XXXVI Sesja Rady Mieskiej

MPW
2017-02-15
W przyszłym tygodniu.

W najbliższą środę, tj. 22 lutego, słupscy radni po raz drugi w tym roku spotkają się na kolejnym posiedzeniu. Poruszą nie tylko standardowe uchwały na temat zmian w budżecie czy w wieloletniej prognozie finansowej, ale zajmą się też systemem oświaty czy tematem bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Ogłoszą również, kto jest przewodniczącym nowej Komisji Statutowej oraz złożą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, a także rozpatrzą skargę na Prezydenta. Szczegóły znajdują się poniżej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Ślubowanie radnego Daniela Jurszy.

 3. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku w 2016 roku.

 4. Sprawozdanie Komendanta z działalności Straży Miejskiej w Słupsku za rok 2016.

 5. Raport Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Rocznego Planu Konsultacji Społecznych za 2016 rok.

 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Słupsk.

 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 30 listopada 2016 r. (wg stanu na 10 lutego 2017 r.).

 8. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” (druk nr 36/2);

 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 36/6);

 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 36/7);

 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 36/8);

 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 36/14);

 • w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 36/10);

 • w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 36/11);

 • w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (druk nr 36/3);

 • w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaracza” w Słupsku (druk nr 36/4);

 • w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku (druk nr 36/9);

 • w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zmienionej uchwałą Nr XXXII/397/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk (druk 36/12);

 • w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej „Euroregion Bałtyk” (druk nr 36/15);

 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 36/13A, druk nr 36/13B);

 • w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 36/5);

 • w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 36/1).

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

żródło: http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/posiedzenia_rady_miejskiej/218.html