Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 28
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-04
Uchwała nr VI/36/15 — w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 …6/1 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości […] zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 VI/36/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 odpady komunalne odpady wywóz śmieci […] odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 86 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U86 …Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 86 w sprawie zmiany uchwały Nr […] Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U86 odpady opłaty odpady wywóz śmieci […] odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 96 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty / U96 …12/4 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty 96 w sprawie szczegółowego sposobu […] i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty / U96 odpady komunalne opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 141 — 141 — w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Słupsk umowy wykonawczej. …Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Słupsk umowy wykonawczej. odpady komunalne odpady wywóz śmieci, odpady
odpady projekty unijne spółki
5. Sesja nr 29 z dnia
2016-08-31
Uchwała nr 335 — 335 — w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. …w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. opłaty opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
6. Sesja nr 29 z dnia
2016-08-31
Uchwała nr 336 — 336 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej. …w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej. opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
7. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 614 — w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku zadania własnego Miasta Słupsk w zakresie prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) …Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku zadania własnego Miasta Słupska w zakresie prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 614 w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku zadania własnego Miasta […] Słupsk w zakresie prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
8. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr — WYCOFANA …Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty WYCOFANA opłaty odpady wywóz śmieci, odpady
odpady opłaty
9. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 661 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej …w Słupsku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej 661 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Słupsku […] z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
10. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Projekt uchwały nr 49/12 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty …Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 12
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
54. dot. zmiany miejsca usytuowania kontenera na odpady przy ul. Lelewela
2016-10-07 …dot. zmiany miejsca usytuowania kontenera na odpady przy ul. Lelewela…
2.
Tomasz Lesiak
7. dot. utrzymywania w czystości pojemników na odpady segregowane
2015-09-28 …dot. utrzymywania w czystości pojemników na odpady segregowane…
3.
Robert Danielkiewicz
8. dot. przedłużenia terminu odbioru odpadów organicznych przez PGK do końca listopada 2015 roku
2015-11-17 …dot. przedłużenia terminu odbioru odpadów organicznych przez PGK do końca listopada 2015 roku…
4.
Bogusław Dobkowski
122. dot. gospodarowania odpadami komunalnymi
2018-02-28 …interpelacja 2018-02-28 122. dot. gospodarowania odpadami komunalnymi…
5.
Anna Rożek
116. dot. przedsięwzięcia pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury"
2018-06-19 …dot. przedsięwzięcia pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury…
6.
Bogusław Dobkowski
146. dot. umożliwienia segregacji odpadów komunalnych
2018-09-21 …dot. umożliwienia segregacji odpadów komunalnych odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
7.
Kazimierz Czyż
27. dot. ulicy Kalinowej — odbioru śmieci
2018-09-27 …dot. ulicy Kalinowej - odbioru śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
8.
Anna Rożek
1.dot. wniosków wspólnot mieszkaniowych do Urzędu Miejskiego w sprawie uzyskania tytułu prawnego do działki pod budowę wiat śmietnikowych oraz działki przyległej, i zawartych umów
2018-11-27 …w sprawie uzyskania tytułu prawnego do działki pod budowę wiat śmietnikowych oraz działki przyległej, i zawartych umów odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
9.
Bogusław Dobkowski
1.dot. gospodarowania odpadami komunalnymi
2018-11-28 …interpelacja 2018-11-28 1.dot. gospodarowania odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
10.
Paweł Szewczyk
3. dot. umów zawartych pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług wywozu odpadów komunalnych
2018-11-28 …umów zawartych pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług wywozu odpadów komunalnych interpelacja odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników