Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 99 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 156 — 156 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Miasta Słupska nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Westerplatte 68-69 w Słupsku. …15/7 156 156 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Miasta Słupska nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Westerplatte 68-69 w Słupsku. nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 272 — 272 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Słupska …w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w […] ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Słupska Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki
3. Sesja nr z dnia
Projekt uchwały nr 50/8 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczanie opłaty — projekt wycofano …50/8 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za […] uiszczanie opłaty w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczanie opłaty - projekt wycofano odpady wywóz śmieci, odpady…
odpady opłaty
4. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 383 — 383 — w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk …32/16 383 383 - w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 194 — 194 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Słupska w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją …18/11 194 194 - w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta […] Słupska w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
inwestycje nieruchomości podatki
6. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 495 — w sprawie zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego sprzedaży Gminom udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt. …39/12 w sprawie zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego sprzedaży Gminom udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod […] budowę schroniska dla zwierząt. Uzasadnienie 495 w sprawie zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego sprzedaży Gminom udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt. nieruchomości głównie mieszkania, grunty współpraca…
nieruchomości współpraca regionalna zwierzęta
7. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 376 — 376 — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …32/13 376 376 - w sprawie stawek podatku od nieruchomości podatek od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 72 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości / U72 …Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały […] Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 72 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia […] listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości / U72 Obwieszczenie RM 2015-04-29 podatek od nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-04
Uchwała nr VI/36/15 — w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 …6/1 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia […] wysokości stawki tej opłaty / U36 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 VI/36/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za […] gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 odpady komunalne opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/29/15 — w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej / U29 …5/8 w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej. w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta […] Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej. V/29/15 w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku […] przy ulicy Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej / U29 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …projektów uchwał, sprawy bieżące 2017-02-17 09:00 1) sprawy regulaminowe; 2) informacja o aktualnych nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, będących w zasobach miasta Słupska; 3) omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał; 4) sprawy bieżące […] Omówienie projektów trzech porozumień w zakresie budowy i przyszłego funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt oraz wykupu przez Gminy nieruchomości przeznaczonej pod tą inwestycję. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawy bieżące […] regulaminowe. Ocena przebiegu realizacji inwestycji w mieście. Zapoznanie się z wynikami sprzedaży lokali mieszkalnych, działek i innych nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska według stanu na dzień 23 października 2017 r. i przewidywanym wykonaniem dochodów…
2. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …dotycząca regulacji prawnych oraz aktualnej sytuacji w zakresie funkcjonowania sprzedaży napojów alkoholowych w Słupsku, założenia polityki sprzedaży nieruchomości, w tym informacja o procedurze przygotowania nieruchomości do zbycia, zaopiniowanie wniosków o nadanie nazw ulicom […] przygotowania do sezonu zimowego, analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania w aspekcie kreowania planowania przestrzennego, ocena realizacji sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkaniowych w aspekcie planowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące […] przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od grudnia 2014 do listopada 2015, informacja dotycząca realizacji sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkaniowych w aspekcie planowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
3. Komisja Rewizyjna …zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul. Fr.Nullo, sprawy bieżące. 2015-11-13 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność […] w Słupsku, sprawy bieżące, w tym: informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul. Fr. Nullo, informacja dotycząca obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej) w Urzędzie Miejskim […] w zakresie naruszenia praworządności oraz interesów Skarżących polegających na niewywiązywaniu się przez Prezydenta z warunków umowy użyczenia nieruchomości zawartej 21.03.2014 r, informacja dotycząca podjętych działań w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej dot. sprzedaży…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (druk nr 59/13); w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy […] ulicy Długiej i Świętopełka w Słupsku (druk nr 59/4); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ks. Brzóski 12 (druk nr 59/1); w sprawie odstąpienia […] od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Batorego 3 (druk nr 59/2); w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk…
2. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska (druk nr 37/19), w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Długiej i Stanisława Moniuszki (druk nr 37/1), w sprawie uchylenia uchwały Nr […] Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej (druk nr 37/4), w sprawie zaopiniowania projektów rozporządzeń…
3. Analiza zarządzeń styczeń — marzec 2018 2018-04-10 …kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowe, zbywanie części nieruchomości oraz hipoteki; Organizacja prac urzędu - m.in.: regulaminy organizacyjne urzędu, udzielanie pełnomocnictw […] Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; Podatki lokalne – m.in.: podatki od nieruchomości, rolne, leśne, od środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia o przetargach, powołanie komisji przetargowych, zam…
4. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …łwłasności nieruchomości gruntowej (druk nr 53/3), w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny (druk nr 53/4), w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściek…
5. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …w Słupsku przy ulicy Jagiellońskiej 22 (druk nr 57/4); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Gdyńskiej 97 (druk nr 57/8); w sprawie odstąpienia od zbycia w […] drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 2 (druk nr 57/9); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kossaka 9 (druk nr 57/10); w […] sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Chodkiewicza 21 (druk nr 57/11); w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska oraz miejscowych plan…
6. 4 Sesja Rady Miejskiej 2019-01-24 …lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 4/10), w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania…
7. Analiza zarządzeń kwiecień — czerwiec 2018 2018-07-10 …kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowe, zbywanie części nieruchomości oraz hipoteki; Organizacja prac urzędu - m.in.: regulaminy organizacyjne urzędu, udzielanie pełnomocnictw […] Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; Podatki lokalne – m.in.: podatki od nieruchomości, rolne, leśne, od środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia o przetargach, powołanie komisji przetargowych, zam…
8. Analiza zarządzeń październik — grudzień 2018 2018-12-20 …kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowe, zbywanie części nieruchomości oraz hipoteki; Organizacja prac urzędu - m.in.: regulaminy organizacyjne urzędu, udzielanie pełnomocnictw […] Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; Podatki lokalne – m.in.: podatki od nieruchomości, rolne, leśne, od środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia o przetargach, powołanie komisji przetargowych, zam…
9. 56 Sesja Rady Miejskiej 2018-08-31 …w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku…
10. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 2/6); 7) w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 2/7); 8) w sprawie stawek podatku od środków transportowych (druk nr 2/8 […] artystyczną i upowszechnianiem kultury (druk nr 2/11); 12) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Bolesława Chrobrego (druk nr 2/12); 13) w sprawie wyrażenia zgody na […] dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 2/14); 15) w sprawie przejęcia przez Miasto…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Paweł Szewczyk
1. dot. rozwoju budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych
2018-11-21 …interpelacja 2018-11-21 1. dot. rozwoju budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Bogusław Dobkowski
35. dot. wyceny nieruchomości, od których właściciele płacą wieczyste użytkowanie.
2015-10-30 …dot. wyceny nieruchomości, od których właściciele płacą wieczyste użytkowanie…
3.
Paweł Szewczyk
44. Radny zawnioskował o przedstawienie zestawienia nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, które aktualnie Miasto posiada do sprzedaży wraz z podaniem ceny, powierzchni i ilości przetargów na oferowane nieruchomości, które już się odbyły.
2017-04-28 …interpelacja 2017-04-28 44. Radny zawnioskował o przedstawienie zestawienia nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i […] wielorodzinne, które aktualnie Miasto posiada do sprzedaży wraz z podaniem ceny, powierzchni i ilości przetargów na oferowane nieruchomości, które już się odbyły…
4.
Beata Chrzanowska
43. dot. wysokości opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych
2018-08-17 …interpelacja 2018-08-17 43. dot. wysokości opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
5.
Paweł Szewczyk
45. dot. drogi dojazdowej do nieruchomości Sierpinka 7A
2017-05-11 …interpelacja 2017-05-11 45. dot. drogi dojazdowej do nieruchomości Sierpinka 7A…
6.
Jerzy Mazurek
38. Radny zgłosił interpelację w sprawie Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. W nawiązaniu do listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie, uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku do tego Stowarzyszenia
2017-02-22 …listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie, uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku…
7.
Zbigniew Wojciechowicz
29. dot. funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w mieście Słupsku
2018-11-02 …dot. funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w mieście Słupsku nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
8.
Paweł Szewczyk
17. dot. wydatku inwestycyjnego planowanego w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. na nabycie nieruchomości pod drogi publiczne w rejonie ulicy Zaborowskiej
2018-12-12 …budżetu Miasta Słupska na 2019 r. na nabycie nieruchomości pod drogi publiczne w rejonie ulicy Zaborowskiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Paweł Szewczyk
6. dot. planowanej w 2019 r. realizacji roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
2018-12-01 …planowanej w 2019 r. realizacji roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
10.
Beata Chrzanowska
44. w sprawie budowy stacji paliw przy ul.Banacha
2018-08-27 …zapytanie 2018-08-27 44. w sprawie budowy stacji paliw przy ul.Banacha nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników