3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

2018-12-28

Dnia 28 grudnia odbyła się 3 sesja Rady Miejskiej w Słupsku.

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Słupska w roku szkolnym 2017/2018.

3. Informacje urzędów skarbowych o wynikach analiz oświadczeń majątkowych.

4. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o miejskich jednostkach organizacyjnych, które zgłosiły zapotrzebowanie na organizację pracy ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej przez skazanych w 2019 roku.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 26 września 2018 r. (stan na dzień 12 grudnia 2018 r.).

6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 3/22),
 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 3/23),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 3/24),

 3. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (druk nr 3/21)

 4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 3/26),

 5. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta Słupska w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 3/4),

 6. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (druk nr 3/5),

 7. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 3/6),

 8. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/742/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk nr 3/2),

 9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Kobylnica w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 3/3),

 10. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (druk nr 3/8),

 11. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 3/14),

 12. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2016-2019 (druk nr 3/15),

 13. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska” w Słupsku (druk nr 3/16),

 14. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dworzec” w Słupsku (druk nr 3/17),

 15. w sprawie nadania nazw ulicom w Słupsku (druk nr 3/1),

 16. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Słupska (druk nr 3/9),

 17. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska (druk nr 3/10),

 18. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 3/25),

 19. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska (druk nr 3/7)

 20. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/638/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 3/20)

 21. w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska (druk nr 3/11),

 22. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku upoważnionego do określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 3/12),

 23. w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 3/13).

  7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku na 2019 rok.
  8. Podjęcie uchwał:
  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 3/18),
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 (druk nr 3/19).
  9. Interpelacje i zapytania radnych.