Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 93 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 204 — 204 — w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Prof. Lotha. …bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Prof. Lotha. nieruchomości opłaty nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości opłaty
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 433 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zmienionej uchwałą Nr XXXII/397/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk / U:433 …dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk / U:433 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 321 — 321 — w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku stanowiących własność Skarbu Państwa. …w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku stanowiących własność Skarbu Państwa. nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/747/18 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego udziałów w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej … gruntowej LIII/747/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego udziałów w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego udziałów w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 453 — w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/370/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej / U:453 …Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej. Uchwała Nr XXVI/370/12 Uchwała Nr XXVI/370/12 453 w sprawie uchylenia uchwały […] Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej / U:453 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 320 — 320 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska na rzecz "Wodociągi Słupsk" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. …aportu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska na rzecz "Wodociągi Słupsk" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 113 — 113 — w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych położonych w Słupsku przy ulicy Świętego Piotra i Lelewela. …na zamianę lokali mieszkalnych położonych w Słupsku przy ulicy Świętego Piotra i Lelewela. zamiana zasoby mieszkaniowe nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Projekt uchwały nr 50/15 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. …ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. nieruchomości głównie mieszkania, grunty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
nieruchomości odpady opłaty
9. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/774/18 — w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 2 … położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 2 LVIII/774/18 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 2 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/748/18 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny …komunalnego nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny LIII/748/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej […] lokal mieszkalny 19 3 1 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …dotycząca regulacji prawnych oraz aktualnej sytuacji w zakresie funkcjonowania sprzedaży napojów alkoholowych w Słupsku, założenia polityki sprzedaży nieruchomości, w tym informacja o procedurze przygotowania nieruchomości do zbycia, zaopiniowanie wniosków o nadanie nazw ulicom […] przygotowania do sezonu zimowego, analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania w aspekcie kreowania planowania przestrzennego, ocena realizacji sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkaniowych w aspekcie planowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące […] przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od grudnia 2014 do listopada 2015, informacja dotycząca realizacji sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkaniowych w aspekcie planowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
2. Komisja Rewizyjna …zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul. Fr.Nullo, sprawy bieżące. 2015-11-13 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność […] w Słupsku, sprawy bieżące, w tym: informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul. Fr. Nullo, informacja dotycząca obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej) w Urzędzie Miejskim […] w zakresie naruszenia praworządności oraz interesów Skarżących polegających na niewywiązywaniu się przez Prezydenta z warunków umowy użyczenia nieruchomości zawartej 21.03.2014 r, informacja dotycząca podjętych działań w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej dot. sprzedaży…
3. Komisja Finansów …projektów uchwał, sprawy bieżące 2017-02-17 09:00 1) sprawy regulaminowe; 2) informacja o aktualnych nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, będących w zasobach miasta Słupska; 3) omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał; 4) sprawy bieżące […] Omówienie projektów trzech porozumień w zakresie budowy i przyszłego funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt oraz wykupu przez Gminy nieruchomości przeznaczonej pod tą inwestycję. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawy bieżące […] regulaminowe. Ocena przebiegu realizacji inwestycji w mieście. Zapoznanie się z wynikami sprzedaży lokali mieszkalnych, działek i innych nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska według stanu na dzień 23 października 2017 r. i przewidywanym wykonaniem dochodów…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …w Słupsku przy ulicy Jagiellońskiej 22 (druk nr 57/4); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Gdyńskiej 97 (druk nr 57/8); w sprawie odstąpienia od zbycia w […] drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 2 (druk nr 57/9); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kossaka 9 (druk nr 57/10); w […] sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Chodkiewicza 21 (druk nr 57/11); w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska oraz miejscowych plan…
2. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska (druk nr 37/19), w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Długiej i Stanisława Moniuszki (druk nr 37/1), w sprawie uchylenia uchwały Nr […] Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej (druk nr 37/4), w sprawie zaopiniowania projektów rozporządzeń…
3. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …łwłasności nieruchomości gruntowej (druk nr 53/3), w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny (druk nr 53/4), w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściek…
4. 56 Sesja Rady Miejskiej 2018-08-31 …w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Paweł Szewczyk
44. Radny zawnioskował o przedstawienie zestawienia nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, które aktualnie Miasto posiada do sprzedaży wraz z podaniem ceny, powierzchni i ilości przetargów na oferowane nieruchomości, które już się odbyły.
2017-04-28 …interpelacja 2017-04-28 44. Radny zawnioskował o przedstawienie zestawienia nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i […] wielorodzinne, które aktualnie Miasto posiada do sprzedaży wraz z podaniem ceny, powierzchni i ilości przetargów na oferowane nieruchomości, które już się odbyły…
2.
Paweł Szewczyk
3. dot. promowania nieruchomości wystawionych na sprzedaż
2014-12-30 …dot. promowania nieruchomości wystawionych na sprzedaż…
3.
Bogusław Dobkowski
35. dot. wyceny nieruchomości, od których właściciele płacą wieczyste użytkowanie.
2015-10-30 …dot. wyceny nieruchomości, od których właściciele płacą wieczyste użytkowanie…
4.
Paweł Szewczyk
43. dot. sprawdzenia procedury wydzierżawiania wspólnotom mieszkaniowym terenów przyległych do ich nieruchomości.
2017-04-27 …interpelacja 2017-04-27 43. dot. sprawdzenia procedury wydzierżawiania wspólnotom mieszkaniowym terenów przyległych do ich nieruchomości
5.
Bogusław Dobkowski
89. Radny nawiązując do artykułu prasowego zamieszczonego na stronie GP24.pl informującego, że Towarzystwo im. św. Brata Alberta nie ma pieniędzy na dokończenie remontu i przeprowadzkę schroniska dla osób bezdomnych z nieruchomości przy ulicy Leśnej na ulicę Krzywoustego wyraził nadzieję, że przed zimą sprawa będzie mogła być sfinalizowana, tak żeby placówki działały w jednym miejscu. Dodał, że wystarczy krótka odpowiedź, że to się da do września zrobić.
2017-07-01 …św. Brata Alberta nie ma pieniędzy na dokończenie remontu i przeprowadzkę schroniska dla osób bezdomnych z nieruchomości przy ulicy Leśnej na ulicę Krzywoustego wyraził nadzieję, że przed zimą sprawa będzie mogła być sfinalizowana, tak…
6.
Paweł Szewczyk
45. dot. drogi dojazdowej do nieruchomości Sierpinka 7A
2017-05-11 …interpelacja 2017-05-11 45. dot. drogi dojazdowej do nieruchomości Sierpinka 7A…
7.
Anna Mrowińska
66. dot. terenów miejskich sprzedanych w grudniu 2017 r. oraz nagród przyznanych w styczniu 2018 r. w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu i w Wydziale Polityki Mieszkaniowej
2018-02-28 …miejskich sprzedanych w grudniu 2017 r. oraz nagród przyznanych w styczniu 2018 r. w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu i w Wydziale Polityki Mieszkaniowej…
8.
Jerzy Mazurek
38. Radny zgłosił interpelację w sprawie Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. W nawiązaniu do listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie, uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku do tego Stowarzyszenia
2017-02-22 …listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie, uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku…
9.
Beata Chrzanowska
43. dot. wysokości opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych
2018-08-17 …interpelacja 2018-08-17 43. dot. wysokości opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników