 17. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (druk nr 53/8),

 18. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa B” w Słupsku (druk nr 53/13),

 19. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Portowa Wschód” w Słupsku (druk nr 53/14),

 20. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska B” w Słupsku (druk nr 53/22),

 21. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Słupsk, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (druk nr 53/2),

 22. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk nr 53/5),

 23. w sprawie utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 2 (druk nr 53/6),

 24. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 2 (druk nr 53/7),

 25. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Słupskiego Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu (druk nr 53/10),

 26. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/797/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Słupska w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 53/16),

 27. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego udziałów w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej (druk nr 53/3),

 28. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny (druk nr 53/4),

 29. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska (druk nr 53/23),

 30. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku (druk nr 53/9).

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 53/24).

 2. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 53/25).

 3. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku (druk nr 53/26).

 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 53/27).

 5. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (druk nr 53/28).

 6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z działalności w I półroczu 2018 r.

 7. Interpelacje i wnioski radnych.

 8.