Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 67 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 437 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu niepełnosprawni nieruchomości głównie mieszkania, grunty sport transport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol bezpieczeństwo budżet niepełnosprawni nieruchomości sport transport zdrowie
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 28 — w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego / U28 …drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego / U28 nieruchomości darowizny nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 180 — 180 — w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Grodzkiej i Juliana Tuwima …w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Grodzkiej i Juliana Tuwima nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 408 — 408 — w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2017-2021”. …w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2017-2021”. Program gospodarowania nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 611 — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …45/3 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 611 w sprawie stawek podatku od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr Druk 50/15 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. …lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z […] dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Druk 50/15 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
7. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 385 — 385 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Słupsku …32/21 385 385 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Słupsku nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 113 — 113 — w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych położonych w Słupsku przy ulicy Świętego Piotra i Lelewela. …na zamianę lokali mieszkalnych położonych w Słupsku przy ulicy Świętego Piotra i Lelewela. zamiana zasoby mieszkaniowe nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 612 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 przy ulicy J. Tuwima 34 w Słupsku …45/9 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej lokal […] mieszkalny nr 5 przy ulicy J. Tuwima 34 w Słupsku 612 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 przy ulicy J. Tuwima 34 w Słupsku nieruchomości głównie mieszkania…
nieruchomości
10. Sesja nr 29 z dnia
2016-08-31
Uchwała nr 335 — 335 — w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. …w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul. Fr.Nullo, sprawy bieżące. 2015-11-13 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność […] w Słupsku, sprawy bieżące, w tym: informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul. Fr. Nullo, informacja dotycząca obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej) w Urzędzie Miejskim […] w zakresie naruszenia praworządności oraz interesów Skarżących polegających na niewywiązywaniu się przez Prezydenta z warunków umowy użyczenia nieruchomości zawartej 21.03.2014 r, informacja dotycząca podjętych działań w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej dot. sprzedaży…
2. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …dotycząca regulacji prawnych oraz aktualnej sytuacji w zakresie funkcjonowania sprzedaży napojów alkoholowych w Słupsku, założenia polityki sprzedaży nieruchomości, w tym informacja o procedurze przygotowania nieruchomości do zbycia, zaopiniowanie wniosków o nadanie nazw ulicom […] przygotowania do sezonu zimowego, analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania w aspekcie kreowania planowania przestrzennego, ocena realizacji sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkaniowych w aspekcie planowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące […] przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od grudnia 2014 do listopada 2015, informacja dotycząca realizacji sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkaniowych w aspekcie planowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
3. Komisja Finansów …projektów uchwał, sprawy bieżące 2017-02-17 09:00 1) sprawy regulaminowe; 2) informacja o aktualnych nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, będących w zasobach miasta Słupska; 3) omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał; 4) sprawy bieżące […] Omówienie projektów trzech porozumień w zakresie budowy i przyszłego funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt oraz wykupu przez Gminy nieruchomości przeznaczonej pod tą inwestycję. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawy bieżące […] regulaminowe. Ocena przebiegu realizacji inwestycji w mieście. Zapoznanie się z wynikami sprzedaży lokali mieszkalnych, działek i innych nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska według stanu na dzień 23 października 2017 r. i przewidywanym wykonaniem dochodów…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Paweł Szewczyk
45. dot. drogi dojazdowej do nieruchomości Sierpinka 7A
2017-05-11 …interpelacja 2017-05-11 45. dot. drogi dojazdowej do nieruchomości Sierpinka 7A…
2.
Anna Mrowińska
66. dot. terenów miejskich sprzedanych w grudniu 2017 r. oraz nagród przyznanych w styczniu 2018 r. w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu i w Wydziale Polityki Mieszkaniowej
2018-02-28 …miejskich sprzedanych w grudniu 2017 r. oraz nagród przyznanych w styczniu 2018 r. w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu i w Wydziale Polityki Mieszkaniowej…
3.
Bogusław Dobkowski
89. Radny nawiązując do artykułu prasowego zamieszczonego na stronie GP24.pl informującego, że Towarzystwo im. św. Brata Alberta nie ma pieniędzy na dokończenie remontu i przeprowadzkę schroniska dla osób bezdomnych z nieruchomości przy ulicy Leśnej na ulicę Krzywoustego wyraził nadzieję, że przed zimą sprawa będzie mogła być sfinalizowana, tak żeby placówki działały w jednym miejscu. Dodał, że wystarczy krótka odpowiedź, że to się da do września zrobić.
2017-07-01 …św. Brata Alberta nie ma pieniędzy na dokończenie remontu i przeprowadzkę schroniska dla osób bezdomnych z nieruchomości przy ulicy Leśnej na ulicę Krzywoustego wyraził nadzieję, że przed zimą sprawa będzie mogła być sfinalizowana, tak…
4.
Jerzy Mazurek
38. Radny zgłosił interpelację w sprawie Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. W nawiązaniu do listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie, uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku do tego Stowarzyszenia
2017-02-22 …listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie, uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku…
5.
Paweł Szewczyk
3. dot. promowania nieruchomości wystawionych na sprzedaż
2014-12-30 …dot. promowania nieruchomości wystawionych na sprzedaż…
6.
Paweł Szewczyk
44. Radny zawnioskował o przedstawienie zestawienia nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, które aktualnie Miasto posiada do sprzedaży wraz z podaniem ceny, powierzchni i ilości przetargów na oferowane nieruchomości, które już się odbyły.
2017-04-28 …interpelacja 2017-04-28 44. Radny zawnioskował o przedstawienie zestawienia nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i […] wielorodzinne, które aktualnie Miasto posiada do sprzedaży wraz z podaniem ceny, powierzchni i ilości przetargów na oferowane nieruchomości, które już się odbyły…
7.
Paweł Szewczyk
43. dot. sprawdzenia procedury wydzierżawiania wspólnotom mieszkaniowym terenów przyległych do ich nieruchomości.
2017-04-27 …interpelacja 2017-04-27 43. dot. sprawdzenia procedury wydzierżawiania wspólnotom mieszkaniowym terenów przyległych do ich nieruchomości
8.
Bogusław Dobkowski
35. dot. wyceny nieruchomości, od których właściciele płacą wieczyste użytkowanie.
2015-10-30 …dot. wyceny nieruchomości, od których właściciele płacą wieczyste użytkowanie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników