Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 220 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Projekt uchwały nr 59/14 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok …59/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 602 — w sprawie przekazania z budżetu Miasta Słupska na 2017 rok dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia w tym sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Hematologicznego celem uruchomienia świadczeń z zakresu transplantacji szpiku …45/10 W sprawie przekazania z budżetu Miasta Słupska na 2017 rok dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Słupsku z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia, w tym sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Hematologii i […] Transplantacji Szpiku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Słupsku 602 w sprawie przekazania z budżetu Miasta Słupska na 2017 rok dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z…
zdrowie
3. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 373 — 373 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok …32/30 373 373 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 641 — w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2018 rok …46/6 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2018 rok 641 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2018 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 411 — 411 — w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2017 rok. …A w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2017 rok. 411 411 - w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2017 rok. budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 43 z dnia
2017-10-11
Projekt uchwały nr 43/1 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …43/1 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok 1 6 5 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 486 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …39/5 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok 486 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 355 — 355 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok …w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Projekt uchwały nr 4/14 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok …4/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok IV/45/19 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr z dnia
Uchwała nr L/689/18 — w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu …głosowania partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …zakresie udzielenia odpowiedzi na piśmie i wydania decyzji administracyjnej, powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli dotyczących realizacji budżetu Miasta Słupska za 2014 rok: a/ w zakresie wykonania dochodów i przychodów w 2014 roku, b/ w […] zespołów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli, przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia/nieudzielenia Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2014 roku. 2016-06-12 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta […] złożone w dniu 21 listopada 2015 r. zapytanie pisemne dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych wybranych w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 tj. „Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych…
2. Komisja Finansów …Komisja Finansów Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: planowanie gospodarcze, finansowe, budżet miasta, promocja miasta, w tym integracja europejska, działalność gospodarcza w szerokim zakresie, w tym handel i usługi, walka z bezrobociem […] sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-15 9:00 Sprawy regulaminowe oraz bieżące, dyskusja dot. budżetu Miasta na 2015, przyjęcie planu pracy na 2015. 2015-01-26 9:00 Sprawy regulaminowe oraz bieżące […] prace na budżetem i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-02-20 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, dyskusja dot. w sprawie wypracowania rekomendacji co do sposobu planowania inwestycji, zaopiniowanie projektów uchwał…
3. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Sprawy regulaminowe, ustalenie planu pracy komisji na 2015 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych (w tym projektu budżetu miasta na 2015 r.), sprawy bieżące. 2015-02-16 9:00 Sprawy regulaminowe, ocena stanu bezpieczeństwa i […] zagospodarowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, propozycje do planu pracy Komisji na 2015 rok, wnioski do budżetu miasta Słupska na 2016 rok, sprawy bieżące. 2015-06-22 9:00 Sprawy regulaminowe, ocena działalności Centrum […] Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, propozycje wniosków Komisji do budżetu miasta na 2016 r, założenia planu sprzedaży nieruchomości na 2016 r. połączone z analizą wolnych terenów przygotowaną przez BUMS, analiza obowiązującego w rejonie Pl. Dąbrowskiego mpz…
4. Komisja Edukacji …ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok, inwentaryzacja placówek oświatowych – informacja w formie prezentacji, prace nad projektem budżetu Miasta Słupska na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, wytypowanie Członków Komisji do prac nad Strategią […] materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-05-19 9:00 Sprawy regulaminowe, remonty w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok, oferta zajęć na wakacje 2015, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Słupska z organizacjami […] materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-06-16 9:00 Sprawy regulaminowe, remonty w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok – kontynuacja tematu z posiedzenia, które odbyło się 19 maja br, remonty w obiektach kultury…
5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …Sprawy regulaminowe, spotkanie z przedstawicielami jednostek podległych Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych w aspekcie projektu budżetu na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 r., ustalenie planu […] rodziny. Bezdomność w świetle zmian demograficznych, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sformułowanie wniosków do uwzględnienia w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2016 rok, sprawy bieżące. 2015-09-23 10:00 Sprawy regulaminowe, działania na rzecz […] prewencji zdrowia psychicznego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2015 roku, sprawy bieżące. 2015-10-21 10:00 Sprawy regulaminowe, słupski program działań na…
6. Komisja Gospodarki Komunalnej …o funkcjonowaniu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku pod pieczą OTOZ ANIMALS, wypracowanie i przedłożenie wniosków do budżetu miasta na 2016 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-09-24 9:00 Sprawy […] i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2016-06-23 9:00 Sprawy regulaminowe, zgłoszenie wniosków Komisji do budżetu Miasta na 2017 rok, prezentacja projektu „Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016 – 2022”, omówienie i zaopiniowanie […] terenu gminy Ustka, w szczególności ścieków przemysłowych z przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego MORPOL SA w Duninowie, omówienie realizacji budżetu Miasta za I półrocze w zakresie dot. gospodarki komunalnej, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …Rady Miasta w Słupsku.  Porządek obrad Sprawy regulaminowe. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za pierwsze półrocze 2018 roku. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady […] latach 1999-2017 wg stanu na dzień 10 września 2018 r. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 57/21); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 57/22); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 57/23); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 57/24); w sprawie zmiany wieloletniej prognozy…
2. IX Sesja Rady Miejskiej 2015-03-23 …sesja Rady Miejskiej w Słupsku. Zaplanowanych jest 16 uchwał, m.in. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska, zabezpieczenia  środków finansowych na promocję miasta poprzez sport, likwidacji Biura Urbanistycznego…
3. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …tym roku spotkają się na kolejnym posiedzeniu. Poruszą nie tylko standardowe uchwały na temat zmian w budżecie czy w wieloletniej prognozie finansowej, ale zajmą się też systemem oświaty czy tematem bezpieczeństwa mieszkańców […] i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” (druk nr 36/2); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 36/6); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 36/7); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 36/8); w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 36/14); w sprawie projektu…
4. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …września 2018 r. (stan na dzień 12 grudnia 2018 r.). 6. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 3/22), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 3/23), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 3/24), w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (druk […] planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku na 2019 rok. 8. Podjęcie uchwał: w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 3/18), w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na…
5. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …podjętych w latach 1999-2016 (stan na dzień 13.03.2017 r.). 7.Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/21), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 37/22), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/23), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/24), w sprawie zmian w budżecie
6. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …Podjęcie apelu w sprawie wykluczenia kolejowego Pomorza Środkowego. (druk nr 59/7) Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/14); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 59/15); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/16); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/17); w sprawie zmiany wieloletniej prognozy…
7. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2017 (druk nr 53/17), w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu […] wykonania budżetu Miasta Słupska za 2017 rok (druk nr 53/11), w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 53/12), w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczeg […] łowości projektu budżetu oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 53/21), w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą…
8. Koszty delegacji służbowych Macieja Kobylińskiego i Roberta Biedronia 2017-12-04 …przestrzeni ostatnich 5 lat. Maciej Kobyliński w okresie od stycznia 2012 do grudnia 2014 roku z budżetu Miasta Słupska, tytułem delegacji służbowych, wydał 29 304,58 zł.  Podróże służbowe jego…
9. 60 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-10-26 …Miasta która odbędzie się 26.10.2018.  Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 60/1); 2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska…
10. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …sierpnia 2018 r. (stan na dzień 9 listopada 2018 r.). Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/1); 2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 2/2); 3) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/3); 4) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/4); 5) w sprawie […] zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/5); 6) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 2/6); 7) w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 46 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
1. dot. projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 rok w części "Wydatki majątkowe"
2014-12-03 …dot. projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 rok w części "Wydatki majątkowe…
2.
Paweł Szewczyk
4. dot. konsultacji społecznych podczas realizacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego
2015-01-28 …dot. konsultacji społecznych podczas realizacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego…
3.
Paweł Szewczyk
10. dot. planowanego w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. wydatku na zakup materiałów i wyposażenia w WZNB
2018-12-05 …interpelacja 2018-12-05 10. dot. planowanego w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. wydatku na zakup materiałów i wyposażenia w WZNB budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
4.
Daniel Jursza
13. dot. budżetu Miasta Słupska na 2018 rok w zakresie środków na budowę i przebudowę lub modernizację ulic Zygmunta Augusta i Jana Kazimierza
2018-03-27 …interpelacja 2018-03-27 13. dot. budżetu Miasta Słupska na 2018 rok w zakresie środków na budowę i przebudowę lub modernizację ulic Zygmunta Augusta i Jana Kazimierza…
5.
Anna Rożek
4. dot. planowanego w projekcie budżetu Miasta na 2019 rok wydatku inwestycyjnego "Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska"
2018-12-12 …interpelacja 2018-12-12 4. dot. planowanego w projekcie budżetu Miasta na 2019 rok wydatku inwestycyjnego "Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska…
6.
Paweł Szewczyk
19. dot. planowanego w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. wydatku inwestycyjnego jednostek budżetowych: "Program chodnikowy — likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni"
2018-12-16 …zapytanie 2018-12-16 19. dot. planowanego w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. wydatku inwestycyjnego jednostek budżetowych: "Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni" budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
7.
Paweł Szewczyk
39. Radny zapytał, jak wygląda realizacja uchwały określającej zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska m.in. na ochronę środowiska. Zwrócił się o informację obejmującą rok 2016 w zakresie ilości mieszkań objętych zmianą sposobu ogrzewania, ilości wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w związku z likwidacją źródła ciepła wykorzystującego paliwa stałe.
2017-01-27 …Radny zapytał, jak wygląda realizacja uchwały określającej zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska m.in. na ochronę środowiska. Zwrócił się o informację obejmującą rok 2016 w zakresie ilości mieszkań objętych zmianą sposobu ogrzewania, ilości wniosków…
8.
Tomasz Lesiak
13. dot. realizacji projektów w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego oraz dostępu do informacji na ten temat na miejskich stronach internetowych
2016-06-06 …dot. realizacji projektów w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego oraz dostępu do informacji na ten temat na miejskich stronach internetowych…
9.
Anna Mrowińska
65. dot. lokali użytkowych wynajmowanych Stowarzyszeniu "Inspiracje" oraz środków finansowych uzyskanych przez to Stowarzyszenie z budżetu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta w 2017 r.
2018-02-27 …dot. lokali użytkowych wynajmowanych Stowarzyszeniu "Inspiracje" oraz środków finansowych uzyskanych przez to Stowarzyszenie z budżetu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta w 2017 r. organizacje pozarządowe…
10.
Tadeusz Bobrowski
25. dot. zmian zasad budżetu obywatelskiego
2016-12-01 …dot. zmian zasad budżetu obywatelskiego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników