Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 208 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 111 — 111 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok …13/25 111 111 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 51 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr LI/696/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok …51/7 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok LI/696/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok w sprawie zmian […] w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok 17 2 1 2 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 161 — 161 — w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/245/12 Rady Miasta Słupsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu. …młodzież partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski młodzież…
młodzież partycypacja
4. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 546 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …42/36 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok 546 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 138 — 138 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok …14/2 138 138 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 110 — 110 — w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2014 …w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2014 sprawozdanie finansowe budżet finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje […] budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet finanse
7. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 645 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok …48/10 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok 645 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 38 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 475 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. …38/6 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. 475 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 313 — 313 — w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2015 rok …w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2015 rok absolutorium prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent
10. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 359 — 359 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok …w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Gospodarki Komunalnej …o funkcjonowaniu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku pod pieczą OTOZ ANIMALS, wypracowanie i przedłożenie wniosków do budżetu miasta na 2016 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-09-24 9:00 Sprawy […] i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2016-06-23 9:00 Sprawy regulaminowe, zgłoszenie wniosków Komisji do budżetu Miasta na 2017 rok, prezentacja projektu „Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016 – 2022”, omówienie i zaopiniowanie […] terenu gminy Ustka, w szczególności ścieków przemysłowych z przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego MORPOL SA w Duninowie, omówienie realizacji budżetu Miasta za I półrocze w zakresie dot. gospodarki komunalnej, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
2. Komisja Finansów …Komisja Finansów Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: planowanie gospodarcze, finansowe, budżet miasta, promocja miasta, w tym integracja europejska, działalność gospodarcza w szerokim zakresie, w tym handel i usługi, walka z bezrobociem […] sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-15 9:00 Sprawy regulaminowe oraz bieżące, dyskusja dot. budżetu Miasta na 2015, przyjęcie planu pracy na 2015. 2015-01-26 9:00 Sprawy regulaminowe oraz bieżące […] prace na budżetem i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-02-20 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, dyskusja dot. w sprawie wypracowania rekomendacji co do sposobu planowania inwestycji, zaopiniowanie projektów uchwał…
3. Komisja Edukacji …ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok, inwentaryzacja placówek oświatowych – informacja w formie prezentacji, prace nad projektem budżetu Miasta Słupska na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, wytypowanie Członków Komisji do prac nad Strategią […] materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-05-19 9:00 Sprawy regulaminowe, remonty w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok, oferta zajęć na wakacje 2015, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Słupska z organizacjami […] materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-06-16 9:00 Sprawy regulaminowe, remonty w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok – kontynuacja tematu z posiedzenia, które odbyło się 19 maja br, remonty w obiektach kultury…
4. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Sprawy regulaminowe, ustalenie planu pracy komisji na 2015 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych (w tym projektu budżetu miasta na 2015 r.), sprawy bieżące. 2015-02-16 9:00 Sprawy regulaminowe, ocena stanu bezpieczeństwa i […] zagospodarowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, propozycje do planu pracy Komisji na 2015 rok, wnioski do budżetu miasta Słupska na 2016 rok, sprawy bieżące. 2015-06-22 9:00 Sprawy regulaminowe, ocena działalności Centrum […] Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, propozycje wniosków Komisji do budżetu miasta na 2016 r, założenia planu sprzedaży nieruchomości na 2016 r. połączone z analizą wolnych terenów przygotowaną przez BUMS, analiza obowiązującego w rejonie Pl. Dąbrowskiego mpz…
5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …Sprawy regulaminowe, spotkanie z przedstawicielami jednostek podległych Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych w aspekcie projektu budżetu na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 r., ustalenie planu […] rodziny. Bezdomność w świetle zmian demograficznych, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sformułowanie wniosków do uwzględnienia w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2016 rok, sprawy bieżące. 2015-09-23 10:00 Sprawy regulaminowe, działania na rzecz […] prewencji zdrowia psychicznego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2015 roku, sprawy bieżące. 2015-10-21 10:00 Sprawy regulaminowe, słupski program działań na…
6. Komisja Rewizyjna …zakresie udzielenia odpowiedzi na piśmie i wydania decyzji administracyjnej, powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli dotyczących realizacji budżetu Miasta Słupska za 2014 rok: a/ w zakresie wykonania dochodów i przychodów w 2014 roku, b/ w […] zespołów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli, przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia/nieudzielenia Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2014 roku. 2016-06-12 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta […] złożone w dniu 21 listopada 2015 r. zapytanie pisemne dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych wybranych w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 tj. „Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …Rady Miasta w Słupsku.  Porządek obrad Sprawy regulaminowe. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za pierwsze półrocze 2018 roku. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady […] latach 1999-2017 wg stanu na dzień 10 września 2018 r. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 57/21); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 57/22); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 57/23); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 57/24); w sprawie zmiany wieloletniej prognozy…
2. IX Sesja Rady Miejskiej 2015-03-23 …sesja Rady Miejskiej w Słupsku. Zaplanowanych jest 16 uchwał, m.in. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska, zabezpieczenia  środków finansowych na promocję miasta poprzez sport, likwidacji Biura Urbanistycznego…
3. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …tym roku spotkają się na kolejnym posiedzeniu. Poruszą nie tylko standardowe uchwały na temat zmian w budżecie czy w wieloletniej prognozie finansowej, ale zajmą się też systemem oświaty czy tematem bezpieczeństwa mieszkańców […] i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” (druk nr 36/2); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 36/6); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 36/7); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 36/8); w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 36/14); w sprawie projektu…
4. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …podjętych w latach 1999-2016 (stan na dzień 13.03.2017 r.). 7.Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/21), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 37/22), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/23), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/24), w sprawie zmian w budżecie
5. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …Podjęcie apelu w sprawie wykluczenia kolejowego Pomorza Środkowego. (druk nr 59/7) Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/14); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 59/15); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/16); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/17); w sprawie zmiany wieloletniej prognozy…
6. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2017 (druk nr 53/17), w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu […] wykonania budżetu Miasta Słupska za 2017 rok (druk nr 53/11), w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 53/12), w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczeg […] łowości projektu budżetu oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 53/21), w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą…
7. Koszty delegacji służbowych Macieja Kobylińskiego i Roberta Biedronia 2017-12-04 …przestrzeni ostatnich 5 lat. Maciej Kobyliński w okresie od stycznia 2012 do grudnia 2014 roku z budżetu Miasta Słupska, tytułem delegacji służbowych, wydał 29 304,58 zł.  Podróże służbowe jego…
8. 60 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-10-26 …Miasta która odbędzie się 26.10.2018.  Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 60/1); 2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska…
9. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …sierpnia 2018 r. (stan na dzień 9 listopada 2018 r.). Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/1); 2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 2/2); 3) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/3); 4) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/4); 5) w sprawie […] zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 2/5); 6) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 2/6); 7) w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 48 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Mrowińska
9. dot. realizacji zadania inwestycyjnego wybranego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015:" Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych" oraz "Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplińskiego w Słupsku wraz z budową miejsc parkingowych
2015-11-21 …dot. realizacji zadania inwestycyjnego wybranego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015:" Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych" oraz "Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplińskiego w Słupsku wraz z budową…
2.
Anna Mrowińska
6. dot. etapu realizacji wybranych zadań infrastrukturalnych w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.
2015-08-27 …dot. etapu realizacji wybranych zadań infrastrukturalnych w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r…
3.
Bogusław Dobkowski
105. dot. wstawienia do budżetu Miasta na 2018 r. czterotorowej bieżni na obiekcie sportowym Liceum nr 4 przy ul. Marii Zaborowskiej
2017-10-25 …interpelacja 2017-10-25 105. dot. wstawienia do budżetu Miasta na 2018 r. czterotorowej bieżni na obiekcie sportowym Liceum nr 4 przy ul. Marii Zaborowskiej…
4.
Paweł Szewczyk
50. Radny zgłosił interpelację dot. budżetu obywatelskiego. Zapytał, dlaczego zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do koszykówki i piłki nożnej przy ul. Królowej Jadwigi 5-9 zostało odrzucone przez Wiceprezydenta Marka Biernackiego i nie brało udziału w tegorocznym budżecie obywatelskim. Radny, jako współwnioskodawca, który składał dodatkowe wyjaśnienia dot. zgłoszonego zadania, prosi o konkretne uzasadnienie, w punktach, jakie były podstawy odrzucenia wniosku, który spełniał wszystkie wymogi formalne.
2017-10-25 …interpelacja 2017-10-25 50. Radny zgłosił interpelację dot. budżetu obywatelskiego. Zapytał, dlaczego zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do koszykówki i piłki nożnej przy ul. Królowej Jadwigi 5-9 zostało odrzucone przez Wiceprezydenta Marka […] Biernackiego i nie brało udziału w tegorocznym budżecie obywatelskim. Radny, jako współwnioskodawca, który składał dodatkowe wyjaśnienia dot. zgłoszonego zadania, prosi o konkretne uzasadnienie, w punktach, jakie były podstawy odrzucenia wniosku, który spełniał wszystkie wymogi formalne…
5.
Paweł Szewczyk
39. Radny zapytał, jak wygląda realizacja uchwały określającej zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska m.in. na ochronę środowiska. Zwrócił się o informację obejmującą rok 2016 w zakresie ilości mieszkań objętych zmianą sposobu ogrzewania, ilości wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w związku z likwidacją źródła ciepła wykorzystującego paliwa stałe.
2017-01-27 …Radny zapytał, jak wygląda realizacja uchwały określającej zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska m.in. na ochronę środowiska. Zwrócił się o informację obejmującą rok 2016 w zakresie ilości mieszkań objętych zmianą sposobu ogrzewania, ilości wniosków…
6.
Paweł Szewczyk
19. dot. planowanego w projekcie budżetu na 2019 r. wydatku inwestycyjnego na zadanie "Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta" w kwocie 250 000 zł w 2019 r.
2018-12-14 …zapytanie 2018-12-14 19. dot. planowanego w projekcie budżetu na 2019 r. wydatku inwestycyjnego na zadanie "Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta" w kwocie 250 000 zł w 2019 r. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
7.
Paweł Szewczyk
16. dot. wydatku inwestycyjnego planowanego w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. — budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej — realizacja przez STBS
2018-12-11 …dot. wydatku inwestycyjnego planowanego w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. - budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej - realizacja przez STBS nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
8.
Paweł Szewczyk
22. dot. przyczyn nieujęcia w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 rok zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zamoyskiego i Jana Kazimierza
2018-12-17 …dot. przyczyn nieujęcia w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 rok zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zamoyskiego i Jana Kazimierza budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
9.
Tadeusz Bobrowski
13. dot. nieumieszczenia rezerwy celowej w budżecie Miasta na 2016 rok.
2016-01-05 …dot. nieumieszczenia rezerwy celowej w budżecie Miasta na 2016 rok…
10.
Jerzy Mazurek
46. dot. wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta w zakresie projektu pt. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi"
2018-08-28 …interpelacja 2018-08-28 46. dot. wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta w zakresie projektu pt. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi" woda i ścieki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników