Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 78
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 101 — w sprawie zmiany Uchwały Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5 / U101 …Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5 / U101 zmiana szkolnictwo szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 122 — 122 — w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska. …przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska. pomoc materialna oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata pomoc społeczna szkoły
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 123 — 123 — w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. …i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. nauczyciele wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata przedszkola wynagrodzenia
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 126 — 126 — w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały Nr XXXIV/481/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk …godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk Uchwała Nr XXXIV/481/13 nauczyciele oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 155 — 155 — w sprawie porozumienia o zawarciu partnerstwa pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku a Miastem Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” …współpracy współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne projekty unijne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata projekty unijne środowisko współpraca regionalna
6. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 176 — 176 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …ich wykorzystania Uchwała Nr XLVI/634/14 dotacje szkolnictwo szkoły podstawowe, gimnazja, licea dotacje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
budżet dotacje oświata szkoły
7. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 222 — w sprawie przyjęcia Pakietu zmian w strukturze oświaty i analizy strategicznej zmian w oświacie na lata 2015-2022. …20/11 222 w sprawie przyjęcia Pakietu zmian w strukturze oświaty i analizy strategicznej zmian w oświacie na lata 2015-2022. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 230 — 230 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVI/176/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. …placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała Nr XLVI/634/14 Uchwała Nr XVI/176/15 dotacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea dotacje…
dotacje oświata szkoły
9. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 206 — 206 — w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. …wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 243 — 243 — w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. …wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
27. dot. Z-cy Prezydenta Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, która do końca września miała przedstawić zamiary i oszczędności w Oświacie.
2015-09-29 …Z-cy Prezydenta Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, która do końca września miała przedstawić zamiary i oszczędności w Oświacie
2.
Beata Chrzanowska
14. dot. kosztów wprowadzenia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i zniesienia obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku lat 6.
2016-01-07 …dot. kosztów wprowadzenia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i zniesienia obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku lat…
3.
Beata Chrzanowska
25. dot. standaryzacji zatrudnienia obsługi i administracji w oświacie
2016-09-29 …dot. standaryzacji zatrudnienia obsługi i administracji w oświacie
4.
Tadeusz Bobrowski
dot. finansowania oświaty w Mieście Słupsk
2019-06-24 …interpelacja 2019-06-24 dot. finansowania oświaty w Mieście Słupsk dot. finansowania oświaty w Mieście Słupsk…
5.
Tadeusz Bobrowski
dot. realizacji aneksu nr 4 z 27.12.2017 r. do umowy zlecenia o przygotowanie windykacji należności oraz w sprawie rozliczenia budżetu oświaty
2019-10-25 …nr 4 z 27.12.2017 r. do umowy zlecenia o przygotowanie windykacji należności oraz w sprawie rozliczenia budżetu oświaty dot. realizacji aneksu nr 4 z 27.12.2017 r. do umowy zlecenia o przygotowanie windykacji należności oraz w […] sprawie rozliczenia budżetu oświaty
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników