Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 36 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 244 — 244 — w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. …w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. oświata szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
2. Sesja nr 38 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 484 — w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych …uchwały nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia […] sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 484 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do […] nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 429 — w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego / U:429 …36/10 W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 429 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego / U:429 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia […] dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 122 — 122 — w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska. …przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska. pomoc materialna szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
oświata pomoc społeczna szkoły
5. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 260 — 260 — w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Słupsk. …i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Słupsk. szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 123 — 123 — w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. …13/24 123 123 - w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. nauczyciele wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia…
oświata przedszkola wynagrodzenia
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 281 — 281 — w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/795/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Słupsku prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów. …Nr LXI/795/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Słupsku prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów. Uchwała Nr LXI/795/14 oświata szkoły
oświata szkoły
8. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 282 — 282 — w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 …w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 oświata szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
9. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/16 — w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. …37/16 W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz…
przedszkola
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 101 — w sprawie zmiany Uchwały Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5 / U101 …w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5 / U101 zmiana szkolnictwo oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla […] uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji …Słupska – koncepcje i zagrożenia realizacji, oraz zarys Strategii Oświatowej Miasta Słupska na lata 2015-2020, analiza rozmieszczenia szkół na terenie miasta Słupska w kontekście zmian demograficznych w ostatnim 30-leciu, informacja o ofercie zajęć na […] bieżące. 2015-08-31 13:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie sprawy naruszenia obowiązków pracowniczych przez Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku. 2015-09-22 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o stanie przygotowań […] szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, informacja o realizacji programu opieki nad zabytkami na terenie miasta, wykorzystanie bazy sportowej, remonty w obiektach kultury – wnioski do budżetu na 2016 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów…
2. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Sprawy regulaminowe, informacja na temat bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa dzieci na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli, analiza obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w…
3. Komisja Rewizyjna …przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul […] zakończenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, wniosek zespołu kontrolnego o przedłużenie terminu przeprowadzenia kontroli w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i […] wojskowego w Słupsku, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie przestrzegania procedury wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 20 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Beata Chrzanowska
22. dot. naboru do szkół ponadgimnazjalnych
…dot. naboru do szkół ponadgimnazjalnych…
2.
Jerzy Mazurek
39. dot. żarówek led przekazanych przez sponsora na potrzeby szkół i placówek oświatowych.
2017-03-14 …dot. żarówek led przekazanych przez sponsora na potrzeby szkół i placówek oświatowych…
3.
Anna Mrowińska
7. dot. informacji publicznej nt. liczby krzyży chrześcijańskich oraz symboli religijnych znajdujących się w słupskich szkołach
…dot. informacji publicznej nt. liczby krzyży chrześcijańskich oraz symboli religijnych znajdujących się w słupskich szkołach
4.
Anna Rożek
32. dot, planów odnośnie budynku Szkoły przy ul. Grottgera
2016-02-23 …dot, planów odnośnie budynku Szkoły przy ul. Grottgera…
5.
Bogusław Dobkowski
7. dot. Pochwały Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10
…dot. Pochwały Dyrektora Szkoły Podstawowej nr…
6.
Beata Chrzanowska
15. dot. przygotowania informacji dot. zatrudnienia nauczycieli i pracowników łączonych lub likwidowanych szkół
…dot. przygotowania informacji dot. zatrudnienia nauczycieli i pracowników łączonych lub likwidowanych szkół
7.
Marcin Dadel
12. dot. zarządzeń Prezydenta Miasta wysyłanych do dyrektorów szkół, podpisanych przez Z-cę Prezydenta i nie umieszczane w BIP-ie
…dot. zarządzeń Prezydenta Miasta wysyłanych do dyrektorów szkół, podpisanych przez Z-cę Prezydenta i nie umieszczane w BIP-ie…
8.
Anna Mrowińska
8. dot. decyzji Prezydenta Miasta w sprawie zorganizowania w słupskich szkołach spotkań uczniów z osobami posiadającymi status uchodźcy.
…dot. decyzji Prezydenta Miasta w sprawie zorganizowania w słupskich szkołach spotkań uczniów z osobami posiadającymi status uchodźcy…
9.
Bogusław Dobkowski
46. dot. Zespołu Szkół Budowlanych w Słupsku.
…dot. Zespołu Szkół Budowlanych w Słupsku…
10.
Tomasz Lesiak
6. wniosek o przedłożenie szczegółowej informacji w związku z zapowiedziami w sprawie ewentualnego przyjęcia uchodźców i informacją o planowanych lekcjach w słupskich szkołach i placówkach oświatowych
…informacji w związku z zapowiedziami w sprawie ewentualnego przyjęcia uchodźców i informacją o planowanych lekcjach w słupskich szkołach i placówkach oświatowych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2