Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 72 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 555 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku …42/9 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej 555 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im […] Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
2. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 559 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku …42/13 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 559 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr […] z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
3. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/744/18 — w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 2. …53/7 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 2. LIII/744/18 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 2. szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 443 — w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych …37/13 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 443 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych […] i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 176 — 176 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Uchwała Nr XLVI/634/14 dotacje szkolnictwo oświata nauczyciele […] oświata, edukacja, stypendia dla uczniów budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu dotacje szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
budżet dotacje oświata szkoły
6. Sesja nr 59 z dnia
Projekt uchwały nr 59/8 — w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk …59/8 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata przedszkola szkoły
7. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 247 — 247 — w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2, zamiaru zmiany siedziby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku przy ul. Artura Grottgera 13, zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej–Curie z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w Słupsku. …21/10 247 247 - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2, zamiaru zmiany siedziby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku przy ul. Artura […] Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej–Curie z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w Słupsku. szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 430 — sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych / U:430 …36/11 W sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych […] i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych / U:430 430 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
9. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 551 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku …42/5 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w ośmioletnią Szkołę Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka 551 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka […] w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
10. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 560 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Słupsku …42/14 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 560 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Słupsku w Branżową Szkołę I […] Stopnia nr 2 w Słupsku szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul […] zakończenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, wniosek zespołu kontrolnego o przedłużenie terminu przeprowadzenia kontroli w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i […] wojskowego w Słupsku, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie przestrzegania procedury wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi…
2. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Sprawy regulaminowe, informacja na temat bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa dzieci na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli, analiza obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w…
3. Komisja Edukacji …Słupska – koncepcje i zagrożenia realizacji, oraz zarys Strategii Oświatowej Miasta Słupska na lata 2015-2020, analiza rozmieszczenia szkół na terenie miasta Słupska w kontekście zmian demograficznych w ostatnim 30-leciu, informacja o ofercie zajęć na […] bieżące. 2015-08-31 13:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie sprawy naruszenia obowiązków pracowniczych przez Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku. 2015-09-22 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o stanie przygotowań […] szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, informacja o realizacji programu opieki nad zabytkami na terenie miasta, wykorzystanie bazy sportowej, remonty w obiektach kultury – wnioski do budżetu na 2016 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
32. dot, planów odnośnie budynku Szkoły przy ul. Grottgera
2016-02-23 …dot, planów odnośnie budynku Szkoły przy ul. Grottgera…
2.
Bogusław Dobkowski
61. dot. lekcji nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych
2016-09-01 …dot. lekcji nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych…
3.
Bogusław Dobkowski
7. dot. Pochwały Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10
2015-02-25 …dot. Pochwały Dyrektora Szkoły Podstawowej nr…
4.
Anna Rożek
117. dot. żywności spożywanej przez dzieci i młodzież w słupskich szkołach, przedszkolach i żłobkach
2018-06-20 …dot. żywności spożywanej przez dzieci i młodzież w słupskich szkołach, przedszkolach i żłobkach…
5.
Anna Mrowińska
7. dot. informacji publicznej nt. liczby krzyży chrześcijańskich oraz symboli religijnych znajdujących się w słupskich szkołach
2015-09-21 …dot. informacji publicznej nt. liczby krzyży chrześcijańskich oraz symboli religijnych znajdujących się w słupskich szkołach
6.
Beata Chrzanowska
34. dot. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk
2017-08-25 …interpelacja 2017-08-25 34. dot. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk…
7.
Anna Mrowińska
24. dot. niewłaściwego wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne w latach 2014-2016
2016-10-26 …dot. niewłaściwego wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne w latach…
8.
Beata Chrzanowska
15. dot. przygotowania informacji dot. zatrudnienia nauczycieli i pracowników łączonych lub likwidowanych szkół
2016-02-26 …dot. przygotowania informacji dot. zatrudnienia nauczycieli i pracowników łączonych lub likwidowanych szkół
9.
Anna Rożek
89. dot. remontu, w trybie pilnym, chodnika przy Szkole Podstawowej nr 5
2018-01-09 …interpelacja 2018-01-09 89. dot. remontu, w trybie pilnym, chodnika przy Szkole Podstawowej nr…
10.
Anna Mrowińska
31. dot. szkół i placówek niepublicznych, nagród i premii przyznawanych nauczycielom/dyrektorom oraz znajomości j.obcych przez pracowników UM
2016-11-29 …dot. szkół i placówek niepublicznych, nagród i premii przyznawanych nauczycielom/dyrektorom oraz znajomości j.obcych przez pracowników UM…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników