59 Sesja Rady Miejskiej

2018-10-24

Już 24 Października o godzinie 9:00 rozpocznie się 59 sesja Rady Miejskiej w Słupsku. 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Wręczenie Medalu Honorowego Miasta Słupska.

 3. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.

 4. Podjęcie apelu w sprawie wykluczenia kolejowego Pomorza Środkowego. (druk nr 59/7)

 5. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/14);

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/15);

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/16);

 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/17);

 5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 59/18);

 6. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/649/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Ochrona dziko występującej fauny przed presją ze strony bezpańskich zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury interwencyjnej” (druk nr 59/19);

 7. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku (druk nr 59/6);

 8. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/529/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 59/3);

 9. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 59/8);

 10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w celu przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy (druk nr 59/5);

 11. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (druk nr 59/13);

 12. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Długiej i Świętopełka w Słupsku (druk nr 59/4);

 13. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ks. Brzóski 12 (druk nr 59/1);

 14. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Batorego 3 (druk nr 59/2);

 15. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 59/9);

 16. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 59/10);

 17. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew "Alei dębów" będących pomnikiem przyrody (druk nr 59/11);

 18. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska (druk nr 59/12).

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku za okres od lipca do listopada 2018 r.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku i jej rozwiązanie.

8. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej w Słupsku z działalności w 2018 roku.