Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 77 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 651 — w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych …uchwały nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe oraz ustalenia […] sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 651 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do […] nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 672 — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Słupsk …i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto […] i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto…
finanse oświata
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 126 — 126 — w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały Nr XXXIV/481/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk …tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących…
oświata
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 82 — w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5 / U82 …10/11 w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5 w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola […] Szymanowskiego 5 82 w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5 / U82 liceum szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 567 — w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza 32 w Słupsku …42/21 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza 32 w Słupsku 567 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza 32 w Słupsku szkoły podstawowe, gimnazja…
szkoły
6. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/760/18 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/481/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. …tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących […] tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących […] tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących…
opłaty szkoły
7. Sesja nr 38 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 483 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/442/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. …uchwały Nr XXXVII/442/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 483 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/442/17 Rady Miejskiej w […] Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/780/18 — w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVII/222/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. …pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
finanse szkoły zdrowie
9. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/741/18 — w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Słupsk, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości …53/2 w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Słupsk, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o […] ich wysokości LIII/741/18 w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Słupsk, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do […] stanowienia o ich wysokości opłaty szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
opłaty szkoły
10. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/28/18 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Kobylnica w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych …w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Kobylnica w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul […] zakończenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, wniosek zespołu kontrolnego o przedłużenie terminu przeprowadzenia kontroli w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i […] wojskowego w Słupsku, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie przestrzegania procedury wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi…
2. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Sprawy regulaminowe, informacja na temat bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa dzieci na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli, analiza obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w…
3. Komisja Edukacji …Słupska – koncepcje i zagrożenia realizacji, oraz zarys Strategii Oświatowej Miasta Słupska na lata 2015-2020, analiza rozmieszczenia szkół na terenie miasta Słupska w kontekście zmian demograficznych w ostatnim 30-leciu, informacja o ofercie zajęć na […] bieżące. 2015-08-31 13:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie sprawy naruszenia obowiązków pracowniczych przez Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku. 2015-09-22 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o stanie przygotowań […] szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, informacja o realizacji programu opieki nad zabytkami na terenie miasta, wykorzystanie bazy sportowej, remonty w obiektach kultury – wnioski do budżetu na 2016 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Słupsk. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej…
2. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …druk nr 3/26), w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta Słupska w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 3/4), w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego […] pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (druk nr 3/5), w sprawie określenia zasad zwrotu wydatk […] w żywnościowych osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 3/6), w sprawie zmiany Uchwały Nr…
3. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …nr 37/15), w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punkt […] ich potwierdzenia (druk nr 37/17), w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków…
4. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 59/3); w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach […] szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 59/8); w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w celu przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie prowadzenia…
5. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk nr 53/5), w sprawie utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 2 (druk nr 53/6), w sprawie utworzenia Zespołu Szk…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Beata Chrzanowska
22. dot. naboru do szkół ponadgimnazjalnych
2016-07-01 …dot. naboru do szkół ponadgimnazjalnych…
2.
Tomasz Lesiak
10. dot. sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Lutosławskiego przed Szkołą Podstawową nr 1
2016-04-05 …dot. sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Lutosławskiego przed Szkołą Podstawową nr…
3.
Anna Mrowińska
7. dot. informacji publicznej nt. liczby krzyży chrześcijańskich oraz symboli religijnych znajdujących się w słupskich szkołach
2015-09-21 …dot. informacji publicznej nt. liczby krzyży chrześcijańskich oraz symboli religijnych znajdujących się w słupskich szkołach
4.
Anna Rożek
117. dot. żywności spożywanej przez dzieci i młodzież w słupskich szkołach, przedszkolach i żłobkach
2018-06-20 …dot. żywności spożywanej przez dzieci i młodzież w słupskich szkołach, przedszkolach i żłobkach dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
5.
Anna Rożek
89. dot. remontu, w trybie pilnym, chodnika przy Szkole Podstawowej nr 5
2018-01-09 …interpelacja 2018-01-09 89. dot. remontu, w trybie pilnym, chodnika przy Szkole Podstawowej nr…
6.
Bogusław Dobkowski
36. dot. przejścia prowadzącego do Szkoły Podstawowej nr 10
2015-11-25 …dot. przejścia prowadzącego do Szkoły Podstawowej nr…
7.
Anna Mrowińska
24. dot. niewłaściwego wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne w latach 2014-2016
2016-10-26 …dot. niewłaściwego wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne w latach…
8.
Anna Mrowińska
2. dot. projektu rozporządzenia dotyczącego uczęszczania dzieci do szkoły w sobotę
2019-01-14 …interpelacja 2019-01-14 2. dot. projektu rozporządzenia dotyczącego uczęszczania dzieci do szkoły w sobotę dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
9.
Marcin Dadel
12. dot. zarządzeń Prezydenta Miasta wysyłanych do dyrektorów szkół, podpisanych przez Z-cę Prezydenta i nie umieszczane w BIP-ie
…dot. zarządzeń Prezydenta Miasta wysyłanych do dyrektorów szkół, podpisanych przez Z-cę Prezydenta i nie umieszczane w BIP-ie…
10.
Beata Chrzanowska
15. dot. przygotowania informacji dot. zatrudnienia nauczycieli i pracowników łączonych lub likwidowanych szkół
2016-02-26 …dot. przygotowania informacji dot. zatrudnienia nauczycieli i pracowników łączonych lub likwidowanych szkół
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników