2 Sesja Rady Miasta w Słupsku

2018-11-28

Informujemy, że 28 listopada o godzinie 13:00 odbędzie się 2 sesja Rady Miasta w Słupsku. 

  1. Sprawy regulaminowe.

  2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach 8 i 31 sierpnia 2018 r. (stan na dzień 9 listopada 2018 r.).

  3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/1);
2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/2);
3) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/3);
4) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/4);
5) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/5);
6) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 2/6);
7) w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 2/7);
8) w sprawie stawek podatku od środków transportowych (druk nr 2/8);
9) w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 2/9);
10) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (druk nr 2/10);
11) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (druk nr 2/11);
12) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Bolesława Chrobrego (druk nr 2/12);
13) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Słupska na lata 2019-2035” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” (druk nr 2/13);
14) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 2/14);
15) w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk od Powiatu Słupskiego zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia (druk nr 2/15);
16) w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk od Powiatu Bytowskiego zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia (druk nr 2/16).