Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 197 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 357 — 357 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok …w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/12/14 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok …4/4 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok IV/12/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok / U12 Plan dochodów […] w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 182 — 182 — w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Słupsku do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …przewodniczącego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja radni
4. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/765/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok …57/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok LVIII/765/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 359 — 359 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok …w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 88 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok / U88 …12/10 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok 88 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok / U88 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Projekt uchwały nr 53/11 — w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2017 rok. …w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2017 rok. 53/11 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
finanse prezydent
8. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 656 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok …49/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok 656 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 641 — w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2018 rok …46/6 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2018 rok 641 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2018 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 545 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …42/31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok 545 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …Sprawy regulaminowe, spotkanie z przedstawicielami jednostek podległych Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych w aspekcie projektu budżetu na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 r., ustalenie planu […] rodziny. Bezdomność w świetle zmian demograficznych, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sformułowanie wniosków do uwzględnienia w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2016 rok, sprawy bieżące. 2015-09-23 10:00 Sprawy regulaminowe, działania na rzecz […] prewencji zdrowia psychicznego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2015 roku, sprawy bieżące. 2015-10-21 10:00 Sprawy regulaminowe, słupski program działań na…
2. Komisja Gospodarki Komunalnej …o funkcjonowaniu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku pod pieczą OTOZ ANIMALS, wypracowanie i przedłożenie wniosków do budżetu miasta na 2016 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-09-24 9:00 Sprawy […] i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2016-06-23 9:00 Sprawy regulaminowe, zgłoszenie wniosków Komisji do budżetu Miasta na 2017 rok, prezentacja projektu „Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016 – 2022”, omówienie i zaopiniowanie […] terenu gminy Ustka, w szczególności ścieków przemysłowych z przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego MORPOL SA w Duninowie, omówienie realizacji budżetu Miasta za I półrocze w zakresie dot. gospodarki komunalnej, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
3. Komisja Finansów …Komisja Finansów Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: planowanie gospodarcze, finansowe, budżet miasta, promocja miasta, w tym integracja europejska, działalność gospodarcza w szerokim zakresie, w tym handel i usługi, walka z bezrobociem […] sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-15 9:00 Sprawy regulaminowe oraz bieżące, dyskusja dot. budżetu Miasta na 2015, przyjęcie planu pracy na 2015. 2015-01-26 9:00 Sprawy regulaminowe oraz bieżące […] prace na budżetem i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-02-20 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, dyskusja dot. w sprawie wypracowania rekomendacji co do sposobu planowania inwestycji, zaopiniowanie projektów uchwał…
4. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Sprawy regulaminowe, ustalenie planu pracy komisji na 2015 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych (w tym projektu budżetu miasta na 2015 r.), sprawy bieżące. 2015-02-16 9:00 Sprawy regulaminowe, ocena stanu bezpieczeństwa i […] zagospodarowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, propozycje do planu pracy Komisji na 2015 rok, wnioski do budżetu miasta Słupska na 2016 rok, sprawy bieżące. 2015-06-22 9:00 Sprawy regulaminowe, ocena działalności Centrum […] Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, propozycje wniosków Komisji do budżetu miasta na 2016 r, założenia planu sprzedaży nieruchomości na 2016 r. połączone z analizą wolnych terenów przygotowaną przez BUMS, analiza obowiązującego w rejonie Pl. Dąbrowskiego mpz…
5. Komisja Edukacji …ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok, inwentaryzacja placówek oświatowych – informacja w formie prezentacji, prace nad projektem budżetu Miasta Słupska na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, wytypowanie Członków Komisji do prac nad Strategią […] materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-05-19 9:00 Sprawy regulaminowe, remonty w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok, oferta zajęć na wakacje 2015, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Słupska z organizacjami […] materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-06-16 9:00 Sprawy regulaminowe, remonty w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok – kontynuacja tematu z posiedzenia, które odbyło się 19 maja br, remonty w obiektach kultury…
6. Komisja Rewizyjna …zakresie udzielenia odpowiedzi na piśmie i wydania decyzji administracyjnej, powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli dotyczących realizacji budżetu Miasta Słupska za 2014 rok: a/ w zakresie wykonania dochodów i przychodów w 2014 roku, b/ w […] zespołów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli, przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia/nieudzielenia Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2014 roku. 2016-06-12 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta […] złożone w dniu 21 listopada 2015 r. zapytanie pisemne dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych wybranych w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 tj. „Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …Rady Miasta w Słupsku.  Porządek obrad Sprawy regulaminowe. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za pierwsze półrocze 2018 roku. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady […] latach 1999-2017 wg stanu na dzień 10 września 2018 r. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 57/21); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 57/22); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 57/23); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 57/24); w sprawie zmiany wieloletniej prognozy…
2. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2017 (druk nr 53/17), w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu […] wykonania budżetu Miasta Słupska za 2017 rok (druk nr 53/11), w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 53/12), w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczeg […] łowości projektu budżetu oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 53/21), w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą…
3. Koszty delegacji służbowych Macieja Kobylińskiego i Roberta Biedronia 2017-12-04 …przestrzeni ostatnich 5 lat. Maciej Kobyliński w okresie od stycznia 2012 do grudnia 2014 roku z budżetu Miasta Słupska, tytułem delegacji służbowych, wydał 29 304,58 zł.  Podróże służbowe jego…
4. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …tym roku spotkają się na kolejnym posiedzeniu. Poruszą nie tylko standardowe uchwały na temat zmian w budżecie czy w wieloletniej prognozie finansowej, ale zajmą się też systemem oświaty czy tematem bezpieczeństwa mieszkańców […] i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” (druk nr 36/2); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 36/6); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 36/7); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 36/8); w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 36/14); w sprawie projektu…
5. IX Sesja Rady Miejskiej 2015-03-23 …sesja Rady Miejskiej w Słupsku. Zaplanowanych jest 16 uchwał, m.in. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska, zabezpieczenia  środków finansowych na promocję miasta poprzez sport, likwidacji Biura Urbanistycznego…
6. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …podjętych w latach 1999-2016 (stan na dzień 13.03.2017 r.). 7.Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/21), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 37/22), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/23), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/24), w sprawie zmian w budżecie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 31 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Tomasz Lesiak
13. dot. realizacji projektów w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego oraz dostępu do informacji na ten temat na miejskich stronach internetowych
2016-06-06 …dot. realizacji projektów w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego oraz dostępu do informacji na ten temat na miejskich stronach internetowych…
2.
Paweł Szewczyk
39. Radny zapytał, jak wygląda realizacja uchwały określającej zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska m.in. na ochronę środowiska. Zwrócił się o informację obejmującą rok 2016 w zakresie ilości mieszkań objętych zmianą sposobu ogrzewania, ilości wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w związku z likwidacją źródła ciepła wykorzystującego paliwa stałe.
2017-01-27 …Radny zapytał, jak wygląda realizacja uchwały określającej zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska m.in. na ochronę środowiska. Zwrócił się o informację obejmującą rok 2016 w zakresie ilości mieszkań objętych zmianą sposobu ogrzewania, ilości wniosków…
3.
Bogusław Dobkowski
139.dot. interpelacja radnych Beaty Chrzanowskiej, Bogusława Dobkowskiego i Tomasza Czubaka dot. nieudolnej realizacji inwestycji z budżetu 2018 na przykładzie ulic Legionów Polskich i Marii Zaborowskiej
2018-07-10 …139.dot. interpelacja radnych Beaty Chrzanowskiej, Bogusława Dobkowskiego i Tomasza Czubaka dot. nieudolnej realizacji inwestycji z budżetu 2018 na przykładzie ulic Legionów Polskich i Marii Zaborowskiej…
4.
Tadeusz Bobrowski
Radny zapytał, czy powstał ranking ulic, i czy w projekcie budżetu na 2017 ten ranking został uwzględniony, a jeżeli tak, to w jakim zakresie.
2016-11-30 …interpelacja 2016-11-30 Radny zapytał, czy powstał ranking ulic, i czy w projekcie budżetu na 2017 ten ranking został uwzględniony, a jeżeli tak, to w jakim zakresie…
5.
Zbigniew Wojciechowicz
24.dot. środków przeznaczonych w budżecie Miasta Słupsk na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
2018-08-22 …24.dot. środków przeznaczonych w budżecie Miasta Słupsk na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę…
6.
Anna Mrowińska
65. dot. lokali użytkowych wynajmowanych Stowarzyszeniu "Inspiracje" oraz środków finansowych uzyskanych przez to Stowarzyszenie z budżetu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta w 2017 r.
2018-02-27 …dot. lokali użytkowych wynajmowanych Stowarzyszeniu "Inspiracje" oraz środków finansowych uzyskanych przez to Stowarzyszenie z budżetu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta w 2017 r. organizacje pozarządowe…
7.
Anna Rożek
118. dot. podstawy prawnej likwidacji limitu wiekowego mieszkańców Słupska głosujących w budżecie partycypacyjnym
2018-06-21 …dot. podstawy prawnej likwidacji limitu wiekowego mieszkańców Słupska głosujących w budżecie partycypacyjnym…
8.
Kazimierz Czyż
17. dot. pytania o ulicę Sułkowskiego oraz tego czy została uwzględniona w projekcie budżetu
2016-12-01 …dot. pytania o ulicę Sułkowskiego oraz tego czy została uwzględniona w projekcie budżetu
9.
Marcin Sałata
24. dot. opracowania koncepcji budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Anny Łajming i Tuwima – Jagiełły, i wpisanie tego zadania do przyszłorocznego budżetu Miasta Słupska.
…koncepcji budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Anny Łajming i Tuwima – Jagiełły, i wpisanie tego zadania do przyszłorocznego budżetu Miasta Słupska…
10.
Anna Mrowińska
9. dot. realizacji zadania inwestycyjnego wybranego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015:" Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych" oraz "Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplińskiego w Słupsku wraz z budową miejsc parkingowych
2015-11-21 …dot. realizacji zadania inwestycyjnego wybranego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015:" Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych" oraz "Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplińskiego w Słupsku wraz z budową…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników