Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 47 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 296 — 296 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska …sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska 296 opłaty woda i ścieki opłaty
opłaty woda i ścieki
2. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 200 — 200 — w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania …18/15 200 200 - w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania opłaty parkowanie opłaty
opłaty parkowanie
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-04
Uchwała nr VI/36/15 — w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 …6/1 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości […] zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 VI/36/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 odpady komunalne opłaty odpady wywóz…
odpady opłaty
4. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 204 — 204 — w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Prof. Lotha. …w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Prof. Lotha. nieruchomości opłaty nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości opłaty
5. Sesja nr 3 z dnia
Projekt uchwały nr 3/2 — w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/742/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk …Uchwały Nr LIII/742/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk opłaty przedszkola…
opłaty przedszkola
6. Sesja nr 33 z dnia
2016-12-14
Uchwała nr 398 — 398 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku. …33/4 398 398 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku. opłaty opłaty
opłaty
7. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 448 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków 7 / U:448 …37/20 W sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków 7. 448 w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi […] przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków 7 / U:448 opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
opłaty pomoc społeczna
8. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 382 — 382 — w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości …w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości 382 sport […] opłaty sport…
opłaty sport
9. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/787/18 — w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany systemu opłat, określonego w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku i późniejszych zarządzeniach wykonawczych Prezydenta Miasta Słupska, za korzystanie z obiektów będących własnością Miasta Słupsk, a Oddanych w trwały zarząd Słupskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji …57/18 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany systemu opłat, określonego w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku i późniejszych zarządzeniach wykonawczych Prezydenta Miasta Słupska, za korzystanie z obiektów będących własnością Miasta Słupsk, a oddanych w trwały […] zarząd Słupskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji LVIII/787/18 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany systemu opłat, określonego w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku i późniejszych zarządzeniach wykonawczych Prezydenta Miasta Słupska, za korzystanie z obiektów będących własnością […] Miasta Słupsk, a Oddanych w trwały zarząd Słupskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji opłaty sport…
opłaty sport
10. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 380 — 380 — w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania …w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania opłaty parkowanie…
opłaty parkowanie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …sposobu planowania inwestycji, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-03-20 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, podatki i opłaty, omówienie sposobu kontroli i nadzoru nad inwestycjami. 2015-04-24 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, analiza…
2. Komisja Rewizyjna …rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie wprowadzenia we wrześniu 2015 r. zmian w wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych należących do zasobów komunalnych miasta Słupska, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego […] działaniami w zakresie określenia wysokości odpłatności za mienie komunalne oddane w zarząd SOSiR oraz bezzasadnego zawyżania kosztów opłaty za korzystanie z miejskich obiektów sportowych. 10.Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie dochodów…
3. Komisja Edukacji …Słupska projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Omówienie i zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. Omówienie i zaopiniowanie […] materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące 2018-06-18 9:00 Sprawy regulaminowe. Funkcjonowanie Słupskiego Ośrodka Kultury. Zaopiniowanie wysokości opłat preferencyjnych za korzystanie ze Stadionu przy ul.Zielonej w Słupsku. Sformułowanie wniosków do projektu budżetu Miasta Słupska na […] wizyta w „Spichlerzu Białym” nowym obiekcie wystawienniczym Muzeum Pomorza Środkowego. Sprawy regulaminowe. Rozpoznanie wniosku dotyczącego zmiany systemu opłat określonego w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku i późniejszych zarządzeniach wykonawczych Prezydenta Miasta Słupska za korzystanie z…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …i archiwizacji nagrań posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 57/16). Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmiany systemu opłat, określonego w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku i późniejszych zarządzeniach wykonawczych Prezydenta Miasta Słupska, za…
2. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 2/14…
3. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Słupsk, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (druk nr […] 53/2), w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk nr 53/5), w sprawie utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej…
4. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …w oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 37/17), w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów…
5. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury interwencyjnej” (druk nr 59/19); w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników