Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 61 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 261 — 261 — w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. …ustalenia kryteriów i liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. przedszkola…
przedszkola
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 429 — w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego / U:429 …36/10 W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 429 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego / U:429 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia […] dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 561 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku …42/15 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 561 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr […] z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
4. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 556 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku …42/10 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego 556 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr […] im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 554 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku …42/8 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Ludwika Waryńskiego 554 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego […] w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
6. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-31
Projekt uchwały nr 48/1 — w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. …uchwały nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe oraz ustalenia […] sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 446 — w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …37/16 W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz […] dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 446 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za…
przedszkola
8. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 558 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11 w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 11 w Słupsku …42/12 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11 w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 11 558 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11 w Słupsku w ośmioletnią […] Szkołę Podstawową Specjalną nr 11 w Słupsku szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
9. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 246 — 246 — w sprawie zamiaru zmiany siedziby placówki oświatowej Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku, I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 …w sprawie zamiaru zmiany siedziby placówki oświatowej Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku, I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku oraz Ośrodka Dokształcania i […] Doskonalenia Zawodowego w Słupsku przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 oświata szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
10. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 262 — 262 — w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. …w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. oświata szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul […] zakończenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, wniosek zespołu kontrolnego o przedłużenie terminu przeprowadzenia kontroli w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i […] wojskowego w Słupsku, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie przestrzegania procedury wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi…
2. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Sprawy regulaminowe, informacja na temat bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa dzieci na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli, analiza obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w…
3. Komisja Edukacji …Słupska – koncepcje i zagrożenia realizacji, oraz zarys Strategii Oświatowej Miasta Słupska na lata 2015-2020, analiza rozmieszczenia szkół na terenie miasta Słupska w kontekście zmian demograficznych w ostatnim 30-leciu, informacja o ofercie zajęć na […] bieżące. 2015-08-31 13:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie sprawy naruszenia obowiązków pracowniczych przez Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku. 2015-09-22 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o stanie przygotowań […] szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, informacja o realizacji programu opieki nad zabytkami na terenie miasta, wykorzystanie bazy sportowej, remonty w obiektach kultury – wnioski do budżetu na 2016 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
25. dot. dojścia do Szkoły Podstawowej nr 10
2015-08-31 …dot. dojścia do Szkoły Podstawowej nr…
2.
Anna Mrowińska
22. dot. organizowania w szkołach tzw. spotkań z uchodźcami
2016-10-01 …dot. organizowania w szkołach tzw. spotkań z uchodźcami…
3.
Bogusław Dobkowski
61. dot. lekcji nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych
2016-09-01 …dot. lekcji nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych…
4.
Bogusław Dobkowski
46. dot. Zespołu Szkół Budowlanych w Słupsku.
2016-03-09 …dot. Zespołu Szkół Budowlanych w Słupsku…
5.
Anna Mrowińska
7. dot. informacji publicznej nt. liczby krzyży chrześcijańskich oraz symboli religijnych znajdujących się w słupskich szkołach
2015-09-21 …dot. informacji publicznej nt. liczby krzyży chrześcijańskich oraz symboli religijnych znajdujących się w słupskich szkołach
6.
Anna Mrowińska
31. dot. szkół i placówek niepublicznych, nagród i premii przyznawanych nauczycielom/dyrektorom oraz znajomości j.obcych przez pracowników UM
2016-11-29 …dot. szkół i placówek niepublicznych, nagród i premii przyznawanych nauczycielom/dyrektorom oraz znajomości j.obcych przez pracowników UM…
7.
Bogusław Dobkowski
78. dot. dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 10
2017-02-21 …dot. dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr…
8.
Anna Mrowińska
24. dot. niewłaściwego wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne w latach 2014-2016
2016-10-26 …dot. niewłaściwego wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne w latach…
9.
Beata Chrzanowska
22. dot. naboru do szkół ponadgimnazjalnych
2016-07-01 …dot. naboru do szkół ponadgimnazjalnych…
10.
Marcin Sałata
34. dot. zadań zleconych przez UM w które zaangażowane były szkoły w 2016
…dot. zadań zleconych przez UM w które zaangażowane były szkoły w…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników