Analiza zarządzeń kwiecień — czerwiec 2018

2018-07-10

Zachęcamy do zapoznania się z analizą zarządzeń Prezydenta Miasta za okres kwiecień — czerwiec 2018

Link: kwiecień — czerwiec 2018

 

Zarządzenia w pigułce

Zarządzenie jest to akt prawny zawierający normy prawne, wydawany przez organ jednoosobowy, np. Prezydenta. Zarządzenia zgodnie z art. 41 ustawy o samorządzie gminny jest aktem prawa miejscowego wydawany w sprawach pilnych.

 

W jaki sposób analizujemy zarządzenia?


Zarządzenia z podziałem na miesiące są liczone oraz podzielone na kategorie. Spośród zarządzeń wyszczególnione zostały te poruszające najważniejsze kwestie, oraz mogące budzić zainteresowanie.

Zarządzenia podzielone zostały na poszczególne kategorie w kolejności alfabetycznej:

 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – m.in.:  zarządzanie stanów klęsk żywiołowych, obrona terytorialna;
 • Budżet – m.in.: informacje o przebiegu i wykonaniu budżetu, zmiany w planie budżetu;
 • Edukacja – m.in.: zarządzanie placówkami oświatowymi;
 • Kultura — m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek;
 • Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowe, zbywanie części nieruchomości oraz hipoteki;
 • Organizacja prac urzędu — m.in.: regulaminy organizacyjne urzędu, udzielanie pełnomocnictw;
 • Planowanie przestrzenne — m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
 • Podatki lokalne – m.in.: podatki od nieruchomości, rolne, leśne, od środków transportowych;
 • Przetargi – m.in.: ogłoszenia o przetargach, powołanie komisji przetargowych, zamówienia publiczne;
 • Sport – m.in.: praca jednostek sportowych oraz sprawy dotyczące zarządzania nimi, organizacja wydarzeń sportowych, ustalenie cen użytkowania sprzętów oraz obiektów należących do Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
 • Spółki – m.in.: sprawy związane z nadzorem właścicielskim;
 • Sprawy obywatelskie – m.in.: sprawy dotyczące konsultacji społecznych, ogłoszenia otwartych konkursów ofert, inicjatywy lokalne;
 • Zdrowie – m.in.: opieka lekarska dla mieszkańców miasta, badania dla uczniów szkół;