Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 48 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 33 z dnia
2016-12-14
Uchwała nr 398 — 398 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku. …33/4 398 398 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku. opłaty opłaty
opłaty
2. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr IV/53/19 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty …Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty IV/53/19 w sprawie […] Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty nieruchomości głównie mieszkania…
nieruchomości odpady
3. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Uchwała nr LIX/793/18 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku …59/6 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku. LIX/793/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za…
finanse
4. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Projekt uchwały nr 49/16 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania …listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania parkowanie…
parkowanie
5. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 96 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty / U96 …odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty 96 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości […] i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty / U96 odpady komunalne opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
6. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Projekt uchwały nr 50/15 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. …Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. nieruchomości głównie mieszkania […] grunty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
nieruchomości odpady opłaty
7. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 494 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska. …w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska. opłaty woda i ścieki…
opłaty woda i ścieki
8. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/741/18 — w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Słupsk, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości …korzystania z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Słupsk, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości LIII/741/18 w […] korzystania z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Słupsk, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości opłaty szkoły…
opłaty szkoły
9. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 628 — w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska …46/14 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska 628 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych […] dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe opłaty
drogi opłaty
10. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 534 — w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania …listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania 534 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą […] listopada 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania parkowanie…
parkowanie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …sposobu planowania inwestycji, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-03-20 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, podatki i opłaty, omówienie sposobu kontroli i nadzoru nad inwestycjami. 2015-04-24 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, analiza…
2. Komisja Rewizyjna …rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie wprowadzenia we wrześniu 2015 r. zmian w wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych należących do zasobów komunalnych miasta Słupska, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego […] działaniami w zakresie określenia wysokości odpłatności za mienie komunalne oddane w zarząd SOSiR oraz bezzasadnego zawyżania kosztów opłaty za korzystanie z miejskich obiektów sportowych. 10.Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie dochodów…
3. Komisja Edukacji …Słupska projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Omówienie i zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. Omówienie i zaopiniowanie […] materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące 2018-06-18 9:00 Sprawy regulaminowe. Funkcjonowanie Słupskiego Ośrodka Kultury. Zaopiniowanie wysokości opłat preferencyjnych za korzystanie ze Stadionu przy ul.Zielonej w Słupsku. Sformułowanie wniosków do projektu budżetu Miasta Słupska na […] wizyta w „Spichlerzu Białym” nowym obiekcie wystawienniczym Muzeum Pomorza Środkowego. Sprawy regulaminowe. Rozpoznanie wniosku dotyczącego zmiany systemu opłat określonego w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku i późniejszych zarządzeniach wykonawczych Prezydenta Miasta Słupska za korzystanie z…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …Uchwały Nr LIII/742/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk nr 3/2…
2. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Słupsk, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (druk nr […] 53/2), w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk nr 53/5), w sprawie utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej…
3. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …w oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 37/17), w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów…
4. 4 Sesja Rady Miejskiej 2019-01-24 …Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 4/10…
5. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury interwencyjnej” (druk nr 59/19); w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie…
6. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 2/14…
7. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …i archiwizacji nagrań posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 57/16). Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmiany systemu opłat, określonego w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku i późniejszych zarządzeniach wykonawczych Prezydenta Miasta Słupska, za…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników