Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 120
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/19/14 — w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku – „WySTARTuj w Słupsku …4/13 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku – „WySTARTuj w Słupsku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de […] minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku – „WySTARTuj w Słupsku IV/19/14 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II […] w Słupsku – „WySTARTuj w Słupsku" / U19 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku – „WySTARTuj w Słupsku Wystartuj w Słupsku…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 82 — w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5 / U82 …10/11 w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5 w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola […] Szymanowskiego 5 82 w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5 / U82 liceum szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 101 — w sprawie zmiany Uchwały Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5 / U101 …w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5. 101 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/82/15 Rady Miejskiej […] w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5 / U101 zmiana szkolnictwo szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele…
oświata szkoły
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 122 — 122 — w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska. …Miasta Słupska. pomoc materialna oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata pomoc społeczna szkoły
5. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 123 — 123 — w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. …13/24 123 123 - w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. nauczyciele wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia…
oświata przedszkola wynagrodzenia
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 126 — 126 — w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały Nr XXXIV/481/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk …tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących…
oświata
7. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 176 — 176 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Uchwała Nr XLVI/634/14 dotacje szkolnictwo szkoły podstawowe…
budżet dotacje oświata szkoły
8. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 230 — 230 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVI/176/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. …stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała Nr XLVI/634/14 Uchwała Nr XVI/176/15 dotacje […] oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea dotacje…
dotacje oświata szkoły
9. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 206 — 206 — w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. …Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 243 — 243 — w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. …Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji …Słupska – koncepcje i zagrożenia realizacji, oraz zarys Strategii Oświatowej Miasta Słupska na lata 2015-2020, analiza rozmieszczenia szkół na terenie miasta Słupska w kontekście zmian demograficznych w ostatnim 30-leciu, informacja o ofercie zajęć na […] bieżące. 2015-08-31 13:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie sprawy naruszenia obowiązków pracowniczych przez Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku. 2015-09-22 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o stanie przygotowań […] szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, informacja o realizacji programu opieki nad zabytkami na terenie miasta, wykorzystanie bazy sportowej, remonty w obiektach kultury – wnioski do budżetu na 2016 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów…
2. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Sprawy regulaminowe, informacja na temat bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa dzieci na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli, analiza obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w…
3. Komisja Rewizyjna …przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul […] zakończenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, wniosek zespołu kontrolnego o przedłużenie terminu przeprowadzenia kontroli w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i […] wojskowego w Słupsku, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie przestrzegania procedury wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Słupsk. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej…
2. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …druk nr 3/26), w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta Słupska w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 3/4), w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego […] pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (druk nr 3/5), w sprawie określenia zasad zwrotu wydatk […] w żywnościowych osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 3/6), w sprawie zmiany Uchwały Nr…
3. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …nr 37/15), w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punkt […] ich potwierdzenia (druk nr 37/17), w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków…
4. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 59/3); w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach […] szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 59/8); w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w celu przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie prowadzenia…
5. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk nr 53/5), w sprawie utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 2 (druk nr 53/6), w sprawie utworzenia Zespołu Szk…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 31
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Jerzy Mazurek
39. dot. żarówek led przekazanych przez sponsora na potrzeby szkół i placówek oświatowych.
2017-03-14 …dot. żarówek led przekazanych przez sponsora na potrzeby szkół i placówek oświatowych…
2.
Bogusław Dobkowski
7. dot. Pochwały Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10
2015-02-25 …dot. Pochwały Dyrektora Szkoły Podstawowej nr…
3.
Bogusław Dobkowski
25. dot. dojścia do Szkoły Podstawowej nr 10
2015-08-31 …dot. dojścia do Szkoły Podstawowej nr…
4.
Bogusław Dobkowski
36. dot. przejścia prowadzącego do Szkoły Podstawowej nr 10
2015-11-25 …dot. przejścia prowadzącego do Szkoły Podstawowej nr…
5.
Bogusław Dobkowski
46. dot. Zespołu Szkół Budowlanych w Słupsku.
2016-03-09 …dot. Zespołu Szkół Budowlanych w Słupsku…
6.
Bogusław Dobkowski
61. dot. lekcji nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych
2016-09-01 …dot. lekcji nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych…
7.
Bogusław Dobkowski
78. dot. dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 10
2017-02-21 …dot. dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr…
8.
Anna Rożek
32. dot, planów odnośnie budynku Szkoły przy ul. Grottgera
2016-02-23 …dot, planów odnośnie budynku Szkoły przy ul. Grottgera…
9.
Marcin Dadel
6. wniosek o udostępnienie mieszkańcom bieżni i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 3 przy ul. Zaborowskiej
…wniosek o udostępnienie mieszkańcom bieżni i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 3 przy ul. Zaborowskiej…
10.
Marcin Dadel
12. dot. zarządzeń Prezydenta Miasta wysyłanych do dyrektorów szkół, podpisanych przez Z-cę Prezydenta i nie umieszczane w BIP-ie
…dot. zarządzeń Prezydenta Miasta wysyłanych do dyrektorów szkół, podpisanych przez Z-cę Prezydenta i nie umieszczane w BIP-ie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników