Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 364 — 364 — w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku „Wystartuj w Słupsku" …Słupsku „Wystartuj w Słupsku" Uchwała Nr IV/19/14 Pomoc materialna oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
oświata pomoc społeczna
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 133 — 133 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku MOPR skarga pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin skargi…
pomoc społeczna skargi
3. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 418 — w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji oraz posiłki z miejscami całodobowego okresowego pobytu (Dz. Urz. Woj. 2017.576) / U:418 …pielęgnacji oraz posiłki z miejscami całodobowego okresowego pobytu (Dz. Urz. Woj. 2017.576) / U:418 opłaty opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
opłaty pomoc społeczna
4. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 288 — 288 — w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 …na lata 2016 – 2020 program bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
bezpieczeństwo pomoc społeczna
5. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 637 — w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2018 rok …rok 637 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2018 rok alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol pomoc społeczna
6. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 289 — 289 — w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość” w Słupsku. …Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość” w Słupsku. likwidacja budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
budżet pomoc społeczna
7. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 634 — w sprawie przyjęcia Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020 …w sprawie przyjęcia Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 60 — w sprawie przyjęcia Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017 / U60 …rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017 / U60 Słupski program wspierania wspieranie rodziny i pieczy zastępczej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
9. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 202 — 202 — w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku (Dz. Urz. Woj. 2015.4297) …w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku (Dz. Urz. Woj. 2015.4297) pomoc społeczna opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
opłaty pomoc społeczna
10. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 122 — 122 — w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska. …terenie Miasta Słupska. pomoc materialna szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
oświata pomoc społeczna szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2015 rok, z realizacji Słupskiego Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017, z realizacji zadań objętych Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku […] Komisją Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego. 2016-05-18 9:00 Sprawy regulaminowe, świadczenia rodzinne, rodzaje świadczeń, osoby uprawnione w świetle zmiany przepisów i wprowadzenia nowych form pomocy dla rodziny. Praca socjalna […] tym m.in.: - sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności w 2016 roku - sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska za 2016 rok z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Słupsku na lata…
2. Komisja Rewizyjna …parkingowych”, sprawy bieżące. 2016-02-12 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie nadzoru nad sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i chorymi psychicznie, a […] w 2015 roku, przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Spółce z o.o. „Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 i w 2015 roku, omówienie […] Sprawy regulaminowe. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska oraz Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczącą braku pomocy w sprawie uzyskania miejsca w żłobku dla wnuczki i przebiegu rozmowy z Dyrektor Wydziału Zdrowia i…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników