Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 289
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-17
Uchwała nr III/7/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok / U7 …3/4 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok III/7/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok / U7 Plan dochodów/wydatków budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/11/14 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok / U11 …4/3 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok IV/11/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok / U11 Zmiana w […] planie wydaktów budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/12/14 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok …4/4 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok IV/12/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok / U12 Plan dochodów […] w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/13/14 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok / U13 …4/8 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok / U13 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok / U13 IV/13/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok / U13 […] Zał. 1-9 Zał. 10 Zał. 11 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok / U13 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/14/14 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok / U14 …4/9 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok IV/14/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok / U14 Plan wydatków […] budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/16/14 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2014-2029 / U16 …Miasta Słupska na lata 2014-2029 / U16 Zał. 1 Zał. 2 Zał. 3 - tabela Zał. 3 - uzasadnienie budżet wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet finanse
7. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/17/14 — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego / U17 …Prezydenta Miasta Słupska do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego / U17 budżet prezydent kredyt budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
budżet prezydent
8. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/18/14 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. …współpracy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
partycypacja współpraca regionalna
9. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr VII/37/15 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok / U37 …7/7 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok / U37 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok / U37 VII/37/15 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok / U37 […] Plan dochodów/wydatków budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr VII/45/15 — w sprawie wyrażenia woli utworzenia Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu / U45 …Seniorów partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski seniorzy…
partycypacja seniorzy
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Komisje

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …Komisja Finansów Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: planowanie gospodarcze, finansowe, budżet miasta, promocja miasta, w tym integracja europejska, działalność gospodarcza w szerokim zakresie, w tym handel i usługi, walka z bezrobociem […] sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-15 9:00 Sprawy regulaminowe oraz bieżące, dyskusja dot. budżetu Miasta na 2015, przyjęcie planu pracy na 2015. 2015-01-26 9:00 Sprawy regulaminowe oraz bieżące […] prace na budżetem i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-02-20 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, dyskusja dot. w sprawie wypracowania rekomendacji co do sposobu planowania inwestycji, zaopiniowanie projektów uchwał…
2. Komisja Gospodarki Komunalnej …o funkcjonowaniu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku pod pieczą OTOZ ANIMALS, wypracowanie i przedłożenie wniosków do budżetu miasta na 2016 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-09-24 9:00 Sprawy […] i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2016-06-23 9:00 Sprawy regulaminowe, zgłoszenie wniosków Komisji do budżetu Miasta na 2017 rok, prezentacja projektu „Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016 – 2022”, omówienie i zaopiniowanie […] terenu gminy Ustka, w szczególności ścieków przemysłowych z przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego MORPOL SA w Duninowie, omówienie realizacji budżetu Miasta za I półrocze w zakresie dot. gospodarki komunalnej, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
3. Komisja Edukacji …ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok, inwentaryzacja placówek oświatowych – informacja w formie prezentacji, prace nad projektem budżetu Miasta Słupska na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, wytypowanie Członków Komisji do prac nad Strategią […] materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-05-19 9:00 Sprawy regulaminowe, remonty w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok, oferta zajęć na wakacje 2015, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Słupska z organizacjami […] materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-06-16 9:00 Sprawy regulaminowe, remonty w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok – kontynuacja tematu z posiedzenia, które odbyło się 19 maja br, remonty w obiektach kultury…
4. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Sprawy regulaminowe, ustalenie planu pracy komisji na 2015 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych (w tym projektu budżetu miasta na 2015 r.), sprawy bieżące. 2015-02-16 9:00 Sprawy regulaminowe, ocena stanu bezpieczeństwa i […] zagospodarowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, propozycje do planu pracy Komisji na 2015 rok, wnioski do budżetu miasta Słupska na 2016 rok, sprawy bieżące. 2015-06-22 9:00 Sprawy regulaminowe, ocena działalności Centrum […] Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, propozycje wniosków Komisji do budżetu miasta na 2016 r, założenia planu sprzedaży nieruchomości na 2016 r. połączone z analizą wolnych terenów przygotowaną przez BUMS, analiza obowiązującego w rejonie Pl. Dąbrowskiego mpz…
5. Komisja Rewizyjna …zakresie udzielenia odpowiedzi na piśmie i wydania decyzji administracyjnej, powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli dotyczących realizacji budżetu Miasta Słupska za 2014 rok: a/ w zakresie wykonania dochodów i przychodów w 2014 roku, b/ w […] zespołów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli, przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia/nieudzielenia Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2014 roku. 2016-06-12 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta […] złożone w dniu 21 listopada 2015 r. zapytanie pisemne dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych wybranych w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 tj. „Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych…
6. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …Sprawy regulaminowe, spotkanie z przedstawicielami jednostek podległych Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych w aspekcie projektu budżetu na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 r., ustalenie planu […] rodziny. Bezdomność w świetle zmian demograficznych, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sformułowanie wniosków do uwzględnienia w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2016 rok, sprawy bieżące. 2015-09-23 10:00 Sprawy regulaminowe, działania na rzecz […] prewencji zdrowia psychicznego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2015 roku, sprawy bieżące. 2015-10-21 10:00 Sprawy regulaminowe, słupski program działań na…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 17
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …Rady Miasta w Słupsku.  Porządek obrad Sprawy regulaminowe. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za pierwsze półrocze 2018 roku. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady […] latach 1999-2017 wg stanu na dzień 10 września 2018 r. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 57/21); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 57/22); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 57/23); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 57/24); w sprawie zmiany wieloletniej prognozy…
2. IX Sesja Rady Miejskiej 2015-03-23 …sesja Rady Miejskiej w Słupsku. Zaplanowanych jest 16 uchwał, m.in. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska, zabezpieczenia  środków finansowych na promocję miasta poprzez sport, likwidacji Biura Urbanistycznego…
3. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …tym roku spotkają się na kolejnym posiedzeniu. Poruszą nie tylko standardowe uchwały na temat zmian w budżecie czy w wieloletniej prognozie finansowej, ale zajmą się też systemem oświaty czy tematem bezpieczeństwa mieszkańców […] i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” (druk nr 36/2); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 36/6); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 36/7); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 36/8); w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 36/14); w sprawie projektu…
4. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …września 2018 r. (stan na dzień 12 grudnia 2018 r.). 6. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 3/22), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 3/23), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 3/24), w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (druk […] planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku na 2019 rok. 8. Podjęcie uchwał: w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 3/18), w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na…
5. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …podjętych w latach 1999-2016 (stan na dzień 13.03.2017 r.). 7.Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/21), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 37/22), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/23), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/24), w sprawie zmian w budżecie
6. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …Podjęcie apelu w sprawie wykluczenia kolejowego Pomorza Środkowego. (druk nr 59/7) Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/14); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 59/15); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/16); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/17); w sprawie zmiany wieloletniej prognozy…
7. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2017 (druk nr 53/17), w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu […] wykonania budżetu Miasta Słupska za 2017 rok (druk nr 53/11), w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 53/12), w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczeg […] łowości projektu budżetu oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 53/21), w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą…
8. Koszty delegacji służbowych Macieja Kobylińskiego i Roberta Biedronia 2017-12-04 …przestrzeni ostatnich 5 lat. Maciej Kobyliński w okresie od stycznia 2012 do grudnia 2014 roku z budżetu Miasta Słupska, tytułem delegacji służbowych, wydał 29 304,58 zł.  Podróże służbowe jego…
9. 60 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-10-26 …Miasta która odbędzie się 26.10.2018.  Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 60/1); 2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska…
10. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …sierpnia 2018 r. (stan na dzień 9 listopada 2018 r.). Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/1); 2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 2/2); 3) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/3); 4) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/4); 5) w sprawie […] zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/5); 6) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 2/6); 7) w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 50
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Jerzy Mazurek
3. dot. wysokości środków finansowych przekazanych Agencji Promocji Regionalnej "Ziemia Słupska" Sp. z o.o. w latach 2011-2014 z budżetu Miasta Słupska oraz wypracowany w tym czasie zysk i jego podział
2014-12-12 …wysokości środków finansowych przekazanych Agencji Promocji Regionalnej "Ziemia Słupska" Sp. z o.o. w latach 2011-2014 z budżetu Miasta Słupska oraz wypracowany w tym czasie zysk i jego podział…
2.
Bogusław Dobkowski
1. dot. projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 rok w części "Wydatki majątkowe"
2014-12-03 …dot. projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 rok w części "Wydatki majątkowe…
3.
Bogusław Dobkowski
3. dot. projektu budżetu Miasta na 2015 rok
2015-01-17 …dot. projektu budżetu Miasta na 2015 rok…
4.
Bogusław Dobkowski
60. dot. zadania „Lasek Zachodni – Park przy ulicy Marii Zaborowskiej 25”, zgłoszonego do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017
2016-08-24 …dot. zadania „Lasek Zachodni – Park przy ulicy Marii Zaborowskiej 25”, zgłoszonego do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego…
5.
Anna Rożek
2. dot. autopoprawki do projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 rok, polegającej na wykreśleniu z wykazu zadań majątkowych zakupu inwestycyjnego na potrzeby Straży Miejskiej w kwocie 100 000 zł.
2015-01-13 …dot. autopoprawki do projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 rok, polegającej na wykreśleniu z wykazu zadań majątkowych zakupu inwestycyjnego na potrzeby Straży Miejskiej w kwocie 100 000 zł…
6.
Anna Rożek
49. dot. projektu pn. „rewitalizacja podwórka wielopokoleniowego Paderewskiego 6 – Wrocławska 1”
2016-06-30 …dot. projektu pn. „rewitalizacja podwórka wielopokoleniowego Paderewskiego 6 – Wrocławska 1” 2016-06-30 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
7.
Anna Rożek
62. dot. przyszłorocznego budżetu partypacyjnego
2016-11-28 …dot. przyszłorocznego budżetu partypacyjnego…
8.
Paweł Szewczyk
4. dot. konsultacji społecznych podczas realizacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego
2015-01-28 …dot. konsultacji społecznych podczas realizacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego…
9.
Paweł Szewczyk
39. Radny zapytał, jak wygląda realizacja uchwały określającej zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska m.in. na ochronę środowiska. Zwrócił się o informację obejmującą rok 2016 w zakresie ilości mieszkań objętych zmianą sposobu ogrzewania, ilości wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w związku z likwidacją źródła ciepła wykorzystującego paliwa stałe.
2017-01-27 …Radny zapytał, jak wygląda realizacja uchwały określającej zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska m.in. na ochronę środowiska. Zwrócił się o informację obejmującą rok 2016 w zakresie ilości mieszkań objętych zmianą sposobu ogrzewania, ilości wniosków…
10.
Paweł Szewczyk
40. Radny zgłosił interpelację w sprawie związanej z rewitalizacją ulicy Długiej. Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł w budżecie Miasta przeznaczono na zwiększenie kapitału tej Spółki i mówi się o przekazaniu kolejnych działek aportem do tej Spółki, jednak brakuje odpowiedzi, jakie Miasto będzie ponosić koszty w związku z wynajmem od Spółki mieszkań komunalnych, jak będą wyglądały rozliczenia, w jaki sposób Miasto chce pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Radny poprosił o szczegółową informację na ten temat, aby radni mieli podstawę do dalszej dyskusji.
2017-02-22 …rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł w budżecie Miasta przeznaczono na zwiększenie kapitału tej Spółki i mówi się o przekazaniu kolejnych działek aportem do tej…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników