Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 144
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/20/14 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ul. Gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego 2 / U20 …IV/20/14 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ul. Gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego 2 / U20 w sprawie wyrażenia zgody na […] oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ul. Gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego 2 / U20 dzierżawa nieruchomości 4/1 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w […] dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ul. Gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego 2. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej…
nieruchomości
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-04
Uchwała nr VI/36/15 — w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 …6/1 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie […] nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 VI/36/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 odpady komunalne…
odpady opłaty
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/28/15 — w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego …5/7 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul […] Prof. Lotha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego. V/28/15 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego nieruchomości darowizny nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/29/15 — w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej / U29 …5/8 w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej. w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta […] Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej. V/29/15 w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku […] przy ulicy Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej / U29 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 75 — w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/298/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia kryteriów i zasad odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk / U75 …kryteriów i zasad odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk / U75 mieszkania chronione nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 76 — w sprawie zmiany uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska / U76 …marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska / U76 najem nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 77 — w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/209/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2012 – 2016” / U77 …2011r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2012 – 2016” / U77 zasoby mieszkaniowe nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 72 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości / U72 …Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada […] r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 72 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości / U72 […] Obwieszczenie RM 2015-04-29 podatek od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki
9. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 86 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U86 …dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 86 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej […] dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U86 odpady opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 96 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty / U96 …12/4 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty 96 w sprawie […] szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty / U96 odpady komunalne opłaty odpady wywóz…
odpady opłaty
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …zaopiniowanie projektów uchwał, sprawy bieżące 2017-02-17 09:00 1) sprawy regulaminowe; 2) informacja o aktualnych nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, będących w zasobach miasta Słupska; 3) omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał; 4) sprawy […] Omówienie projektów trzech porozumień w zakresie budowy i przyszłego funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt oraz wykupu przez Gminy nieruchomości przeznaczonej pod tą inwestycję. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawy bieżące […] regulaminowe. Ocena przebiegu realizacji inwestycji w mieście. Zapoznanie się z wynikami sprzedaży lokali mieszkalnych, działek i innych nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska według stanu na dzień 23 października 2017 r. i przewidywanym wykonaniem dochodów…
2. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, propozycje wniosków Komisji do budżetu miasta na 2016 r, założenia planu sprzedaży nieruchomości na 2016 r. połączone z analizą wolnych terenów przygotowaną przez BUMS, analiza obowiązującego w rejonie Pl […] dotycząca regulacji prawnych oraz aktualnej sytuacji w zakresie funkcjonowania sprzedaży napojów alkoholowych w Słupsku, założenia polityki sprzedaży nieruchomości, w tym informacja o procedurze przygotowania nieruchomości do zbycia, zaopiniowanie wniosków o nadanie nazw ulicom […] przygotowania do sezonu zimowego, analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania w aspekcie kreowania planowania przestrzennego, ocena realizacji sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkaniowych w aspekcie planowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
3. Komisja Rewizyjna …położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w przedmiocie rozwiązania zawodowej […] zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul. Fr.Nullo, sprawy bieżące. 2015-11-13 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność […] w Słupsku, sprawy bieżące, w tym: informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul. Fr. Nullo, informacja dotycząca obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej) w Urzędzie Miejskim…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …charakterze publicznoprawnym, stanowiących dochody Miasta Słupska (druk nr 57/17); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jagiellońskiej 22 (druk nr 57/4); w sprawie odstąpienia od zbycia w […] drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Gdyńskiej 97 (druk nr 57/8); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 2 (druk nr 57/9); w […] sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kossaka 9 (druk nr 57/10); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Chodkiewicza…
2. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska (druk nr 37/19), w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Długiej i Stanisława Moniuszki (druk nr 37/1), w sprawie uchylenia uchwały […] Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej (druk nr 37/4), w sprawie zaopiniowania projektów rozporządzeń…
3. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (druk nr 59/13); w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Długiej i Świętopełka w Słupsku (druk nr 59/4); w sprawie odstąpienia od zbycia […] w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ks. Brzóski 12 (druk nr 59/1); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Batorego…
4. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego udziałów w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej (druk nr 53/3), w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości
5. 56 Sesja Rady Miejskiej 2018-08-31 …w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku…
6. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 2/6); 7) w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 2/7); 8) w sprawie stawek podatku od środków transportowych (druk nr 2/8 […] artystyczną i upowszechnianiem kultury (druk nr 2/11); 12) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Bolesława Chrobrego (druk nr 2/12); 13) w sprawie wyrażenia zgody na […] dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 2/14); 15) w sprawie przejęcia przez Miasto…
7. 4 Sesja Rady Miejskiej 2019-01-24 …dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 4/10), w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego…
8. Analiza zarządzeń lipiec — wrzesień 2018 2018-10-10 …m.in.: zarządzanie placówkami oświatowymi; Kultura - m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowe, zbywanie części nieruchomości oraz […] pełnomocnictw; Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; Podatki lokalne – m.in.: podatki od nieruchomości, rolne, leśne, od środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia o przetargach, powołanie komisji przetargowych…
9. Analiza zarządzeń kwiecień — czerwiec 2018 2018-07-10 …m.in.: zarządzanie placówkami oświatowymi; Kultura - m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowe, zbywanie części nieruchomości oraz […] pełnomocnictw; Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; Podatki lokalne – m.in.: podatki od nieruchomości, rolne, leśne, od środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia o przetargach, powołanie komisji przetargowych…
10. Analiza zarządzeń styczeń — marzec 2018 2018-04-10 …m.in.: zarządzanie placówkami oświatowymi; Kultura - m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowe, zbywanie części nieruchomości oraz […] pełnomocnictw; Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; Podatki lokalne – m.in.: podatki od nieruchomości, rolne, leśne, od środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia o przetargach, powołanie komisji przetargowych…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Jerzy Mazurek
38. Radny zgłosił interpelację w sprawie Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. W nawiązaniu do listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie, uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku do tego Stowarzyszenia
2017-02-22 …do listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie, uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w…
2.
Bogusław Dobkowski
35. dot. wyceny nieruchomości, od których właściciele płacą wieczyste użytkowanie.
2015-10-30 …dot. wyceny nieruchomości, od których właściciele płacą wieczyste użytkowanie…
3.
Paweł Szewczyk
3. dot. promowania nieruchomości wystawionych na sprzedaż
2014-12-30 …dot. promowania nieruchomości wystawionych na sprzedaż…
4.
Bogusław Dobkowski
89. Radny nawiązując do artykułu prasowego zamieszczonego na stronie GP24.pl informującego, że Towarzystwo im. św. Brata Alberta nie ma pieniędzy na dokończenie remontu i przeprowadzkę schroniska dla osób bezdomnych z nieruchomości przy ulicy Leśnej na ulicę Krzywoustego wyraził nadzieję, że przed zimą sprawa będzie mogła być sfinalizowana, tak żeby placówki działały w jednym miejscu. Dodał, że wystarczy krótka odpowiedź, że to się da do września zrobić.
2017-07-01 …im. św. Brata Alberta nie ma pieniędzy na dokończenie remontu i przeprowadzkę schroniska dla osób bezdomnych z nieruchomości przy ulicy Leśnej na ulicę Krzywoustego wyraził nadzieję, że przed zimą sprawa będzie mogła być sfinalizowana…
5.
Paweł Szewczyk
43. dot. sprawdzenia procedury wydzierżawiania wspólnotom mieszkaniowym terenów przyległych do ich nieruchomości.
2017-04-27 …interpelacja 2017-04-27 43. dot. sprawdzenia procedury wydzierżawiania wspólnotom mieszkaniowym terenów przyległych do ich nieruchomości
6.
Paweł Szewczyk
44. Radny zawnioskował o przedstawienie zestawienia nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, które aktualnie Miasto posiada do sprzedaży wraz z podaniem ceny, powierzchni i ilości przetargów na oferowane nieruchomości, które już się odbyły.
2017-04-28 …interpelacja 2017-04-28 44. Radny zawnioskował o przedstawienie zestawienia nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, które aktualnie Miasto posiada do sprzedaży wraz z podaniem ceny, powierzchni i ilości przetargów na oferowane nieruchomości
7.
Paweł Szewczyk
45. dot. drogi dojazdowej do nieruchomości Sierpinka 7A
2017-05-11 …interpelacja 2017-05-11 45. dot. drogi dojazdowej do nieruchomości Sierpinka 7A…
8.
Anna Mrowińska
66. dot. terenów miejskich sprzedanych w grudniu 2017 r. oraz nagród przyznanych w styczniu 2018 r. w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu i w Wydziale Polityki Mieszkaniowej
2018-02-28 …terenów miejskich sprzedanych w grudniu 2017 r. oraz nagród przyznanych w styczniu 2018 r. w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu i w Wydziale Polityki Mieszkaniowej…
9.
Beata Chrzanowska
43. dot. wysokości opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych
2018-08-17 …interpelacja 2018-08-17 43. dot. wysokości opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
10.
Beata Chrzanowska
44. w sprawie budowy stacji paliw przy ul.Banacha
2018-08-27 …zapytanie 2018-08-27 44. w sprawie budowy stacji paliw przy ul.Banacha nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników