4 Sesja Rady Miejskiej

2019-01-24

Dnia 30 stycznia 2019 roku odbędzie się 4 Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Wręczenie nagrody Prezydenta Miasta Słupska I stopnia Pani Lidii Matuszewskiej.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach 24 i 26 października 2018 r. (stan na dzień 12 stycznia 2019 r.).

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska za 2018 rok.

 5. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 4/13),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 4/14),

 3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 (druk nr 4/15),

 4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy (druk nr 4/1),

 5. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku przy ulicy Partyzantów 24 (druk nr 4/2),

 6. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 4/5),

 7. w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska” (druk nr 4/6),

 8. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska w 2019 roku (druk nr 4/7),

 9. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska (druk nr 4/8),

 10. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 4/10),

 11. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska III” w Słupsku (druk nr 4/11),

 12. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska II” w Słupsku (druk nr 4/12),

 13. w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska (druk nr 4/3),

 14. w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 4/4),

 15. podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr III/36/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 4/16).

 1. Odczytanie interpelacji i zapytań.

 2. Sprawy bieżące.