Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 63 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 445 — w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Internatu: Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. UNICEF prowadzonych przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …37/15 W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Internatu: Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. UNICEF prowadzonych przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę […] dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 445 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Internatu: Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. UNICEF prowadzonych przez miasto Słupsk […] etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
2. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 672 — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Słupsk …i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto […] i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto…
finanse oświata
3. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 555 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku …42/9 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej 555 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im […] Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 126 — 126 — w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały Nr XXXIV/481/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk …tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących…
oświata
5. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 674 — w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku …sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku 674 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
przedszkola szkoły
6. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 564 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7 w Słupsku w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia nr 7 w Słupsku …42/18 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7 w Słupsku w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia nr 7 564 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7 w Słupsku w […] Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia nr 7 w Słupsku szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 552 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku …42/6 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka 552 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły […] Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
8. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 282 — 282 — w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 …w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 oświata szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
9. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 566 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 w Słupsku …42/20 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku w Szkołę Policealna dla Dorosłych nr 1 566 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku w Szkołę […] Policealną dla Dorosłych nr 1 w Słupsku szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
10. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 438 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …Miasta Słupska na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
budżet oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji …Słupska – koncepcje i zagrożenia realizacji, oraz zarys Strategii Oświatowej Miasta Słupska na lata 2015-2020, analiza rozmieszczenia szkół na terenie miasta Słupska w kontekście zmian demograficznych w ostatnim 30-leciu, informacja o ofercie zajęć na […] bieżące. 2015-08-31 13:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie sprawy naruszenia obowiązków pracowniczych przez Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku. 2015-09-22 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o stanie przygotowań […] szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, informacja o realizacji programu opieki nad zabytkami na terenie miasta, wykorzystanie bazy sportowej, remonty w obiektach kultury – wnioski do budżetu na 2016 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów…
2. Komisja Rewizyjna …przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul […] zakończenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, wniosek zespołu kontrolnego o przedłużenie terminu przeprowadzenia kontroli w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i […] wojskowego w Słupsku, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie przestrzegania procedury wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi…
3. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Sprawy regulaminowe, informacja na temat bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa dzieci na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli, analiza obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Beata Chrzanowska
15. dot. przygotowania informacji dot. zatrudnienia nauczycieli i pracowników łączonych lub likwidowanych szkół
2016-02-26 …dot. przygotowania informacji dot. zatrudnienia nauczycieli i pracowników łączonych lub likwidowanych szkół
2.
Bogusław Dobkowski
46. dot. Zespołu Szkół Budowlanych w Słupsku.
2016-03-09 …dot. Zespołu Szkół Budowlanych w Słupsku…
3.
Daniel Jursza
9. Radny zapytał, czy jest jakiś pomysł na wykorzystanie, współwykorzystywanie sal gimnastycznych w szkołach wygaszanych – tak aby były udostępniane szkołom, które przejęły siódme klasy. Dodał, że to chyba nie jest jakoś usankcjonowane, w każdym razie dyrektorzy tych szkół o tym nie wiedzą.
2017-09-29 …interpelacja 2017-09-29 9. Radny zapytał, czy jest jakiś pomysł na wykorzystanie, współwykorzystywanie sal gimnastycznych w szkołach wygaszanych – tak aby były udostępniane szkołom, które przejęły siódme klasy. Dodał, że to chyba nie jest jakoś […] usankcjonowane, w każdym razie dyrektorzy tych szkół o tym nie wiedzą…
4.
Tomasz Lesiak
10. dot. sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Lutosławskiego przed Szkołą Podstawową nr 1
2016-04-05 …dot. sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Lutosławskiego przed Szkołą Podstawową nr…
5.
Marcin Sałata
34. dot. zadań zleconych przez UM w które zaangażowane były szkoły w 2016
…dot. zadań zleconych przez UM w które zaangażowane były szkoły w…
6.
Bogusław Dobkowski
7. dot. Pochwały Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10
2015-02-25 …dot. Pochwały Dyrektora Szkoły Podstawowej nr…
7.
Bogusław Dobkowski
25. dot. dojścia do Szkoły Podstawowej nr 10
2015-08-31 …dot. dojścia do Szkoły Podstawowej nr…
8.
Beata Chrzanowska
34. dot. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk
2017-08-25 …interpelacja 2017-08-25 34. dot. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk…
9.
Marcin Dadel
6. wniosek o udostępnienie mieszkańcom bieżni i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 3 przy ul. Zaborowskiej
…wniosek o udostępnienie mieszkańcom bieżni i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 3 przy ul. Zaborowskiej…
10.
Tomasz Lesiak
6. wniosek o przedłożenie szczegółowej informacji w związku z zapowiedziami w sprawie ewentualnego przyjęcia uchodźców i informacją o planowanych lekcjach w słupskich szkołach i placówkach oświatowych
2015-09-24 …informacji w związku z zapowiedziami w sprawie ewentualnego przyjęcia uchodźców i informacją o planowanych lekcjach w słupskich szkołach i placówkach oświatowych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników