Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 44
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/19/14 — w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku – „WySTARTuj w Słupsku …4/13 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku – „WySTARTuj w Słupsku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de […] stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku – „WySTARTuj w Słupsku IV/19/14 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku – „WySTARTuj […] w Słupsku" / U19 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku – „WySTARTuj w Słupsku Wystartuj w Słupsku Pomoc materialna pomoc
pomoc społeczna
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/26/15 — w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2015 rok / U26 …Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2015 rok / U26 Program profilaktyki Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Uzależnień program pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin alkohol…
alkohol pomoc społeczna
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/33/15 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku / U33 …5/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku V/33/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora […] Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku / U33 MOPR skarga pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin skargi…
pomoc społeczna skargi
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-16
Uchwała nr VIII/48/15 — w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku / U48 …utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych […] utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych […] utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych…
wybory
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/60/15 — w sprawie przyjęcia Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017 …rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017 Słupski program wspierania wspieranie rodziny i pieczy zastępczej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 122 — 122 — w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska. …13/13 122 122 - w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska. pomoc materialna oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea pomoc społeczna…
oświata pomoc społeczna szkoły
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 132 — 132 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku …13/3 132 132 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku MOPR skarga pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin skargi…
pomoc społeczna skargi
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 133 — 133 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku …13/5 133 133 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku MOPR skarga pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin skargi…
pomoc społeczna skargi
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 136 — 136 — w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. …na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień…
wybory
10. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 195 — 195 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu" …18/22 195 195 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu" pomoc finansowa dotacje…
dotacje
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w przedmiocie rozwiązania zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, ustalenie planu pracy Komisji […] wezwania do zapłaty oraz decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie błędnie wydanych decyzji dotyczących zwrotu przyznanych alimentów oraz braku pełnej odpowiedzi na […] Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR z dnia 13 kwietnia 2015 r, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie podziału środków z PFRON na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, omówienie i zaopiniowanie materiałów…
2. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …Sprawy regulaminowe, zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku (druk nr 13 i 13a), sprawy bieżące. 2015-02-18 10:00 Sprawy regulaminowe, informacja […] nt. pomocy dziecku i rodzinie – oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-03-18 10:00 Sprawy regulaminowe, samorządy medyczne – spotkanie z przedstawicielami Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej […] młodzieży, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym m.in. sprawozdań za 2015 rok: z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2015 rok, z realizacji Słupskiego Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (druk nr 57/3); w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej…
2. VIII Sesja Rady Miejskiej 2015-03-11 …w głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej “Leśna Oaza” i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta…
3. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …na lata 2019 – 2023 (druk nr 3/4), w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych […] na lata 2019 -2023 (druk nr 3/5), w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim…
4. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w celu przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy (druk nr 59/5); w sprawie przyjęcia Programu współpracy…
5. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …53/20), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 53/29), w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kolekcji srebrnych i platerowych sztućc […] Słupsku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Słupska w ramach Lokalnego Programu…
6. 4 Sesja Rady Miejskiej 2019-01-24 …w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy (druk nr 4/1), w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szk…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników