Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/19/14 — w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku – „WySTARTuj w Słupsku …przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku – „WySTARTuj w Słupsku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom […] przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku – „WySTARTuj w Słupsku Wystartuj w Słupsku Pomoc materialna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/26/15 — w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2015 rok / U26 …i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2015 rok / U26 Program profilaktyki Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Uzależnień program pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin alkohol…
alkohol pomoc społeczna
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/33/15 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku / U33 …skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku V/33/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku / U33 MOPR skarga pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin skargi…
pomoc społeczna skargi
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-16
Uchwała nr VIII/48/15 — w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku / U48 …na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na […] na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na […] na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na…
wybory
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/60/15 — w sprawie przyjęcia Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017 …i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017 Słupski program wspierania wspieranie rodziny i pieczy zastępczej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 122 — 122 — w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska. …w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska. pomoc materialna oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin szkoły podstawowe, gimnazja…
oświata pomoc społeczna szkoły
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 132 — 132 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku …13/3 132 132 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku MOPR skarga pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin skargi…
pomoc społeczna skargi
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 133 — 133 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku …13/5 133 133 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku MOPR skarga skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna skargi
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 136 — 136 — w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. …terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień…
wybory
10. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 202 — 202 — w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku (Dz. Urz. Woj. 2015.4297) …w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku (Dz. Urz. Woj. 2015.4297) pomoc społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin opłaty…
opłaty pomoc społeczna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …w 2015 roku, przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Spółce z o.o. „Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 i w 2015 roku, omówienie […] w 2015 roku, przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Spółce z o.o. „Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 i w 2015 roku, informacja […] Sprawy regulaminowe. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska oraz Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczącą braku pomocy w sprawie uzyskania miejsca w żłobku dla wnuczki i przebiegu rozmowy z Dyrektor Wydziału Zdrowia i…
2. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …Spraw Społecznych, wniosek Komisji do Rady Miejskiej w Słupsku o wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 2015-01-21 10:00 Sprawy regulaminowe, spotkanie z przedstawicielami jednostek podległych Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych w […] Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku (druk nr 13 i 13a), sprawy bieżące. 2015-02-18 10:00 Sprawy regulaminowe, informacja nt. pomocy dziecku i rodzinie – oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, omówienie […] Społecznych w mieście Słupsku na lata 2010-2018, sprawy bieżące. 2016-04-27 9:00 Sprawy regulaminowe, ustalenie treści spotkania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku z Komisją Zdrowia, Polityki Społecznej i…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2018 roku (druk nr 57/2); w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2019 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku […] dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (druk nr 57/3); w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej…
2. VIII Sesja Rady Miejskiej 2015-03-11 …w głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej “Leśna Oaza” i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta…
3. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …Słupska o miejskich jednostkach organizacyjnych, które zgłosiły zapotrzebowanie na organizację pracy ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej przez skazanych w 2019 roku. 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w […] na lata 2019 – 2023 (druk nr 3/4), w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych…
4. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w celu przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy (druk nr 59/5); w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta…
5. 4 Sesja Rady Miejskiej 2019-01-24 …sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy (druk nr 4/1), w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników