Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 364 — 364 — w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku „Wystartuj w Słupsku" …Słupsku „Wystartuj w Słupsku" Uchwała Nr IV/19/14 Pomoc materialna oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
oświata pomoc społeczna
2. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 289 — 289 — w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość” w Słupsku. …Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość” w Słupsku. likwidacja budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
budżet pomoc społeczna
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 26 — w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2015 rok / U26 …Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2015 rok / U26 Program profilaktyki Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Uzależnień program alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol pomoc społeczna
4. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 226 — 226 — w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2016 rok …Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2016 rok Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Uzależnień alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol pomoc społeczna
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 463 — w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2020 / U:463 …lata 2017-2020 / U:463 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
bezpieczeństwo pomoc społeczna
6. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 418 — w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji oraz posiłki z miejscami całodobowego okresowego pobytu (Dz. Urz. Woj. 2017.576) / U:418 …pielęgnacji oraz posiłki z miejscami całodobowego okresowego pobytu (Dz. Urz. Woj. 2017.576) / U:418 opłaty opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
opłaty pomoc społeczna
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 136 — 136 — w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. …terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień…
wybory
8. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 324 — 324 — w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15D …statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15D statut pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin statut zmiany statutu gminy…
pomoc społeczna statut
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 132 — 132 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku MOPR skarga pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin skargi…
pomoc społeczna skargi
10. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 448 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków 7 / U:448 …Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków 7 / U:448 opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
opłaty pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2015 rok, z realizacji Słupskiego Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017, z realizacji zadań objętych Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku […] Komisją Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego. 2016-05-18 9:00 Sprawy regulaminowe, świadczenia rodzinne, rodzaje świadczeń, osoby uprawnione w świetle zmiany przepisów i wprowadzenia nowych form pomocy dla rodziny. Praca socjalna […] tym m.in.: - sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności w 2016 roku - sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska za 2016 rok z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Słupsku na lata…
2. Komisja Rewizyjna …parkingowych”, sprawy bieżące. 2016-02-12 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie nadzoru nad sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i chorymi psychicznie, a […] w 2015 roku, przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Spółce z o.o. „Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 i w 2015 roku, omówienie […] w 2015 roku, przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Spółce z o.o. „Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 i w 2015 roku, informacja…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników