Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 96 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/29/15 — w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej / U29 …5/8 w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej. w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta […] Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej. V/29/15 w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku […] przy ulicy Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej / U29 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 597 — w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/432/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku …na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 56 z dnia
2018-08-31
Uchwała nr LVI/764/18 — w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku …zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku 19 0 1 3 0 LVI/764/18 w sprawie […] wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 348 — 348 — w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej …w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 223 — 223 — w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w latach 2015 — 2018.” …zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w latach 2015 - 2018.” zasoby mieszkaniowe nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 52 z dnia
2018-05-30
Projekt uchwały nr 52/4 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty …lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 52/4 7 13 0 3 0 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe…
finanse
7. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/772/18 — w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jagiellońskiej 22 … położonej w Słupsku przy ulicy Jagiellońskiej 22. LVIII/772/18 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jagiellońskiej 22 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/776/18 — w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Chodkiewicza 21 … położonej w Słupsku przy ulicy Chodkiewicza 21 LVIII/776/18 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Chodkiewicza 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 384 — 384 — w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej …32/20 384 384 - w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 363 — 363 — w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 18 …wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 18 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …projektów uchwał, sprawy bieżące 2017-02-17 09:00 1) sprawy regulaminowe; 2) informacja o aktualnych nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, będących w zasobach miasta Słupska; 3) omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał; 4) sprawy bieżące […] Omówienie projektów trzech porozumień w zakresie budowy i przyszłego funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt oraz wykupu przez Gminy nieruchomości przeznaczonej pod tą inwestycję. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawy bieżące […] regulaminowe. Ocena przebiegu realizacji inwestycji w mieście. Zapoznanie się z wynikami sprzedaży lokali mieszkalnych, działek i innych nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska według stanu na dzień 23 października 2017 r. i przewidywanym wykonaniem dochodów…
2. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …dotycząca regulacji prawnych oraz aktualnej sytuacji w zakresie funkcjonowania sprzedaży napojów alkoholowych w Słupsku, założenia polityki sprzedaży nieruchomości, w tym informacja o procedurze przygotowania nieruchomości do zbycia, zaopiniowanie wniosków o nadanie nazw ulicom […] przygotowania do sezonu zimowego, analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania w aspekcie kreowania planowania przestrzennego, ocena realizacji sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkaniowych w aspekcie planowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące […] przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od grudnia 2014 do listopada 2015, informacja dotycząca realizacji sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkaniowych w aspekcie planowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
3. Komisja Rewizyjna …zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul. Fr.Nullo, sprawy bieżące. 2015-11-13 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność […] w Słupsku, sprawy bieżące, w tym: informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul. Fr. Nullo, informacja dotycząca obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej) w Urzędzie Miejskim […] w zakresie naruszenia praworządności oraz interesów Skarżących polegających na niewywiązywaniu się przez Prezydenta z warunków umowy użyczenia nieruchomości zawartej 21.03.2014 r, informacja dotycząca podjętych działań w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej dot. sprzedaży…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska (druk nr 37/19), w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Długiej i Stanisława Moniuszki (druk nr 37/1), w sprawie uchylenia uchwały Nr […] Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej (druk nr 37/4), w sprawie zaopiniowania projektów rozporządzeń…
2. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …łwłasności nieruchomości gruntowej (druk nr 53/3), w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny (druk nr 53/4), w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściek…
3. 56 Sesja Rady Miejskiej 2018-08-31 …w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku…
4. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (druk nr 59/13); w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy […] ulicy Długiej i Świętopełka w Słupsku (druk nr 59/4); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ks. Brzóski 12 (druk nr 59/1); w sprawie odstąpienia […] od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Batorego 3 (druk nr 59/2); w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk…
5. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 2/6); 7) w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 2/7); 8) w sprawie stawek podatku od środków transportowych (druk nr 2/8 […] artystyczną i upowszechnianiem kultury (druk nr 2/11); 12) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Bolesława Chrobrego (druk nr 2/12); 13) w sprawie wyrażenia zgody na […] dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 2/14); 15) w sprawie przejęcia przez Miasto…
6. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …w Słupsku przy ulicy Jagiellońskiej 22 (druk nr 57/4); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Gdyńskiej 97 (druk nr 57/8); w sprawie odstąpienia od zbycia w […] drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 2 (druk nr 57/9); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kossaka 9 (druk nr 57/10); w […] sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Chodkiewicza 21 (druk nr 57/11); w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska oraz miejscowych plan…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 18 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
35. dot. wyceny nieruchomości, od których właściciele płacą wieczyste użytkowanie.
2015-10-30 …dot. wyceny nieruchomości, od których właściciele płacą wieczyste użytkowanie…
2.
Jerzy Mazurek
38. Radny zgłosił interpelację w sprawie Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. W nawiązaniu do listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie, uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku do tego Stowarzyszenia
2017-02-22 …listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie, uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku…
3.
Bogusław Dobkowski
89. Radny nawiązując do artykułu prasowego zamieszczonego na stronie GP24.pl informującego, że Towarzystwo im. św. Brata Alberta nie ma pieniędzy na dokończenie remontu i przeprowadzkę schroniska dla osób bezdomnych z nieruchomości przy ulicy Leśnej na ulicę Krzywoustego wyraził nadzieję, że przed zimą sprawa będzie mogła być sfinalizowana, tak żeby placówki działały w jednym miejscu. Dodał, że wystarczy krótka odpowiedź, że to się da do września zrobić.
2017-07-01 …św. Brata Alberta nie ma pieniędzy na dokończenie remontu i przeprowadzkę schroniska dla osób bezdomnych z nieruchomości przy ulicy Leśnej na ulicę Krzywoustego wyraził nadzieję, że przed zimą sprawa będzie mogła być sfinalizowana, tak…
4.
Paweł Szewczyk
45. dot. drogi dojazdowej do nieruchomości Sierpinka 7A
2017-05-11 …interpelacja 2017-05-11 45. dot. drogi dojazdowej do nieruchomości Sierpinka 7A…
5.
Zbigniew Wojciechowicz
29. dot. funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w mieście Słupsku
2018-11-02 …dot. funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w mieście Słupsku nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
6.
Paweł Szewczyk
16. dot. wydatku inwestycyjnego planowanego w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. — budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej — realizacja przez STBS
2018-12-11 …Słupska na 2019 r. - budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej - realizacja przez STBS nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Paweł Szewczyk
1. dot. rozwoju budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych
2018-11-21 …interpelacja 2018-11-21 1. dot. rozwoju budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
8.
Beata Chrzanowska
44. w sprawie budowy stacji paliw przy ul.Banacha
2018-08-27 …zapytanie 2018-08-27 44. w sprawie budowy stacji paliw przy ul.Banacha nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Bogusław Dobkowski
143. dot. realizacji zadania "modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na stadionie przy ul. Zielonej"
2018-08-29 …dot. realizacji zadania "modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na stadionie przy ul. Zielonej" nieruchomości głównie mieszkania, grunty zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
10.
Paweł Szewczyk
43. dot. sprawdzenia procedury wydzierżawiania wspólnotom mieszkaniowym terenów przyległych do ich nieruchomości.
2017-04-27 …interpelacja 2017-04-27 43. dot. sprawdzenia procedury wydzierżawiania wspólnotom mieszkaniowym terenów przyległych do ich nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników